Osiguranje

Šta je osiguranje?

Osiguranje imovine i lica je odnos koji nastaje na osnovu ugovora o osiguranju u kome jedna strana, društvo za osiguranje (osiguravač), preuzima obavezu da drugoj strani (osiguraniku) ili trećem licu u čiju korist se ugovara osiguranje (korisniku osiguranja) naknadi štetu kod imovinskog osiguranja, odnosno isplati ili isplaćuje određenu sumu novca kod ličnog osiguranja u slučaju da nastupi predviđeni događaj (osigurani slučaj), a uz uslov da osiguranik uplaćuje određene iznose novca u predviđenim rokovima (premija osiguranja).

Osigurani slučaj, tj. događaj u odnosu na koji se zaključuje osiguranje, mora biti budući, neizvestan i nezavisan od isključive volje ugovarača.

Zašto je osiguranje potrebno?

Osiguranje je potrebno radi obezbeđenja ekonomske sigurnosti za eventualnu štetu koja može, ali ne mora, nastati.

Možete se osigurati od različitih nepredviđenih događaja: elementarnih nepogoda, požara, poplave, gubitka prtljaga prilikom putovanja, povrede na radu. Takođe, možete se osigurati od događaja koji su izvesni, kao što su npr. nedovoljni prihodi u starosti.

Kada donesete odluku da se osigurate od određenog rizika, proverite da niste već osigurani!

Osiguranje je ekonomska nužnost, a dilema može postojati samo kod izbora od kojih rizika se zaštititi i kod izbora osiguravača. Prilikom potpisivanja ugovora o osiguranju morate biti tačno i potpuno informisani o konkretnoj vrsti osiguranja i biti svesni šta osiguranje tačno obezbeđuje kao ekonomsku zaštitu za plaćenu premiju.

Zaključite samo onaj ugovor o osiguranju koji ste razumeli i tačno znate koja su vaša prava i obaveze, a koja su prava i obaveze osiguravajućeg društva.

Osigurajte se od rizika za koje znate šta obuhvataju

Sastavni deo ugovora o osiguranju su i opšti i posebni uslovi one vrste osiguranja za koju potpisujete ugovor.

Uslovima osiguranja se uređuju prava i obaveze između osiguranika i osiguravača. Osiguravač je dužan da prilikom zaključenja ugovora osiguraniku preda uslove osiguranja ukoliko nisu (što je najčešći slučaj) odštampani na polisi osiguranja.

Opšte uslove osiguranja donosi osiguravač unapred, određujući njima sadržaj budućih ugovora za svaku pojedinu vrstu osiguranja.

Opšti uslovi osiguranja su najčešće opširni i, na prvi pogled, zahtevaju posebno stručno znanje da biste ih razumeli. Zastupnik u osiguranju (prodavac polise) dužan je da vam ih objasni. Ti uslovi su sastavni deo ugovora i stavljanjem potpisa na polisu (ugovor o osiguranju) potvrđujete da ste ih razumeli i da ste na njih pristali, tj. da ste pristali na sva prava i obaveze koji iz njih proističu.

Posebni uslovi su oni uslovi osiguranja o kojima se osiguranik i osiguravač sporazumevaju.

Učestvujte u određivanju osigurane sume tražeći da vam se objasni na koji način je ona bitna za vašu obavezu i pravo na naknadu štete

Suma osiguranja (osigurana suma) važan je element ugovora o osiguranju i služi za obračun visine premije. Osiguravač je uključen u određivanje visine sume osiguranja, ali konačnu odluku o sumi osiguranja donosi i određuje je osiguranik. Kod osiguranja lica ona je isključivo merilo obaveze osiguravača, dok je kod osiguranja imovine to samo jedan od činilaca (pored vrednosti stvari koja je osigurana i utvrđene visine štete) za određivanje iznosa koji će vam biti isplaćen.

Kod nekih osiguranja i vi učestvujete u šteti

To je vaš udeo u novčanom iznosu naknade štete. Za procenat učešća u šteti biće vam umanjen iznos utvrđene štete.

Gde se može kupiti osiguranje?

Ugovor o osiguranju možete zaključiti neposredno s društvom za osiguranje ili preko zastupnika koji moraju posedovati dozvolu za obavljanje delatnosti koju je izdala Narodna banka Srbije.
Spisak ovlašćenih društava za osiguranje i zastupnika u osiguranju možete naći na sajtu Narodne banke Srbije www.nbs.rs.

Od zastupnika tražite na uvid ovlašćenje Narodne banke Srbije za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

Saveti
  1. Ne uplaćujte novac na ime osiguranja dok ne pročitate opšte i posebne uslove i ne potpišete polisu.
  2. Obratite pažnju na tekst ispisan sitnim slovima na polisi.
  3. Potpišite samo ugovor o osiguranju koji razumete.
  4. Tražite da vam zastupnik u osiguranju, prodavac osiguranja, objasni sve što vas zanima u vezi sa ugovorom koji imate nameru da potpišete.
  5. Ne potpisujte polise na stranom jeziku. One ne uživaju pravnu zaštitu u našem pravnom sistemu.
  6. Tražite da vam se ostavi vreme da detaljno pročitate i potpuno razumete opšte uslove osiguranja. Oni su sastavni deo ugovora koji potpisujete.