Осигурање имовине

Осигурање имовине обухвата осигурање од ризика који могу да угрозе вашу покретну и непокретну имовину.

Општа правила осигурања имовине:  

 • то је, по правилу, добровољно осигурање, 
 • сума осигурања мора бити реално утврђена, 
 • износ накнаде из уговора о осигурању не може бити већи од стварне штете,
 • износ накнаде не може бити већи од назначеног износа на полиси (сума осигурања) чак и ако је стварна штета већа од тог износа,
 • право из уговора о осигурању може имати само лице које је у тренутку настанка штете имало интерес да се штета не догоди.

Шта може бити предмет осигурања:

 • грађевински објекат у власништву осигураника (породична кућа, стан, помоћни објекти, економски објекти, викенд-кућа, као и подне и зидне облоге, стакла на вратима и прозорима, уграђене инсталације, котлови и каљеве пећи, бојлери и санитарни уређаји у тим објектима),
 • објекти у изградњи и објекти и опрема у монтажи (сав материјал, опрема и сви радови објекта у изградњи и машине, уређаји и инсталације које се монтирају),
 • ствари домаћинства, новац и драгоцености, уметнички предмети и сл.,
 • имовина правних лица и предузетника (објекти, постројења, опрема, залихе и новац).

Од којих ризика се можете осигурати

Најчешће су покривени ризици од пожара, удара грома, експлозије, олује, града, поплаве или бујице, изливања из водоводних или канализационих цеви, клизања тла, одроњавања земљишта, снежне лавине, провалне крађе и разбојништва, јавних манифестација и демонстрација.

Друштва за осигурање нуде различите комбинације и нивое покрића по наведеним ризицима.

На домаћем тржишту, у оквиру осигурања имовине међу становништвом највише је заступљено комбиновано осигурање ствари домаћинства. Тим осигурањем се обезбеђује накнада по основу штете настале услед уништења или оштећења стана, као и покретних ствари и драгоцености (нпр. уметничке слике, новац и сл.) које се налазе у стану, односно кући.

Да бисте остварили право на накнаду по основу уговора о осигурању, потребно је:

 • да се штета десила у периоду за који имате покриће по конкретној полиси,
 • да пријавите штету друштву за осигурање што пре, а најкасније у року предвиђеном условима осигурања,
 • да предузмете мере да ограничите штетне последице (отклоните и смањите штету),
 • да обавестите надлежни орган (полицију, ватрогасце итд.) о настанку осигураног случаја, 
 • да пружите доказ о претрпљеној штети, 
 • да се према осигураној имовини понашате пажљиво.

Размотрите колику премију осигурања плаћате, који ризици су обухваћени и колику ће вам накнаду за евентуално насталу штету исплатити друштво за осигурање.

Друштво за осигурање има обавезу:

 • да изврши увиђај и процену штете по вашем позиву,
 • да обрачуна штету и исплати накнаду из уговора о осигурању у року предвиђеном условима осигурања или законом, а најкасније у року од 14 дана.

Информишите се када ваша полиса почиње да важи!

Приликом избора друштва за осигурање с којим ћете склопити уговор о осигурању имовине обавестите се:

 • под којим условима, на коју вредност и од којих ризика ће бити осигурана ваша имовина,
 • колики је износ премије осигурања, који су услови плаћања, као и да ли је, и под којим условима, могућа измена висине премије осигурања,
 • колики је максимални износ накнаде који ће вам исплатити друштво за осигурање у случају настанка штете,
 • да ли као осигураник учествујете и колико у насталој штети,
 • како и где можете да раскинете уговор о осигурању (која су ваша права, а које обавезе),
 • да ли постоје, колико износе и ко сноси трошкове утврђивања постојања штете, односно висине накнаде за насталу штету,
 • које су ваше могућности као осигураника уколико се не слажете с висином процењене штете.
Савети
 1. Пре доношења одлуке о осигурању, распитајте се од којих ризика можете осигурати своју имовину.
 2. Пре потписивања уговора, прочитајте уговорне одредбе и упознајте се са условима који ближе регулишу права и обавезе уговорних страна.
 3. Уредно измирујте обавезу плаћања премије осигурања, јер уговор о осигурању престаје по закону ако уговарач осигурања доспелу премију не плати у року од 30 дана од дана пријема препорученог писма са обавештењем о доспелости премије.
 4. Распитајте се у којим случајевима је искључено ваше право на накнаду.
 5. Имајте у виду да ћете сносити последице у случају ненамерног и намерног непријављивања околности од значаја за оцену ризика.
 6. Ако пропадне осигурана ствар услед неког догађаја који није предвиђен полисом, обратите се друштву за осигурање са захтевом за повраћај дела премије.