Platne kartice

Platne kartice su postale nezaobilazne u svakodnevnom životu. Zbog toga je važno da se dobro informišete o pogodnostima i troškovima različitih kartica koje vam se nude. Platne kartice svakim danom postaju sve dominantniji vid plaćanja u našoj zemlji, a broj korisnika se konstantno uvećava.

Razlozi za njihovo korišćenje su brojni:

 • Ušteda vremena
 • Jednostavnost i komfor pri upotrebi
 • Sigurnost u slučaju eventualnog gubitka
 • Raspoloživost svih sredstva na računu 24 časa dnevno
 • Mogućnost uzimanja dodatnih kartica za članove porodice
 • Raspolaganje kreditnim limitom kod kreditnih kartica

Međutim, kao i prilikom korišćenja bilo kog drugog bankarskog proizvoda, neophodno je da se kod svoje banke upoznate s uslovima izdavanja i korišćenja platnih kartica, načinom njihove upotrebe i pravilima u vezi s bezbednošću korišćenja kartica.

Šta su platne kartice?

Platne kartice su instrument bezgotovinskog plaćanja koji vam omogućava plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine.

Koje vrste platnih kartica postoje?

U najširem smislu, kartice možemo podeliti na debitne i kreditne kartice.

 • Debitne kartice omogućavaju vam da plaćate i podižete gotovinu do visine sredstava koja imate na računu, uključujući i dozvoljeni minus u nekim bankama.
 • Kreditne kartice omogućavaju vam da koristite sredstva kojima vas kreditira banka izdavalac do limita utvrđenog prethodno zaključenim ugovorom. Iz tog razloga su posebno pogodne za veće kupovine, koje ne biste mogli da ostvarite samo od jedne mesečne plate. Tokom perioda kreditiranja, vama kao korisniku naplaćuje se kamata koju banka određuje u skladu s ugovorom. Najčešći tip kreditnih kartica kod nas je tzv. revolving kartica, tj. kartica po kojoj plaćate određeni (ugovoreni) procenat duga jednom mesečno, dok se ostatak prenosi u sledeći mesec i na njega se plaća kamata.

Kartice takođe možemo podeliti i prema tome ko koristi platnu karticu:

 • kartice namenjene fizičkim licima, i
 • poslovne kartice, koje su vezane za račune pravnih lica.

Naše banke nude još i Internet kartice, namenjene isključivo plaćanju putem Interneta, i prepaid kartice, koje podrazumevaju unapred određen iznos sredstava kojim korisnik raspolaže.

Kako se platne kartice koriste?

Prilikom plaćanja robe ili usluga, vi kao korisnik kartice uručujete karticu trgovcu, koji vrši vizuelnu proveru kartice i provlači je kroz POS terminal. Nakon što je transakcija odobrena, štampa se račun (tzv. slip) u dva primerka. Jedan primerak računa koji zadržava trgovac potpisujete, ali se preporučuje da uvek pre potpisivanja proverite iznos na računu. Drugi primerak računa sačuvajte zbog kontrole izvoda iz banke.

Prilikom podizanja gotovine na bankomatu, ubacujete karticu u bankomat na predviđenom mestu i sledite uputstva navedena na ekranu. Unosite svoj lični identifikacioni broj - LIB (PIN) (link ka nepoznatim terminima) i željeni iznos.

Ako na računu ima dovoljno novca, bankomat isplaćuje gotovinu, nakon čega štampa račun koji se ne potpisuje. Ovaj račun je takođe poželjno sačuvati radi kontrole izvoda iz banke.

Ukoliko vam se desi da bankomat zadrži karticu, ne paničite. To se dešava ukoliko tri puta uneste pogrešan LIB jer je bankomat programiran tako da, iz bezbednosnih razloga, u slučaju da je kartica ukradena, spreči neovlašćeno podizanje novca. O tome treba odmah da obavestite banku koja je vlasnik bankomata, kako biste karticu dobili nazad.

Bezbednost

Platna kartica je sredstvo plaćanja i, u skladu s tim, treba da se čuva i koristi.

 • Karticu možete koristiti samo ako ste imalac kartice, tj. ako je vaše ime odštampano na kartici.
 • PIN nemojte nositi zajedno sa karticom i nemojte ga saopštavati drugoj osobi.
 • Ukoliko karticu izgubite ili vam je ukradu, odmah o tome obavestite banku koja vam je izdala karticu.
 • Banka će istog trenutka blokirati karticu i na taj način sprečiti njeno dalje neovlašćeno korišćenje.
 • Vi kao imalac kartice snosite rizik za zloupotrebe koje nastanu do momenta prijave krađe, odnosno gubitka kartice.
Na šta treba obratiti pažnju?
 • Prilikom podnošenja zahteva za korišćenje platne kartice, u poslovnoj banci se detaljno raspitajte o svim provizijama i naknadama za izdavanje i korišćenje platnih kartica, o kamati, godišnjoj članarini i naknadama za slučaj gubitka kartice i izdavanja nove, gubitka PIN-a, izdavanja dodatne kartice, zadržavanja kartice u bankomatu i sl.
 • Uvek imajte u vidu činjenicu da su kreditne kartice „skuplje“ od debitnih.
 • Za podizanje gotovine kreditnom karticom sa bankomata banke naplaćuju proviziju.
 • U vašem je interesu da se pridržavate svih pravila korišćenja kartica vezanih za bezbednost, jer se na taj način potencijalne zloupotrebe svode na najmanju moguću meru.