Želite fakultetsko obrazovanje

Početak studija je jedna od većih prekretnica u životu mladog čoveka, pogotovo ako je došlo i do odvajanja od roditelja i preseljenja u drugi, veći grad.

Ukoliko za vreme studija primate stipendiju, honorare ili neki drugi oblik finansijske pomoći, neophodan vam je tekući račun kako biste mogli da primate te uplate.

Studentski račun-paketi

  • Neke od banaka nude račun-pakete namenjene mladima. Pored tekućeg računa, ti paketi sadrže i platne kartice.
  • Za otvaranje ove vrste računa neophodno je da podnesete fotokopiju vašeg indeksa i ličnu kartu.
  • Raspitajte se u vezi s troškovima otvaranja i održavanja tekućeg računa. Zatvaranje tekućeg računa je besplatno u svim bankama, nakon što izmirite eventualne obaveze koje imate po osnovu korišćenja tog računa.
  • Informišite se koje su pogodnosti ovih račun-paketa (npr. plaćanje preko Interneta i mobilnog telefona, popusti na određenim prodajnim mestima i dr.).

Veliki broj mladih ljudi ima potrebu za novim znanjem i usavršavanjem, ali će im možda biti potrebna i dodatna sredstva za plaćanje školarine do kojih se može doći uz pomoć kredita za školovanje.

Krediti za plaćanje školarine

Pojedine banke u svojoj ponudi imaju kredite namenjene studentima kojima se finansiraju troškovi školarine. Treba da znate da kredit mogu dobiti samo kreditno sposobna fizička lica.

Dakle, vi možete dobiti kredit samo ukoliko i sami imate redovne mesečne prihode, odnosno ukoliko ste zaposleni. Ukoliko vi niste radno aktivni, roditelji mogu da uzmu kredit umesto vas.

Krediti namenjeni plaćanju školarine odobravaju se u iznosu od najviše 25.000 evra, s rokom otplate koji varira od banke do banke (uglavnom se kreće od 12 do 120 meseci), i fiksnom ili promenljivom kamatnom stopom, u dinarima ili sa deviznom klauzulom.

Naučite da upravljate svojim novcem

Pored toga što je bitno da saznate na koji način možete obezbediti sredstva za svoje obrazovanje, vrlo je značajno naučiti i kako da upravljate svojim novcem.

Za početak, napravite mesečni pregled prihoda i rashoda da biste videli da li ravnomerno trošite novac:

  1. zapisujte vaše dnevne izdatke,
  2. zapisujte vaše mesečne izdatke (rate kredita za školarinu, troškovi materijala neophodnih za fakultet, troškovi Interneta, prevoz itd.).

Na kraju meseca imaćete realno stanje svojih mesečnih potreba i uvidećete na koje stvari sve trošite novac i gde biste mogli da uštedite.

Sve što vam ostane na kraju meseca – štedite! Iznenadili biste se koliko i mali iznosi mogu biti od koristi kada se posle izvesnog vremena i redovnog odvajanja određene sume uz kamatu uvećaju u iznos koji vam može poslužiti ne samo za školarinu nego i neko zanimljivo putovanje.

Podsetnik

Kreditno sposobna fizička lica su lica koja imaju stalne mesečne prihode na tekućem računu, redovno izmiruju preuzete obaveze po osnovu kredita ili drugih vidova zaduženja (kreditnih kartica, lizinga...).

Šta je kredit?

određeni novčani iznos koji je njegov davalac, banka, na određeno vreme ustupila na korišćenje klijentu pod određenim uslovima i uz plaćanje naknade (kamate) kao cene korišćenja tih sredstava.

Šta je kamata?

cena koja se plaća za korišćenje sredstava banke i izražena je u procentima.

Šta je anuitet?

redovna, najčešće mesečna, isplata novčanog iznosa sastavljenog od dela glavnice i dela kamate obračunate po nominalnoj kamatnoj stopi, koju klijent mora da plati na ime postepene otplate kredita. Sadrži deo koji se odnosi na dospele kamate i deo kojim se smanjuje glavnica duga.

Plan otplate je dokument koji prikazuje visinu anuiteta i rokove u kojima će dospevati na naplatu.