Kako do željenog automobila

Do željenog automobila možete doći putem kredita za automobile ili putem finansijskog lizinga. Pre nego što se odlučite za jedan od tih načina, potrebno je da sagledate sve uslove pod kojima se nudi kredit, odnosno finansijski lizing za automobil, kao i razlike u ponudi tih proizvoda.

Do željenog automobila možete doći putem kredita za automobile ili putem finansijskog lizinga. Pre nego što se odlučite za jedan od tih načina, potrebno je da sagledate sve uslove pod kojima se nudi kredit, odnosno finansijski lizing za automobil, kao i razlike u ponudi tih proizvoda.

Kredit

Putem kredita možete kupiti polovan ili nov automobil od pravnih ili fizičkih lica. Cenu kredita određuje kamatna stopa koja se plaća za korišćenje sredstava banke. Banke ovu vrstu kredita nude u dinarima ili indeksirane valutnom klauzulom (kredit čiji se celokupan iznos i iznos svake rate vezuje za stranu valutu, a pri isplati kredita i plaćanju svake rate taj iznos se preračunava u dinare). Kamate za kredite u dinarima su uglavnom više od kamata za kredite indeksirane valutnom klauzulom, ali to ne znači uvek i da su krediti u dinarima skuplji. Detaljno se raspitajte kod referenta za kredite i uporedite uslove. Uz pomoć kreditnog kalkulatora na sajtu NBS i sami možete uporediti cene različitih kredita. Pored toga, kod kredita u dinarima imate samo jedan rizik – rizik promene kamatne stope, dok kod indeksiranih kredita, pored rizika promene kamatne stope, imate i rizik promene deviznog kursa.

Automobil koji ste kupili na kredit vaše je vlasništvo. Kasko osiguranje vozila ne mora da bude uslov za dobijanje kredita, ali vam ta vrsta osiguranja može obezbediti bezbrižniju vožnju automobila. U slučaju štete na automobilu, iznos naknade štete biće isplaćen vama kao vlasniku i korisniku osiguranja.

Banke nude različite uslove za kupovinu automobila na kredit (s učešćem i bez, za kupovinu od pravnog ili fizičkog lica), a samim tim su kamatne stope, u zavisnosti od gore navedenih uslova, različite.

Ako vam je vreme bitan element, imajte u vidu da je zbog potrebnih sredstava obezbeđenja (zaloga, menice, žiranti) procedura za dobijanje kredita vremenski duža od procedure za odobravanje ugovora o finansijskom lizingu.

Finansijski lizing

Alternativa kupovini automobila gotovinom ili na kredit je finansijski lizing.

Za razliku od kredita, kada kupovinom automobila postajete i vlasnik automobila, kod finansijskog lizinga vlasnik možete postati tek kada završite otplatu po obavezama iz ugovora. Naime, treba da znate da po isteku perioda otplate lizinga imate pravo da automobil koji ste plaćali otkupite ili da pribavite potpuno nov automobil. To znači da niste u obavezi da automobil koji ste vozili tokom plaćanja rata za finansijski lizing kupite, već da ste prikupljenim sredstvima od uplata stekli i pravo da odaberete novo vozilo. Davalac lizinga to pravo može da uslovi plaćanjem određene naknade – cena opcije.

Druga razlika ogleda se u tome što je kod finansijskog lizinga učešće obavezno. Upravo visina učešća uticaće na visinu mesečne uplate, pa treba imati u vidu da niža mesečna uplata može rezultirati obavezom primaoca lizinga (kupca) da, po isteku perioda ugovora o lizingu, plati veći iznos ukoliko želi da postane vlasnik.

Pored toga, za razliku od kredita, kod finansiranja vozila putem lizinga obavezni ste da platite i osiguranje u korist davaoca finansijkog lizinga, jer je on vlasnik automobila u toku trajanja ugovora o finansijskom lizingu. U slučaju totalne štete, osiguravač iznos naknade štete isplaćuje u celosti davaocu lizinga. Raspodela isplaćenog iznosa naknade štete vrši se tako što davalac lizinga najčešće zadržava iznose nedospelih glavnica, a nekada i nedospelih rata (glavnica + kamata). Preostali iznos naknade pripada primaocu lizinga. Trošak osiguranja nije uključen u efektivnu kamatnu stopu lizing naknade (ELIN).

Drugi troškovi (obrade zahteva, poreza, naknade za opciju otkupa) mogu prilično da uvećaju ukupnu cenu automobila, tako da se niske kamatne stope kompenzuju drugim visokom troškovima koje naplaćuje davalac lizinga. Imajte u vidu da npr. troškove registracije plaćate po cenama koje plaćaju pravna lica, a koje su više i po nekoliko puta. Procedura odobravanja finansijskog lizinga je kraća u odnosu na kredit, jer se dodatna sredstva obezbeđenja ne zahtevaju. Davaoci lizinga često imaju i uspostavljenu saradnju sa isporučiocima predmeta lizinga, što sve zajedno utiče na smanjenje transakcionih troškova. Dodatna prednost finansijskog lizinga jeste mogućnost davaoca lizinga da automobil pribavi pod povoljnijim uslovima na osnovu saradnje sa isporučiocem automobila.

Saveti

Pre nego što se odlučite na koji način želite da dođete do željenog automobila, dobro se raspitajte za uslove kod različitih banaka, odnosno davalaca finansijskog lizinga.

Pored spiska banaka, na sajtu NBS pronađite koji davaoci finansijskog lizinga imaju dozvolu za rad.

Ukoliko vam pojedine odredbe ugovora bilo kredita bilo finansijskog lizinga nisu jasne, imate pravo da se u svakom trenutku do potpisivanja ugovora obratite finansijskom savetniku banke ili lizing kompanije za dodatna pojašnjenja, a ugovor nemojte potpisivati dok vam sve ne bude u potpunosti jasno.

Kad god ste u prilici da, po za vas povoljnim uslovima, prevremeno vratite dug po kreditu ili finansijskom lizingu – učinite to, ali imajte na umu da kod finansijskog lizinga prevremena otplata ne može da nastupi pre isteka od dve godine, roka propisanog zakonom.