Променљива каматна стопа

Кредити и други кредитни производи могу бити уговорени са фиксном или променљивом (варијaбилном) каматном стопом.

Кредит са фиксном каматном стопом је кредит који се отплаћује  по каматној стопи која је одређена у моменту потписивања уговора и која остаје иста у току целог периода отплате кредита, због чега се износи рата током отплате не мењају. Код ових кредита зајмопримац увек унапред зна укупан износ камате коју плаћа по кредиту.

Кредит с променљивом каматном стопом је кредит који се отплаћује по каматној стопи која зависи од промене одређених променљивих фактора, као што су референтне каматне стопе (EURIBOR, LIBOR, BELIBOR), стопа инфлације и сл. Висина каматне стопе код ових кредита се може мењати, а самим тим и укупан износ камате коју је потребно платити.

Уговором о кредиту утврђени су услови под којима може доћи до промене каматне стопе. Због тога је битно да уговор пре потписивања пажљиво прочитате и да пре свега разумете све оне одредбе уговора које директно утичу на промену ваших укупних обавеза по основу узетог кредита.

Да ли знате да кредит с променљивом каматном стопом носи каматни ризик?

Најпре да објаснимо шта је каматни ризик. Реч је о ризику промене каматне стопе у току отплате кредита, што директно доводи до промене висине рате кредита.

Наиме, ваша обавеза према банци по основу узетог кредита састоји се у периодичном (најчешће месечном) отплаћивању рата, које чине одређени део главнице и припадајућа камата. Код кредита с променљивом каматном стопом висина рате зависи од промене каматне стопе и то је разлог због чега се при узимању оваквих кредита преузима каматни ризик, тј. ризик повећања трошкова у случају повећања каматне стопе.

Од чега зависи  променљивост каматне стопе?

Уколико, дакле, узмете кредит с променљивом каматном стопом, и ви сте изложени каматном ризику у току отплате кредита у случају повећања каматне стопе. Променљивост каматне стопе, односно када и у којим околностима може доћи до њене промене ближе се дефинише уговором о кредиту. Променљива каматна стопа може бити исказана као нпр. референтна каматна стопа (обично EURIBOR или LIBOR) и плус каматна маржа. У зависности од промена EURIBOR-а или LIBOR-а мења се и каматна стопа. Постоје, наравно, и другачије дефинисане каматне стопе, када њихове промене могу зависити од других фактора, што мора бити прецизно наведено у уговору.

Шта је референтна каматна стопа – EURIBOR и LIBOR?

EURIBOR и LIBOR су каматне стопе по којима пословне банке широм Европе међусобно позајмљују новац (у еврима или другој валути) и оне представљају референтне каматне стопе, тј. каматне стопе које банке користе за формирање каматне стопе на кредите које одобравају клијентима.
Вредности EURIBOR-а и LIBOR-а се свакодневно утврђују.

Како промене референтних каматних стопа EURIBOR и LIBOR утичу на промену каматне стопе?

Кредити са валутном клаузулом могу бити привлачни на први поглед пре свега због ниже каматне стопе. Међутим, они истовремено носе и већи ризик и самим тим могу подразумевати повећање обавеза због непредвидивих валутних кретања.

У претходном периоду био је уочен пораст тренда задуживања у другим валутама, нпр. у швајцарским францима (CHF)), пошто су се кредити индексирани у тој валути нудили с нижом каматном стопом у односу на кредите индексиране у еврима. У пракси се показало да је курс швајцарског франка у односу на динар у периоду од две године порастао чак 72%, што је знатно утицало и на повећање обавеза клијената задужених у овој валути, док је курс евра у истом периоду забележио раст од 40%.

Важно је знати да нижа каматна стопа у тренутку закључивања уговора не значи и да је такав кредит повољнији. Треба узети у обзир и период отплате кредита, као и кретање и промену раста курса стране валуте у односу на динар.

Ако намеравате да закључите уговор о кредиту с променљивом каматном стопом, обратите пажњу на следеће:
 • Колика је каматна стопа у тренутку потписивања уговора и шта утиче на промену њене висине (EURIBOR, LIBOR и др.),
 • Када банка врши промену каматне стопе и за који период та промена важи,
 • Да ли су сви услови променљивости каматне стопе прецизно наведени у уговору.
Поред тога, обратите пажњу и на:
 • Трошкове обраде захтева за кредит које плаћате банци, 
 • Све друге трошкове који могу настати у току реализације уговора о кредиту (порез, укњижба, таксе за разна уверења и сл.),
 • Средства обезбеђења отплате кредита (хипотека, залог, хартије од вредности и др.),
 • Могућност и услове за превремену отплату кредита,
 • Услове за рефинансирање кредита.
Савети
 1. Пажљиво прочитајте уговор пре него што га потпишете. Упознајте се под којим условима може доћи до промене каматне стопе и добро размислите да ли сте спремни да преузмете тај ризик на себе.
 2. Уколико вам поједине одредбе уговора нису јасне, затражите објашњење.
 3. Покушајте да сагледате све трошкове кредита, нарочито у односу на своје могућности, те на основу тога донесите одлуку да ли можете узети кредит и редовно измиривати своје обавезе.
 4. Узмите у обзир при том да ће у случају повећања каматне стопе и ваша месечна обавеза бити увећана.
 5. Када потпишете уговор, морате бити свесни да сте тиме преузели одговорност за ту своју одлуку, односно да сте потписивањем уговора прихватили све услове из уговора и због тога морате знати шта прихватате.