Обавезно осигурање од aутоодговорности

Да би ваше возило могло да буде учесник у саобраћају, морате да купите полису осигурања од аутоодговорности, јер је она услов за регистрацију возила у Министарству унутрашњих послова.

Осигурање од аутоодговорности

Осигурање од аутоодговорности представља врсту обавезног осигурања којом се власник, овлашћени корисник, сувласник и други ималац моторног возила осигурава од одговорности за штету коју, употребом моторног возила, причини трећим лицима.

Уколико претрпите материјалну и/или нематеријалну штету од моторног возила (путничко и теретно возило, аутобус, тролејбус, трамвај, прикључно возило, мотоцикл итд.), имате право на накнаду штете од друштва за осигурање код кога је то возило било осигурано.

Шта треба знати о премији осигурања?

Висина премије код осигурања од ауто-одговорности зависи од врсте и намене возила, техничких карактеристика возила (снаге мотора, носивости, радне запремине мотора, броја регистрованих места у возилу), трајања осигурања итд.

Премија осигурања се плаћа унапред, приликом издавања полисе.

У случају да вам је возило уништено или га одјавите, имате право да захтевате повраћај дела премије осигурања за преостало време трајања осигурања.

Шта треба знати о премији осигурања?

Висина премије код осигурања од ауто-одговорности зависи од врсте и намене возила, техничких карактеристика возила (снаге мотора, носивости, радне запремине мотора, броја регистрованих места у возилу), трајања осигурања итд.

Премија осигурања се плаћа унапред, приликом издавања полисе.

У случају да вам је возило уништено или га одјавите, имате право да захтевате повраћај дела премије осигурања за преостало време трајања осигурања.

Почетак важења полисе осигурања и истек осигурања?

Полиса осигурања од аутоодговорности закључује се на годину дана.

Обавеза друштва за осигурање из уговора о осигурању почиње по истеку 24. часа дана који је у полиси наведен као почетак осигурања, односно дана кад је плаћена премија, ако није другачије уговорено.

Обавеза друштва за осигурање престаје по истеку 24. часа оног дана који је у полиси наведен као дан истека осигурања, уколико није другачије уговорено.

Проверите да ли је на вашој полиси наведен час и минут почетка и истека осигурања.

Територијална важност полисе од аутоодговорности

Полиса осигурања од аутоодговорности важи на територији Републике Србије. Од 1. јануара 2012. године, возачима из Србије више није потребна "зелена карта" за осигурање моторних возила за путовање у 27 земаља чланица Европске уније, Швајцарску, Норвешку, Исланд, Андору, Хрватску и Црну Гору. То, практично, значи да од 1. јануара, осим полисе осигурања, коју наши грађани поседују и регистарских таблица, није им потребно ништа од документације, везано за возила.

Што се тиче земаља у окружењу, за путовање у Македонију и БиХ и даље је потребна “зелена карта”.

Чему служи осигурање од аутоодговорности?

Ако сте одговорни за штету проузроковану вашим моторним возилом, друштво за осигурање код кога сте закључили полису осигурања од ауто-одговорности преузима обавезу да надокнади штету трећим лицима (смрт, телесна повреда, нарушено здравље, оштећење или уништење ствари) до висине осигуране суме – лимита.

Условима осигурања ближе је одређено у којим случајевима друштво за осигурање не преузима наведену обавезу.

Ко има право на накнаду штете?

По основу полисе осигурања од аутоодговорности право на накнаду штете имају оштећена лица, осим возача, власника, сувласника и корисника моторног возила којим је проузрокована саобраћајна незгода.

Обавезно прочитајте полеђину полисе осигурања од аутоодговорности.

ГЛАВНИ УЗРОЦИ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СУ НЕПРИЛАГОЂЕНА БРЗИНА, НЕПРОПИСНО ПРЕТИЦАЊЕ, НЕПОШТОВАЊЕ ПРОПИСА, НЕПАЖЊА И АЛКОХОЛИСАНОСТ!

Шта је потребно учинити у случају саобраћајне незгоде:
 • У случају саобраћајне незгоде одмах обавестите полицију, а хитну помоћ позовите уколико има повређених (позивни број полиције је 92, а хитне помоћи 94) и сачекајте службена лица да изврше увиђај;
 • Обезбедите возило тако да се омогући несметан саобраћај и при том на лицу места не вршите промене које би отежале састављање записника о саобраћајном удесу. Предузмите потребне мере ради заштите возила од нових оштећења;
 • Пре потписивања записника са увиђаја, проверите да ли су сви битни подаци унети у записник и да ли је чињенично стање правилно наведено, јер имате право на приговор уколико записник није објективно сачињен;
 • Записник са увиђаја можете подићи у служби МУП-а надлежној по територијалном принципу (према месту где се саобраћајна незгода догодила);
 • О наступању осигураног случаја у року од 15 дана обавестити друштво за осигурање код кога је власник возила одговорног за штету осигуран од ауто-одговорности, ради процене штете и остваривања права на накнаду;
 • Уколико сте у саобраћајној незгоди повређени, одмах се обратите лекару, јер вам је медицинска документација неопходан доказ о врсти и степену повреде;
 • Не вршите никакве поправке на возилу пре састављања записника о оштећењу возила;
 • Водите рачуна о свакој изјави која се потписује и  пажљиво је прочитајте пре потписивања, ради провере  да ли садржи истините и потпуне информације;
 • Уколико вам је у записнику о оштећењу возила констатовано „да је потребно испитати рентабилност поправке возила“, не поправљајте возило док вам се не саопште резултати испитивања рентабилности поправке возила;
 • Захтев за накнаду штете с потребном документацијом треба поднети друштву за осигурање које је осигурало возило одговорно за насталу штету;
 • Од документације је неопходно да имате податке о осигурању (полису или број полисе и податак о томе које друштво ју је издало), доказ о одговорности учесника незгоде (записник са увиђаја или правоснажна судска одлука), доказ о врсти и степену повређивања (медицинска документација), доказ о обиму и висини материјалне штете (записник о оштећењу возила, рачуни о оправци возила) и друге потребне доказе;
 • Друштво за осигурање је дужно да вам у року од 14 дана од дана када сте доставили комплетан захтев обради захтев и учини понуду за исплату накнаде;
 • Уколико је претрпљена штета од неосигураног возила, накнада штете остварује се код гарантног фонда;
 • Уколико претрпите штету од непознатог возила, код гарантног фонда можете остварити само накнаду по основу повреде и оштећења здравља;
 • Уколико је штету на вашем возилу проузроковало страно возило (стране таблице), неопходно је да, поред броја, узмете и исечак „зелене карте“. Захтев за накнаду штете можете поднети друштву за осигурање код кога сте осигурани или Удружењу осигуравача Србије;
 • Штету код обавезног осигурања плаћа друштво за осигурање осигураника који је проузроковао штету.
Савети
 1. Пре него што потпишете уговор о осигурању –полису, пажљиво прочитајте и уговор и услове осигурања, који су саставни део полисе.
 2. Информишите се под којим условима губите право на заштиту друштва за осигурање (нпр. вожња без положеног возачког испита, под дејством алкохола, дрога и сл.).
 3. Ако се у току трајања осигурања промени власник моторног возила, права и обавезе из уговора о обавезном осигурању од ауто-одговорности прелазе на новог власника и трају до истека текућег периода осигурања.