Активности на пољу финансијске едукације

Значајна улога финансијске едукације настала је као резултат како развоја финансијског тржишта у периоду од претходних неколико година, тако и демографских и економских промена. Финансијска тржишта су постала софицистиранија са широком понудом нових и комплексних производа, који са собом носе различите врсте ризика.

Упоредо са развојем финансијског тржишта развија се и потреба корисника финансијских услуга да користе производе које им тржиште нуди. Да би били у могућности да управљају својим буџетом, а у складу са сопственим склоностима ка ризицима, корисници финансијских услуга треба да буду оспособљени да донесу адекватну одлуку о сопственим инвестицијама.

За доношење адекватне одлуке поред свести о ризику који сваки корисник преузима на себе, неопходне су потпуне и разумљиве информације о производима на финансијском тржишту. Када поседује довољно информација, корисник је у  могућности да различите врсте производа разуме, упореди их и да на основу тога донесе одговарајућу одлуку. 

С обзиром да су бројна истраживања у свету показала да значајан проценат популације (у Јапану нпр. 71%) нема довољно знања не само о  комплексним финансијским производима, него и о оним једноставним, широко распрострањеним производима, OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) је предузела активности на успостављању принципа за унапређење разумевања финансијских производа и финансијског тржишта, па је 2005. године објавила публикацију под називом Improving Financial Literacy – analysis of issues and policies (Унапређење финансијске писмености – анализа политика и питања у вези са финансијском едукацијом).

Народна банка Србије је са већ достигнутим сазнањем о неопходности и значају едукације за развој, и са циљем да допринесе подизању општег нивоа знања о основним финансијским појмовима, 2005. године, покренула едукативне активности, упућене пре свега најмлађима као будућим активним учесницима економског живота у нашој земљи.

Корак даље у финансијском описмењавању било је и оснивање Информативног (кол) центра за ширу јавност исте године, од ког времена су грађани - корисници финансијских услуга могли да се информишу о погодностима и ризицима које је потребно узети у обзир при коришћењу финансијских производа и услуга.

У току 2006. године НБС је започела пројекат заштите потрошача у финансијском сектору, који је резултирао оснивањем Центра за заштиту корисника финансијских услуга у јануару 2007. године. Центар је са радом отпочео делујући истовремено у два правца: реактивно и проактивно, превасходно подразумевајући активности на пољу финансијске едукације.

Имајући у виду активности светских супервизорских организација, централних банака, међународних организација као што је OECD на пољу финансијске едукације, са једне стране, али и суштине питања и пре свега, неоснованих приговора, пристиглих у претходном периоду у Народну банку Србије, а из којих произилази недовољно разумевање одређених финансијских производа већег дела јавности, Народна банка Србије је донела одлуку да предузме додатне активности на пружању разумљивих, свеобухватних информација о финансијским производима који се јављају на финансијском тржишту у Србији.