Штедња

Зашто штедети?

Штедња, тј. редовно издвајање чак и мањих новчаних износа може вам касније олакшати покривање непредвиђених издатака, омогућити куповину жељених ствари и помоћи да се не задужујете. Поред тога, средства која уштедите могу вам донети и додатну зараду и повећати ваше платежне могућности у будућности.

Одакле почети?

Најпре сагледајте да ли сте у могућности да штедите и размислите колико средстава бисте за то могли да издвајате. Распитајте се који видови штедње постоје и определите се за онај који вама највише одговара.

За који вид штедње се определити?

 • Штедња у „сламарици“ или сефу,
 • Штедња на рачуну у банци,
 • Штедња кроз осигурање живота,
 • Штедња кроз добровољне пензијске фондове,
 • Штедња кроз хартије од вредности.

Штедња у „сламарици“ или сефу

Веома распрострањен начин штедње који омогућава штедњу и располагање уштеђевином у складу с тренутним потребама и могућностима. Међутим, он истовремено носи и одређене ризике – губитак дела, односно целокупне вредности уштеђевине (динарске или девизне) због инфлације, крађе, пожара, фалсификата и сл. Поред тога, полагање уштеђевине у „сламарицу“ или сеф не доноси зараду, тј. не увећава вам износ уштеђевине.

Штедња на рачуну у банци

Омогућава очување вредности уложених средстава уз остваривање умереног приноса (камате). Сигурност уложених средстава одређена је самим пословањем банке, а износи штедње до 50.000 евра по банци и по клијенту су осигурани код Агенције за осигурање депозита уз гаранцију Републике Србије.
Могуће је штедети у динарима и у девизама. Начин и могућност располагања средствима за време док су орочена дефинисани су уговором о депозиту. Приход по основу камате зависи од висине каматне стопе, као и од износа и рока на који се средстава полажу у депозит.

Штедња кроз осигурање живота – мешовито осигурање

Представља облик дугорочне штедње који омогућава остваривање унапред познатог приноса уз истовремено „покриће“ за ризике несрећног случаја, смрти или инвалидитета у току трајања осигурања. Могуће је осигурати се у динарима и у девизама, а сигурност средстава зависи од пословања друштва за осигурање. Осигураник је обавезан да средства уплаћује у складу с уговореном динамиком како би у потпуности остварио уговорена права.

Штедња кроз добровољне пензијске фондове

Представља нови облик штедње у Србији. Он омогућава другорочну штедњу за старост. Средства на вашем рачуну увећавају се уплатама доприноса и приходом од инвестирања. Уплаћена средства се инвестирају у најквалитетније хартије од вредности, а остварена добит редовно приписује.
Имовина пензијског фонда, коју, поред осталих средстава, чине и ваша средства, одвојена је од имовине друштва које управља фондом.

Штедња кроз инвестиционе фондове

Представља нови облик штедње у Србији. Улагањем у хартије од вредности преко инвестиционих фондова преузимате ризик улагања, али овакав вид штедње може донети и нешто већи принос на уложена средстава од других видова штедње.

Надзор над пословањем банака, друштава за осигурање и добровољних пензијских фондова је у надлежности Народне банке Србије, а надзор над пословањем инвестиционих фондова у надлежности Комисије за хартије од вредности.

Савети
 1. Уколико сте у прилици да одређени део својих месечних прихода издвојите, благовремено размишљајте о својој будућности и штедите.
 2. Распитајте се који видови штедње постоје и прикупите довољно информација о условима под којима можете да штедите.
 3. Сазнајте колико могу да износе приноси, али и какве ризике носе различити видови штедње и одлучите се за онај који највише одговара вашим потребама. Уколико нисте сигурни шта је за вас најбоље, консултујте се са запосленима у финансијској институцији.
 4. Никада није касно за почетак штедње и ниједан износ за то није мали. Потребно је само да будете упорни.
 5. И не заборавите, у сваком тренутку штеди се и кроз разумну потрошњу.

Настојте да користите само оне финансијске производе које и сами разумете!

На шта треба посебно обратити пажњу?
 • Најпре се детаљно распитајте које врсте орочене штедње постоје, колико износе каматне стопе за поједине врсте штедње, који су рокови орочења и да ли, и под којим условима, можете средства да разорочите;
 • Затражите ближе информације о каматној стопи која се примењује, да ли је фиксна или променљива и ако је променљива од којих елемената зависи њена промена;
 • Распитајте се да ли банка примењује конформни или пропорционални метод обрачуна камате, односно који бисте износ камате остварили за одређени период за средства која сте наменили за штедњу;
 • Проверите да ли сте у обавези да платите порез на приход од капитала по основу камате.