Медијација

Спорни однос могуће је решити и у поступку посредовања – медијације пред Народном банком Србије. Предлог за покретање поступка посредовања можете поднети и пре подношења притужбе/приговора, у току поступка разматрања притужбе/приговора, као и након окончања тог поступка, уколико нисте задовољни исходом.

Поступак посредовања – медијације пред Народном банком Србије спроводи се искључиво уз сагласност обе стране, које имају рок од 15 дана да одговоре на позив за посредовање.

Поступак посредовања пред Народном банком Србије спроводи се без накнаде, с тим што евентуалне трошкове који могу настати у том поступку (трошкови путовања, смештаја, неплаћено одсуство с посла итд.) сносе саме стране.

1. Покретање поступка посредовања

Када једна страна предложи покретање поступка посредовања а друга страна прихвати, Народна банка Србије странама, уз позив за састанак, доставља текст споразума о покретању поступка посредовања пред Народном банком Србије.

Пре почетка састанка у поступку посредовања, стране и посредник потписују споразум.

Након што стране и посредник потпишу споразум и изјаву о поверљивости, посредник отвара састанак.

2. Начела поступка посредовања

Посредовање је поступак, без обзира на назив, у којем стране добровољно настоје да спорни однос реше путем преговарања, уз помоћ једног или више посредника, који странама помажу да постигну споразум.

Поступак посредовања се спроводи добровољно, по прибављеној изричитој сагласности страна.

Поступак посредовања је поверљив и хитан и у овом поступку јавност је искључена.

У поступку посредовања стране су равноправне.

У поступку посредовања стране као физичка лица учествују лично. Пуномоћник физичког лица, као стране у поступку, може учествовати у поступку посредовања уз страну коју заступа. Правно лице, као страну у поступку посредовања, заступа законски заступник уписан у одговарајући регистар, односно овлашћени пуномоћник.

3. Посредник

Поступак посредовања пред Народном банком Србије спроводе запослени у Народној банци Србије. Посредник у поступку посредовања поступа неутрално, не може да намеће странама решење, да даје обећања и правне савете, нити да гарантује одређени исход посредовања.

4. Спровођење поступка посредовања

На почетку поступка посредовања, посредник упознаје стране са циљем посредовања, улогом посредника, правилима и трошковима. Посредник поступак води и складу са начелима поступка посредовања.

5. Окончање поступка посредовања

Поступак посредовања се окончава закључењем споразума о решавању спора посредовањем, одлуком посредника да се поступак обуставља, јер даље вођење поступка није целисходно, изјавом једне стране да одустаје од даљег спровођења поступка и протеком рока од 60 дана од дана закључења споразума, осим ако се стране не споразумеју другачије.

Које су предности медијације у односу на судски поступак

У односу на судски поступак, медијација је поступак који је:

  • неформалнији
  • једноставнији
  • ефикаснији
  • бржи
  • јефтинији
  • делотворнији

У току поступка медијације, свака од страна износи свој став и мишљење у облику неформалног дијалога. Поступак посредовања је брз и ефикасан, јер се спорни однос окончава за просечно неколико сати, уместо редовног поступка који траје више месеци, односно година. Поступак медијације је јефтинији, јер се избегава плаћање судских трошкова.

Шта је потребно знати за покретање поступка медијације

Ако желите да покренете посредовање – медијацију – кликните овде.

Уколико и друга страна пристане да прихвати медијацију, може се договорити термин одржавања медијације. Наглашавамо да је за покретање поступка медијације неопходна сагласност обе стране учеснице.

Где се одржава посредовање – медијација

Поступак медијације организује се у просторијама Народне банке Србије у Београду, Немањина 17.

Народна банка Србије, писменим путем, обавештава стране о месту, дану и часу одржавања поступка посредовања – медијације.

Какав може бити исход медијације

Поступак медијације може бити окончан поравнањем, или обуставом (према вољи учесника – супротстављених страна) и одустанком (према вољи предлагача).

medijacija_postupanje