Платне картице

Платне картице су постале незаобилазне у свакодневном животу. Због тога је важно да се добро информишете о погодностима и трошковима различитих картица које вам се нуде. Платне картице сваким даном постају све доминантнији вид плаћања у нашој земљи, а број корисника се константно увећава.

Разлози за њихово кoришћење су бројни:

 • Уштеда времена
 • Једноставност и комфор при употреби
 • Сигурност у случају евентуалног губитка
 • Расположивост свих средства на рачуну 24 часа дневно
 • Могућност узимања додатних картица за чланове породице
 • Располагање кредитним лимитом код кредитних картица

Међутим, као и приликом коришћења било ког другог банкарског производа, неопходно је да се код своје банке упознате с условима издавања и коришћења платних картица, начином њихове употребе и правилима у вези с безбедношћу коришћења картица.

Шта су платне картице?

Платне картице су инструмент безготовинског плаћања који вам омогућава плаћање робе и услуга и подизање готовине.

Које врсте платних картица постоје?

У најширем смислу, картице можемо поделити на дебитне и кредитне картице.

 • Дебитне картице омогућавају вам да плаћате и подижете готовину до висине средстава која имате на рачуну, укључујући и дозвољени минус у неким банкама.
 • Кредитне картице омогућавају вам да користите средства којима вас кредитира банка издавалац до лимита утврђеног претходно закљученим уговором. Из тог разлога су посебно погодне за веће куповине, које не бисте могли да остварите само од једне месечне плате. Током периода кредитирања, вама као кориснику наплаћује се камата коју банка одређује у складу с уговором. Најчешћи тип кредитних картица код нас је тзв. револвинг картица, тј. картица по којој плаћате одређени (уговорени) проценат дуга једном месечно, док се остатак преноси у следећи месец и на њега се плаћа камата.

Картице такође можемо поделити и према томе ко користи платну картицу:

 • картице намењене физичким лицима, и
 • пословне картице, које су везане за рачуне правних лица.

Наше банке нуде још и Интернет картице, намењене искључиво плаћању путем Интернета, и prepaid картице, које подразумевају унапред одређен износ средстава којим корисник располаже.

Како се платне картице користе?

Приликом плаћања робе или услуга, ви као корисник картице уручујете картицу трговцу, који врши визуелну проверу картице и провлачи је кроз POS терминал. Након што је трансакција одобрена, штампа се рачун (тзв. слип) у два примерка. Један примерак рачуна који задржава трговац потписујете, али се препоручује да увек пре потписивања проверите износ на рачуну. Други примерак рачуна сачувајте због контроле извода из банке.

Приликом подизања готовине на банкомату, убацујете картицу у банкомат на предвиђеном месту и следите упутства наведена на екрану. Уносите свој лични идентификациони број - ЛИБ (PIN) (линк ка непознатим терминима) и жељени износ.

Ако на рачуну има довољно новца, банкомат исплаћује готовину, након чега штампа рачун који се не потписује. Овај рачун је такође пожељно сачувати ради контроле извода из банке.

Уколико вам се деси да банкомат задржи картицу, не паничите. То се дешава уколико три пута унесте погрешан ЛИБ јер је банкомат програмиран тако да, из безбедносних разлога, у случају да је картица украдена, спречи неовлашћено подизање новца. О томе треба одмах да обавестите банку која је власник банкомата, како бисте картицу добили назад.

Безбедност

Платна картица је средство плаћања и, у складу с тим, треба да се чува и користи.

 • Картицу можете користити само ако сте ималац картице, тј. ако је ваше име одштампано на картици.
 • PIN немојте носити заједно са картицом и немојте га саопштавати другој особи.
 • Уколико картицу изгубите или вам је украду, одмах о томе обавестите банку која вам је издала картицу.
 • Банка ће истог тренутка блокирати картицу и на тај начин спречити њено даље неовлашћено коришћење.
 • Ви као ималац картице сносите ризик за злоупотребе које настану до момента пријаве крађе, односно губитка картице.
На шта треба обратити пажњу?
 • Приликом подношења захтева за коришћење платне картице, у пословној банци се детаљно распитајте о свим провизијама и накнадама за издавање и коришћење платних картица, о камати, годишњој чланарини и накнадама за случај губитка картице и издавања нове, губитка PIN-а, издавања додатне картице, задржавања картице у банкомату и сл.
 • Увек имајте у виду чињеницу да су кредитне картице „скупље“ од дебитних.
 • За подизање готовине кредитном картицом са банкомата банке наплаћују провизију.
 • У вашем је интересу да се придржавате свих правила коришћења картица везаних за безбедност, јер се на тај начин потенцијалне злоупотребе своде на најмању могућу меру.