Злоупотреба платних картица

Платне картице су инструмент безготовинског плаћања који вам омогућава плаћање робе и услуга и подизање готовине.

Kао и приликом коришћења било ког другог банкарског производа, неопходно је да се код своје банке или платне иснтитуције упознате с условима издавања и коришћења платних картица, начином њихове употребе и правилима у вези с безбедношћу коришћења картица.

Злоупотреба платних картица регулисана је Законом о платним услугама. У складу са овим законом, дужни сте да платну картицу користите у складу с прописаним, односно уговореним условима којима се уређују издавање и коришћење тог платног инструмента.

Одмах по пријему платне картице потребно је да предузмете све разумне и одговарајуће мере ради заштите персонализованих сигурносних елемената тог инструмента (нпр. лични идентификациони број) на шта вас банка или платна институција упозоравају приликом закључења уговора и у самом уговору.

Такође, одмах након сазнања о губитку, крађи или злоупотреби платне картице, дужни сте да о томе обавестите пружаоца платних услуга или лице које је овај пружалац одредио. Ово је важно из разлога што нећете сносити губитке настале због неодобрених платних трансакција које су извршене након што сте обавестили банку или платну институцију да је платна картица изгубљена, украдена или злоупотребљена, осим ако су ти губици настали услед преварних радњи.

Обавезе банке или друге институције која издаје платну картицу је да обезбеди да су персонализовани сигурносни елементи платне картице доступни искључиво кориснику коме је платна картица издата, као и да корисник платне картице у сваком тренутку може на одговарајући начин обавестити банку или платну институцију о губитку, крађи или злоупотреби платне картице. Након тога, банка или други издавалац платне картице је дужна да спречи свако даље коришћење платне картице. Поред тога, банка има законску обавезу  да кориснику платне картице достави доказ о томе да ју је тај корисник обавестио о губитку, крађи или злоупотреби платне картице, ако је корисник платних услуга поднео захтев за достављање тог доказа у року од 13 месеци од дана овог обавештења.

Сходно закону, пружалац платних услуга одговоран је за извршење платне трансакције за коју не постоји сагласност корисника платне картице (неодобрена платна трансакција) и дужан је да одмах по сазнању изврши повраћај износа те трансакције кориснику, односно да његов платни рачун врати у стање у којем би био да неодобрена платна трансакција није извршена. Пружалац платних услуга у обавези је и да изврши повраћај износа свих накнада које је наплатио кориснику, као и да изврши повраћај, односно плати износ свих камата на које би корисник имао право да неодобрена платна трансакција није извршена.

Што се тиче одговорности корисника платне картице, сносиће губитке који проистичу из извршења неодобрене платне трансакције до износа од 3.000 динара, ако су оне извршене услед коришћења  изгубљене или украдене платне картице, или платне картице која је злоупотребљена јер корисник није успео да заштитити њене персонализоване сигурносне елементе.

Такође, законом је предвиђено да корисник платне картице неће сносити губитке ако му пружалац платних услуга није обезбедио одговарајући начин обавештавања о изгубљеном, украденом или злоупотребљеном платном инструменту у складу са законом, као ни губитке настале због неодобрених платних трансакција које су извршене након што је обавестио пружаоца платних услуга да је платни инструмент изгубљен, украден или злоупотребљен.

Aко су неодобрене платне трансакције извршене због преварних радњи или ако услед крајње непажње или намере корисник није испунио своју законску обавезу да чува личне сигурносне податке, сносиће све губитке који проистичу из извршења ових трансакција.

САВЕТИ:
  1. Пре свега, у вашем је интересу да се придржавате свих правила коришћења картица везаних за безбедност, јер се на тај начин потенцијалне злоупотребе своде на најмању могућу меру.
  2. ПИН немојте носити заједно са картицом и немојте га саопштавати другој особи. Платну картицу немојте уручивати другом лицу приликом плаћања.
  3. Приликом подизања новца са банкомата прекријте руком бројчаник код уноса ПИН броја.
  4. Уколико картицу изгубите или вам је украду, одмах о томе обавестите банку која вам је издала картицу. Банка је у обавези да истог тренутка блокира картицу и на тај начин спречи њено даље неовлашћено коришћење.
  5. Немојте користити платне картице за плаћање преко интернета уколико оне нису намењене тој сврси. Већина банака нуди платне картице које су намењене искључиво за ову врсту плаћања. Оне су најчешће дебитне, што значи можете потрошити само онолико средстава колико у том тренутку имате на рачуну те картице.
  6. Уколико имате намеру да користите кредитну картицу за плаћање преко интернета, обавестите банку о томе, како бисте добили додатне сигурносне кодове који се користе за ове трансакције.
  7. Избегавајте да остављате податке о вашем броју картице, рачуна и личних сигурносних података на непоузданим интернет страницама.