Осигурање

Шта је осигурање?

Осигурање имовине и лица је однос који настаје на основу уговора о осигурању у коме једна страна, друштво за осигурање (осигуравач), преузима обавезу да другој страни (осигуранику) или трећем лицу у чију корист се уговара осигурање (кориснику осигурања) накнади штету код имовинског осигурања, односно исплати или исплаћује одређену суму новца код личног осигурања у случају да наступи предвиђени догађај (осигурани случај), а уз услов да осигураник уплаћује одређене износе новца у предвиђеним роковима (премија осигурања).

Осигурани случај, тј. догађај у односу на који се закључује осигурање, мора бити будући, неизвестан и независан од искључиве воље уговарача.

Зашто је осигурање потребно?

Осигурање је потребно ради обезбеђења економске сигурности за евентуалну штету која може, али не мора, настати.

Можете се осигурати од различитих непредвиђених догађаја: елементарних непогода, пожара, поплаве, губитка пртљага приликом путовања, повреде на раду. Такође, можете се осигурати од догађаја који су извесни, као што су нпр. недовољни приходи у старости.

Када донесете одлуку да се осигурате од одређеног ризика, проверите да нисте већ осигурани!

Осигурање је економска нужност, а дилема може постојати само код избора од којих ризика се заштитити и код избора осигуравача. Приликом потписивања уговора о осигурању морате бити тачно и потпуно информисани о конкретној врсти осигурања и бити свесни шта осигурање тачно обезбеђује као економску заштиту за плаћену премију.

Закључите само онај уговор о осигурању који сте разумели и тачно знате која су ваша права и обавезе, а која су права и обавезе осигуравајућег друштва.

Осигурајте се од ризика за које знате шта обухватају

Саставни део уговора о осигурању су и општи и посебни услови оне врсте осигурања за коју потписујете уговор.

Условима осигурања се уређују права и обавезе између осигураника и осигуравача. Осигуравач је дужан да приликом закључења уговора осигуранику преда услове осигурања уколико нису (што је најчешћи случај) одштампани на полиси осигурања.

Опште услове осигурања доноси осигуравач унапред, одређујући њима садржај будућих уговора за сваку поједину врсту осигурања.

Општи услови осигурања су најчешће опширни и, на први поглед, захтевају посебно стручно знање да бисте их разумели. Заступник у осигурању (продавац полисе) дужан је да вам их објасни. Ти услови су саставни део уговора и стављањем потписа на полису (уговор о осигурању) потврђујете да сте их разумели и да сте на њих пристали, тј. да сте пристали на сва права и обавезе који из њих проистичу.

Посебни услови су они услови осигурања о којима се осигураник и осигуравач споразумевају.

Учествујте у одређивању осигуране суме тражећи да вам се објасни на који начин је она битна за вашу обавезу и право на накнаду штете

Сума осигурања (осигурана сума) важан је елемент уговора о осигурању и служи за обрачун висине премије. Осигуравач је укључен у одређивање висине суме осигурања, али коначну одлуку о суми осигурања доноси и одређује је осигураник. Код осигурања лица она је искључиво мерило обавезе осигуравача, док је код осигурања имовине то само један од чинилаца (поред вредности ствари која је осигурана и утврђене висине штете) за одређивање износа који ће вам бити исплаћен.

Код неких осигурања и ви учествујете у штети

То је ваш удео у новчаном износу накнаде штете. За проценат учешћа у штети биће вам умањен износ утврђене штете.

Где се може купити осигурање?

Уговор о осигурању можете закључити непосредно с друштвом за осигурање или преко заступника који морају поседовати дозволу за обављање делатности коју је издала Народна банка Србије.
Списак овлашћених друштава за осигурање и заступника у осигурању можете наћи на сајту Народне банке Србије www.nbs.rs.

Од заступника тражите на увид овлашћење Народне банке Србије за обављање послова заступања у осигурању.

Савети
  1. Не уплаћујте новац на име осигурања док не прочитате опште и посебне услове и не потпишете полису.
  2. Обратите пажњу на текст исписан ситним словима на полиси.
  3. Потпишите само уговор о осигурању који разумете.
  4. Тражите да вам заступник у осигурању, продавац осигурања, објасни све што вас занима у вези са уговором који имате намеру да потпишете.
  5. Не потписујте полисе на страном језику. Оне не уживају правну заштиту у нашем правном систему.
  6. Тражите да вам се остави време да детаљно прочитате и потпуно разумете опште услове осигурања. Они су саставни део уговора који потписујете.