Осигурање од губитка посла

Губитак посла, који је веома изражен у време економске кризе, директно утиче на егзистенцију сваког човека и његову финансијску ситуацију. Ризик од губитка посла посебно погађа кориснике кредита, јер директно угрожава њихову способност да редовно измирују своје обавезе преузете потписивањем уговора о кредиту. Овај ризик потенцијално угрожава и банке, па је зато уведен нови финансијски производ – осигурање од губитка посла – како би се заштитиле обе уговорне стране – клијент и банка.

Поред полисе животног осигурања, коју банке све чешће користе као средство обезбеђења за дугорочне кредите (стамбене), полиса осигурања од губитка посла користи се као колатерал за готовинске и потрошачке кредите, као и за позајмицу по основу коришћења текућег рачуна (тзв. минус по текућем рачуну). Осигурање од губитка посла има двоструку улогу – банкама служи као додатно средство обезбеђења, а, с друге стране, корисницима кредита пружа финансијску заштиту током целог или делимичног периода отплате кредита. У случају да корисник кредита остане без посла, осигуравајуће друштво преузима обавезу плаћања месечних рата и обезбеђује отплату кредита без прекида. У случају смрти корисника кредита, друштво за осигурање ће исплатити преостали неотплаћени износ кредита, при чему је породица корисника финансијски збринута и ослобођена даље отплате кредита.

Уговор о осигурању од губитка посла потписује се у банци у којој корисник подиже кредит, тако да корисник на једном месту закључује уговор с две финансијске институције – банком од које добија кредит и осигуравајућим друштвом од кога добија полису осигурања од губитка посла. Осигуравач не може бити банка, већ друштво за осигурање с којим банка има закључен уговор. За сва питања и недоумице у вези с полисом осигурања, поред банке, корисник може да контактира и друштво за осигурање које издаје полису.

Шта за кориснике кредита подразумева осигурање од губитка посла? 

Када дође до настанка осигураног случаја, тј. губитка посла, под условом да није настао кривицом корисника, нити на његов захтев, друштво за осигурање преузима обавезу исплате одређеног броја ануитета (рата) уместо корисника кредита. Број месечних рата које ће осигуравајућа кућа исплатити зависи од врсте кредита и рока отплате, као и од самог договора који корисници постигну с банком и друштвом за осигурање приликом закључења уговора. Поједина друштва нуде отплату ануитета и до годину дана након губитка посла, за колико се процењује да је кориснику довољно да „стане на ноге“ и пронађе нови посао. Понуда неких друштава за осигурање обухвата и могућност да се губитак посла више пута догоди током отплате кредита, под условом да се не дешава чешће од једном годишње.

Висина премије осигурања

Висина премије осигурања коју корисник треба да плати зависи у највећој мери од износа кредита. Поједине банке на нашем тржишту нуде бесплатне полисе осигурања од губитка посла за кориснике њихових кредита, што значи да банке сносе трошкове осигурања.

У случају да се корисник определи за банку која не „покрива“ ове трошкове, висина годишње премије одређује се најчешће тако што се обрачуна одређени проценат укупног износа кредита. На пример, уколико је износ кредита 70.000 динара, а банка обрачуна премију у висини 1,5% кредита, то значи да је корисник дужан да током периода отплате кредита сваке године уплати 1.050 динара на име висине премије осигурања. Премија се често плаћа путем редовне месечне рате кредита. Поједине банке као услов за добијање кредита захтевају да корисник овог осигурања изврши једнократну уплату премије која „покрива“ читав период отплате кредита.

С обзиром на то да се користи као средство обезбеђења, велики број банака потенцијалним корисницима кредита као један од предуслова за одобравање кредита поставља закључивање уговора о осигурању од губитка посла. Друге банке пружају могућност избора корисницима, с тим што нуде смањење каматних стопа на кредите у случају да корисник потпише пратећу полису поменутог осигурања.

Општи услови осигурања

Осигурање од губитка посла може, у договору с банком и друштвом за осигурање које ће издати полису, да обухвати и случај привремене или трајне неспособности за рад, болести и привременог одсуства са посла.

Међутим, код осигурања од губитка посла, накнада се не може остварити ако губитак посла наступи у првих 60 дана од закључења уговора, а приступна старост осигураника је 18–65 година. Друштва за осигурање која нуде овај производ ближе прописују услове осигурања у Посебним условима осигурања од губитка посла, које корисник добија приликом закључења уговора о осигурању и својим потписом потврђује да је разумео, односно да је упознат с тим условима.

Савети
  1. Савет свим корисницима је да пажљиво прочитају Опште и Посебне услове осигурања, посебно обрате пажњу на искључења из осигурања (нпр. искључене су све обавезе осигуравача уколико су послодавац и осигураник иста особа) пре него што потпишу уговор – полису, као и да сва питања разјасне на лицу места с банкарским и/или службеником осигуравајућег друштва.
  2. Исто тако, потребно је да се информишете о тачно дефинисаном периоду важења уговора, као и тачном времену када настају почетак и престанак обавезе друштва с којим се уговор закључује. Такође, треба обратити посебну пажњу на услове у уговору који дефинишу настанак осигураног случаја.