Добровољно ауто-каско осигурање

Уколико поседујете моторно возило, куповином полисе ауто-каско осигурања можете знатно смањити трошкове када дође до оштећења возила, крађе и сл.

Ауто-каско осигурање

Представља врсту добровољног осигурања од штете на вашем моторном возилу. Полиса ауто-каско осигурања се закључује на период од једне године или краће (краткорочно) или за време дуже од једне године (вишегодишње).

Шта може бити предмет ауто-каско осигурања?

Предмет ауто-каско осигурања могу бити све врсте моторних возила. Саставни делови, посебна и додатна опрема могу такође бити предмет осигурања, ако је тако предвиђено условима осигурања.

Зашто је добро имати ауто-каско осигурање?

 • Обезбеђује накнаду штете на моторном возилу која може настати као последица туђе или сопствене одговорности и/или више силе.
 • Обезбеђује покриће штете и код мањих незгода (огреботине при паркирању, мања улубљења и сл.).
 • Ауто-каско осигурање даје и могућност да сами бирате обим покрића, односно врсте ризика од којих осигуравате своје возило.

Које су врсте ауто-каско осигурања?

Ауто-каско осигурање дели се према ризицима које покрива закључена полиса, а постоје и  разлике у класификацији између појединих друштава за осигурање.

Ауто-каско осигурање се дели на:

 • Потпуно, које омогућава осигурање од саобраћајне незгоде, оштећења изазваног спољним термичким или хемијским деловањем, грома, пожара, олује, лавине, града, пада или удара неког предмета, јавних демонстрација и манифестација, обести трећих лица и сл. Потпуно ауто-каско осигурање може бити с учешћем у штети или без њега;
 • Делимично, које омогућава покриће штете до уговореног износа код настанка осигураног случаја. Закључује се за поједине ризике, од којих је најчешћи ризик од лома стакла;
 • Допунско, које се може закључити уз потпуно ауто-каско осигурање и омогућава осигурање од крађе возила, разбојништва, поплаве, бујице, високе воде, утаје, преваре и сл.

Висина премије

Висина премије ауто-каско осигурања се разликује од друштва до друштва за осигурање. Зависи од више фактора, од којих су најзначајнији: врста возила (путно, теретно), вредност возила, намена (стандардна, такси, обука возача, рент-а-кар), бонус, обим покрића ризика и територија.

Шта је потребно учинити у случају саобраћајне незгоде:

 • У случају саобраћајне незгоде, одмах обавестите полицију (позивни број 92) и сачекајте службена лица да изврше увиђај;
 • Обезбедите возило тако да се омогући несметан саобраћај и при том не вршите промене на лицу места које би отежале састављање записника о саобраћајном удесу. Предузмите потребне мере ради заштите возила од нових оштећења.
 • Пре потписивања записника с увиђаја, проверите да ли су сви битни подаци унети у записник и да ли је чињенично стање правилно наведено, јер имате право на приговор ако записник није објективно сачињен;
 • Записник с увиђаја можете подићи у служби МУП-а надлежној по територијалном принципу (према месту где се саобраћајна незгода догодила);
 • О наступању осигураног случаја у року од 15 дана обавестити друштво за осигурање код кога је власник возила одговорног за штету осигуран од ауто-одговорности, ради процене штете и остваривања права на накнаду;
 • Не вршите никакве поправке на возилу пре сачињавања записника о оштећењу возила;
 • Ако вам је у записнику о оштећењу возила констатовано „да је потребно испитати рентабилност поправке возила“, не поправљајте возило док вам не саопште резултате испитивања рентабилности поправке возила;
 • Захтев за накнаду штете с потребном документацијом треба поднети друштву за осигурање код кога сте закључили ауто-каско полису;
 • Друштво за осигурање је дужно да вам у року од 14 дана од дана када сте доставили комплетан захтев обради захтев и да понуду за исплату накнаде.
 • Штету код ауто-каско осигурања плаћа друштво за осигурање код кога је моторно возило осигурано.
ГЛАВНИ УЗРОЦИ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СУ:
 1. Неприлагођена брзина,
 2. Непрописно претицање,
 3. Непоштовање прописа,
 4. Непажња и
 5. Неконтролисана вожња возача у алкохолисаном стању!