Како до жељеног аутомобила

До жељеног аутомобила можете доћи путем кредита за аутомобиле или путем финансијског лизинга. Пре него што се одлучите за један од тих начина, потребно је да сагледате све услове под којима се нуди кредит, односно финансијски лизинг за аутомобил, као и разлике у понуди тих производа.

Кредит

Путем кредита можете купити полован или нов аутомобил од правних или физичких лица. Цену кредита одређује каматна стопа која се плаћа за коришћење средстава банке. Банке ову врсту кредита нуде у динарима или индексиране валутном клаузулом (кредит чији се целокупан износ и износ сваке рате везује за страну валуту, а при исплати кредита и плаћању сваке рате тај износ се прерачунава у динаре). Камате за кредите у динарима су углавном више од камата за кредите индексиране валутном клаузулом, али то не значи увек и да су кредити у динарима скупљи. Детаљно се распитајте код референта за кредите и упоредите услове. Уз помоћ кредитног калкулатора на сајту НБС и сами можете упоредити цене различитих кредита. Поред тога, код кредита у динарима имате само један ризик – ризик промене каматне стопе, док код индексираних кредита, поред ризика промене каматне стопе, имате и ризик промене девизног курса.

Аутомобил који сте купили на кредит ваше је власништво. Каско осигурање возила не мора да буде услов за добијање кредита, али вам та врста осигурања може обезбедити безбрижнију вожњу аутомобила. У случају штете на аутомобилу, износ накнаде штете биће исплаћен вама као власнику и кориснику осигурања.

Банке нуде различите услове за куповину аутомобила на кредит (с учешћем и без, за куповину од правног или физичког лица), а самим тим су каматне стопе, у зависности од горе наведених услова, различите.

Ако вам је време битан елемент, имајте у виду да је због потребних средстава обезбеђења (залога, менице, жиранти) процедура за добијање кредита временски дужа од процедуре за одобравање уговора о финансијском лизингу.

Финансијски лизинг

Алтернатива куповини аутомобила готовином или на кредит је финансијски лизинг.

За разлику од кредита, када куповином аутомобила постајете и власник аутомобила, код финансијског лизинга власник можете постати тек када завршите отплату по обавезама из уговора. Наиме, треба да знате да по истеку периода отплате лизинга имате право да аутомобил који сте плаћали откупите или да прибавите потпуно нов аутомобил. То значи да нисте у обавези да аутомобил који сте возили током плаћања рата за финансијски лизинг купите, већ да сте прикупљеним средствима од уплата стекли и право да одаберете ново возило. Давалац лизинга то право може да услови плаћањем одређене накнаде – цена опције.

Друга разлика огледа се у томе што је код финансијског лизинга учешће обавезно. Управо висина учешћа утицаће на висину месечне уплате, па треба имати у виду да нижа месечна уплата може резултирати обавезом примаоца лизинга (купца) да, по истеку периода уговора о лизингу, плати већи износ уколико жели да постане власник.

Поред тога, за разлику од кредита, код финансирања возила путем лизинга обавезни сте да платите и осигурање у корист даваоца финансијког лизинга, јер је он власник аутомобила у току трајања уговора о финансијском лизингу. У случају тоталне штете, осигуравач износ накнаде штете исплаћује у целости даваоцу лизинга. Расподела исплаћеног износа накнаде штете врши се тако што давалац лизинга најчешће задржава износе недоспелих главница, а некада и недоспелих рата (главница + камата). Преостали износ накнаде припада примаоцу лизинга. Трошак осигурања није укључен у ефективну каматну стопу лизинг накнаде (ЕЛИН).

Други трошкови (обраде захтева, пореза, накнаде за опцију откупа) могу прилично да увећају укупну цену аутомобила, тако да се ниске каматне стопе компензују другим високом трошковима које наплаћује давалац лизинга. Имајте у виду да нпр. трошкове регистрације плаћате по ценама које плаћају правна лица, а које су више и по неколико пута. Процедура одобравања финансијског лизинга је краћа у односу на кредит, јер се додатна средства обезбеђења не захтевају. Даваоци лизинга често имају и успостављену сарадњу са испоручиоцима предмета лизинга, што све заједно утиче на смањење трансакционих трошкова. Додатна предност финансијског лизинга јесте могућност даваоца лизинга да аутомобил прибави под повољнијим условима на основу сарадње са испоручиоцем аутомобила.

Савети

Пре него што се одлучите на који начин желите да дођете до жељеног аутомобила, добро се распитајте за услове код различитих банака, односно давалаца финансијског лизинга.

Поред списка банака, на сајту НБС пронађите који даваоци финансијског лизинга имају дозволу за рад.

Уколико вам поједине одредбе уговора било кредита било финансијског лизинга нису јасне, имате право да се у сваком тренутку до потписивања уговора обратите финансијском саветнику банке или лизинг компаније за додатна појашњења, а уговор немојте потписивати док вам све не буде у потпуности јасно.

Кад год сте у прилици да, по за вас повољним условима, превремено вратите дуг по кредиту или финансијском лизингу – учините то, али имајте на уму да код финансијског лизинга превремена отплата не може да наступи пре истека од две године, рока прописаног законом.