Aktivnosti na polju finansijske edukacije

Značajna uloga finansijske edukacije nastala je kao rezultat kako razvoja finansijskog tržišta u periodu od prethodnih nekoliko godina, tako i demografskih i ekonomskih promena. Finansijska tržišta su postala soficistiranija sa širokom ponudom novih i kompleksnih proizvoda, koji sa sobom nose različite vrste rizika.

Uporedo sa razvojem finansijskog tržišta razvija se i potreba korisnika finansijskih usluga da koriste proizvode koje im tržište nudi. Da bi bili u mogućnosti da upravljaju svojim budžetom, a u skladu sa sopstvenim sklonostima ka rizicima, korisnici finansijskih usluga treba da budu osposobljeni da donesu adekvatnu odluku o sopstvenim investicijama.

Za donošenje adekvatne odluke pored svesti o riziku koji svaki korisnik preuzima na sebe, neophodne su potpune i razumljive informacije o proizvodima na finansijskom tržištu. Kada poseduje dovoljno informacija, korisnik je u  mogućnosti da različite vrste proizvoda razume, uporedi ih i da na osnovu toga donese odgovarajuću odluku. 

S obzirom da su brojna istraživanja u svetu pokazala da značajan procenat populacije (u Japanu npr. 71%) nema dovoljno znanja ne samo o  kompleksnim finansijskim proizvodima, nego i o onim jednostavnim, široko rasprostranjenim proizvodima, OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) je preduzela aktivnosti na uspostavljanju principa za unapređenje razumevanja finansijskih proizvoda i finansijskog tržišta, pa je 2005. godine objavila publikaciju pod nazivom Improving Financial Literacy – analysis of issues and policies (Unapređenje finansijske pismenosti – analiza politika i pitanja u vezi sa finansijskom edukacijom).

Narodna banka Srbije je sa već dostignutim saznanjem o neophodnosti i značaju edukacije za razvoj, i sa ciljem da doprinese podizanju opšteg nivoa znanja o osnovnim finansijskim pojmovima, 2005. godine, pokrenula edukativne aktivnosti, upućene pre svega najmlađima kao budućim aktivnim učesnicima ekonomskog života u našoj zemlji.

Korak dalje u finansijskom opismenjavanju bilo je i osnivanje Informativnog (kol) centra za širu javnost iste godine, od kog vremena su građani - korisnici finansijskih usluga mogli da se informišu o pogodnostima i rizicima koje je potrebno uzeti u obzir pri korišćenju finansijskih proizvoda i usluga.

U toku 2006. godine NBS je započela projekat zaštite potrošača u finansijskom sektoru, koji je rezultirao osnivanjem Centra za zaštitu korisnika finansijskih usluga u januaru 2007. godine. Centar je sa radom otpočeo delujući istovremeno u dva pravca: reaktivno i proaktivno, prevashodno podrazumevajući aktivnosti na polju finansijske edukacije.

Imajući u vidu aktivnosti svetskih supervizorskih organizacija, centralnih banaka, međunarodnih organizacija kao što je OECD na polju finansijske edukacije, sa jedne strane, ali i suštine pitanja i pre svega, neosnovanih prigovora, pristiglih u prethodnom periodu u Narodnu banku Srbije, a iz kojih proizilazi nedovoljno razumevanje određenih finansijskih proizvoda većeg dela javnosti, Narodna banka Srbije je donela odluku da preduzme dodatne aktivnosti na pružanju razumljivih, sveobuhvatnih informacija o finansijskim proizvodima koji se javljaju na finansijskom tržištu u Srbiji.