Postavite pitanje Narodnoj banci Srbije


Putem formulara možete postaviti pitanja u vezi s korišćenjem finansijskih usluga koje pružaju institucije čiji rad nadzire Narodna banka Srbije (banka, društvo za osiguranje, davalac finansijskog lizinga, društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, pružalac platnih usluga ili izdavalac elektronskog novca )...

ODABRANE TEME


  • Naknade pružalaca platnih usluga povezane s platnim računima
  • Kalkulatori za obračun efekata promene nominalne kamatne stope i/ili kursa dinara u toku otplate kredita, odnosno finansijskog lizinga
  • Efektivne kamatne stope banaka za izabrane proizvode, na zadatom reprezentativnom primeru
  • Visina troškova i naknada koje se naplaćuju prilikom prijema novca iz inostranstva, odnosno slanja novca u inostranstvo – za fizička lica
  • Elektronski novac
  • Šta je elektronsko bankarstvo i koje su njegove prednosti?
  • Zloupotreba platnih kartica

POSETITE TRIBINE...


Edukativne tribine za građane

*Povodom novonastale zdravstvene situacije u vezi sa virusom COVID-19, obaveštavamo vas da su tribine odložene do daljneg*

Strategija Narodne banke Srbije na polju finansijskog obrazovanja


Odgovornost za svoja ulaganja i rizik kom se pri tom izlažu, potrošači preuzimaju direktno na sebe što se značajno može odraziti na njihov sadašnji i budući život, posebno na period kada više nisu radno aktivni. Stoga je finansijska edukacija esencijalna potreba prosečne porodice koja treba da pronađe način da valjano upravlja svojim kućnim budžetom, kupi kuću, uštedi novac za školovanje dece i obezbedi sredstva za svoju starost.

OECD principi