Калкулатори за обрачун ефеката промене номиналне каматне стопе и/или курса динара у току отплате кредита, односно финансијског лизинга

Изменама и допунама Одлуке о условима и начину обрачуна ефективне каматне стопе и изгледу и садржини образаца који се уручују кориснику („Службени гласник РС”, бр. 65/2011 и 62/2018) / Прилози прописана је обавеза за банку и даваоца финансијског лизинга да, у складу с основним начелима заштите корисника, као и начелом савесности и поштења, на адекватан и јасан начин информишу кориснике финансијских услуга о ризицима задуживања с променљивом номиналном каматном стопом и задуживања у страној валути или уз уговарање валутне клаузуле (у прописаној форми, на обрасцима P3-1, РЗ-2, односно РЗ-3 у зависности од преузетог ризика).

Поред наведене обавезе информисања корисника у предуговорној фази, банка и давалац финансијског лизинга дужни су и да на својој интернет презентацији омогуће обрачун ануитета и приказ плана отплате кредита, односно финансијског лизинга у случају појединачне и заједничке промене променљивог елемента номиналне каматне стопе и курса динара у било ком периоду отплате, као и да поставе везу ка делу интернет презентације Народне банке Србије са одговарајућим калкулаторима, и то: