Ефективне каматне стопе банака за изабране производе, на задатом репрезентативном примеру

Народна банка Србије је објединила податке o годишњој ефективној каматној стопи, под којoм банкe нудe изабране производе за физичка лица.

Извор података су банке, при чему су приказани подаци на задатом репрезентативном примеру:

 • за стандардну понуду банке;
 • за нову понуду;
 • за физичка лица која имају отворене рачуне код банке, с редовним месечним приливом од зараде;
 • просечна месечна зарада без пореза и доприноса 54.344 динара;
 • старост физичког лица 43 године;
 • на дан 1. децембра 2018. године.

Напомињемо да су наведени прегледи искључиво информативног карактера, због чега Народна банка Србије не може одговарати за тачност приказаних података, иако ће настојати да од банака, у оквиру својих законских овлашћења, прибавља ажуриране податке.

За прецизне податке o ефективној каматној стопи, као и остале услове у вези с коришћењем изабраних производа – неопходно је контактирати с конкретном банком. Такође, с обзиром на то да се подаци односе на задате репрезентативне примере, а банке своје пословање уређују својом пословном политиком, којом утврђују начин и услове под којима пружају одређене финансијске услуге, сваки корисник има могућност да се код различитих банака информише о тим условима и, на крају, на основу добијених информација и сагледавања својих потреба, одлучи да ли ће и с којом банком закључити уговор.

Репрезентативни примери за:

Народна банка Србије указује на значај праћења, односно поређења ефективне каматне стопе, као каматне стопе која укључује све трошкове (нпр. у вези с давањем, коришћењем и враћањем кредита) које корисник финансијских услуга плаћа (нпр. камате, накнаде, порези и сл.), при чему су ти трошкови изражени као проценат укупног износа ових услуга на годишњем нивоу, те на основу које би корисници, поред осталог, могли да пореде понуде различитих банака.

Посебно скрећемо пажњу да би, пре закључења уговора, требало водити рачуна о следећем:

Ефективна каматна стопа је дисконтна стопа која изједначава, на годишњој основи, садашње вредности свих новчаних токова, односно садашње вредности свих новчаних примања са садашњим вредностима свих новчаних издатака по основу коришћења финансијских услуга, а који су познати у моменту исказивања ове стопе.

Новчани токови укључују:

 • све отплате и исплате кредита;
 • трошкове које корисник финансијских услуга плаћа (нпр. камате, накнаде, порези и сл.), односно погодности које прима (камате и друге безусловне погодности);
 • трошкове у вези са споредним услугама које представљају услов за коришћење финансијске услуге, односно за њено коришћење на одређени начин (нпр. трошкови осигурања живота, имовине и лица и др.);
 • ако је услов за коришћење финансијске услуге отварање рачуна, у те новчане токове укључују се и трошкови отварања и вођења тог рачуна, као и сви трошкови у вези са извршењем тих новчаних токова.

У ове новчане токове не укључују се:

 • трошкови настали због непоштовања уговорних одредаба;
 • трошкови у вези с куповином робе настали независно од тога да ли се плаћање врши готовински или на други начин.

Обрачун ефективне каматне стопе заснива се на следећим претпоставкама:

 • да ће уговор о финансијској услузи остати на снази током уговореног периода;
 • да ће уговорне стране испунити своје уговорне обавезе и да ће то учинити у роковима наведеним у уговору;
 • да ће номинална каматна стопа и остали трошкови остати непромењени до краја трајања уговора.

Банка је дужна да ефективну каматну стопу обрачунава на јединствени, прописани начин ради поређења истоврсних понуда различитих банака.