Šta su finansijski proizvodi

Razvojem finansijskog tržišta u svetu, kao i razvojem sve kompleksnijih finansijskih proizvoda, potrošači su počeli da se susreću sa brojnim novinama na finansijskim tržištima. Naime, danas se potrošači susreću sa velikim brojem različitih kreditnih instrumenata kao i različitim vidovima štednje koje nude bankarske i nebankarske finansijske institucije (osiguravajuća društva, penzijski fondovi, investicioni fondovi...) za koje ne poseduju uopšte, ili poseduju nedovoljno znanja. U isto vreme, odgovornost za svoja ulaganja i rizik kom se pri tom izlažu, potrošači preuzimaju direktno na sebe što se značajno može odraziti na njihov sadašnji i budući život, posebno na period kada više nisu radno aktivni.

Primera radi, imajući u vidu da se životni vek čoveka produžava, i da budući penzioneri sve više sami moraju brinuti o svojim penzijama, važno je da znaju na koji način će sebi obezbediti sredstva za starost.

Istraživanje sprovedeno za OECD-ovu studiju o finansijskoj pismenosti pokazalo je nizak nivo znanja o finansijskim proizvodima kod velikog broja zemalja uključujući i razvijene zemlje. Tako, npr. 71% ispitanika u Japanu ne poseduje znanje o investiranju u obveznice. Primera radi, 67% ispitanika u Australiji se deklarisalo da razume koncept kamatne stope, ali je samo 28% znalo tačan odgovor za rešavanje problema koristeći taj koncept. Povećan broj korisnika kreditnih kartica u zemljama OECD-a doveo je do povećanja broja ličnog bankrotstva – jedna od 10 porodica u SAD je doživela lično bankrotstvo, a u Austriji se ovaj broj povećao za 11%.

Razvijen, siguran i stabilan finansijski sektor koji može da zadovolji potrebe korisnika finansijskih usluga je važan za svaku zemlju i njen razvoj. Široka lepeza finansijskih proizvoda je u interesu ne samo profesionalnih investitora, već i svakog klijenta pojedinačno. U uslovima tržišne ekonomije svaki pojedinac pre svega vodi računa o svom kućnom budžetu i donosi samostalne odluke o ulaganjima i zaduživanjima preuzimajući rizik na sebe. Obezbeđenjem informacija i unapređenjem razumevanja finansijskih usluga korisnici finansijskih usluga razvijaju svest o rizicima i stiču veštine upravljanja tim rizicima. Da bi, međutim, bili u mogućnosti da donesu adekvatnu odluku o investiranju svog novca, a u skladu sa sopstvenim profilom rizika, neophodno je da korisnici raspolažu potpunim i razumljivim informacijama, na osnovu kojih mogu izvršiti poređenja proizvoda sa kojima se susreću na tržištu. Dodatna znanja pružaju im sposobnost da izaberu odgovarajuću uslugu. Finansijski pismeni potrošači svojim aktivnim učešćem na finansijskom tržištu doprinose jačanju poverenja u finansijski sektor. Traganjem za proizvodima koji odgovaraju njihovim potrebama, potrošači podstiču finansijske institucije, da razvijaju nove proizvode, a samim tim podstiču konkurenciju i inovacije, kao i podizanje kvaliteta finansijskog tržišta na viši nivo.