Шта су финансијски производи

Развојем финансијског тржишта у свету, као и развојем све комплекснијих финансијских производа, потрошачи су почели да се сусрећу са бројним новинама на финансијским тржиштима. Наиме, данас се потрошачи сусрећу са великим бројем различитих кредитних инструмената као и различитим видовима штедње које нуде банкарске и небанкарске финансијске институције (осигуравајућа друштва, пензијски фондови, инвестициони фондови...) за које не поседују уопште, или поседују недовољно знања. У исто време, одговорност за своја улагања и ризик ком се при том излажу, потрошачи преузимају директно на себе што се значајно може одразити на њихов садашњи и будући живот, посебно на период када више нису радно активни.

Примера ради, имајући у виду да се животни век човека продужава, и да будући пензионери све више сами морају бринути о својим пензијама, важно је да знају на који начин ће себи обезбедити средства за старост.

Истраживање спроведено за ОЕЦД-ову студију о финансијској писмености показало је низак ниво знања о финансијским производима код великог броја земаља укључујући и развијене земље. Тако, нпр. 71% испитаника у Јапану не поседује знање о инвестирању у обвезнице. Примера ради, 67% испитаника у Аустралији се декларисало да разуме концепт каматне стопе, али је само 28% знало тачан одговор за решавање проблема користећи тај концепт. Повећан број корисника кредитних картица у земљама ОЕЦД-а довео је до повећања броја личног банкротства – једна од 10 породица у САД је доживела лично банкротство, а у Аустрији се овај број повећао за 11%.

Развијен, сигуран и стабилан финансијски сектор који може да задовољи потребе корисника финансијских услуга је важан за сваку земљу и њен развој. Широка лепеза финансијских производа је у интересу не само професионалних инвеститора, већ и сваког клијента појединачно. У условима тржишне економије сваки појединац пре свега води рачуна о свом кућном буџету и доноси самосталне одлуке о улагањима и задуживањима преузимајући ризик на себе. Обезбеђењем информација и унапређењем разумевања финансијских услуга корисници финансијских услуга развијају свест о ризицима и стичу вештине управљања тим ризицима. Да би, међутим, били у могућности да донесу адекватну одлуку о инвестирању свог новца, а у складу са сопственим профилом ризика, неопходно је да корисници располажу потпуним и разумљивим информацијама, на основу којих могу извршити поређења производа са којима се сусрећу на тржишту. Додатна знања пружају им способност да изаберу одговарајућу услугу. Финансијски писмени потрошачи својим активним учешћем на финансијском тржишту доприносе јачању поверења у финансијски сектор. Трагањем за производима који одговарају њиховим потребама, потрошачи подстичу финансијске институције, да развијају нове производе, а самим тим подстичу конкуренцију и иновације, као и подизање квалитета финансијског тржишта на виши ниво.