Кредити

Кредит је одређени новчани износ који је банка уступила на коришћење клијенту на одређено време под одређеним условима и уз плаћање накнаде – камате, као цене коришћења тих средстава.

Кредити могу бити ненаменски или готовински, тзв. „кеш“ кредити и наменски као што су: потрошачки, стамбени или за обртна средства. Кредитним пословима, односно кредитирањем правних и физичких лица могу се бавити само банке које су добиле дозволу за рад Народне банке Србије, осим правних лица која су законом овлашћена за то.

После одлуке да су Вам потребна додатна средства у виду кредита, требало би да прикупите информације о условима одобравања кредита од више банака и процените која банка Вам пружа најповољније услове сходно Вашем садашњем и будућем финансијском стању.

Шта је камата?

Камата је цена која се плаћа за коришћење средстава банке, уколико је изражена у процентима говоримо о каматној стопи. Висина каматне стопе зависи од врсте кредита, рока на који се средства уступају, средстава обезбеђења наплате потраживања, услова на тржишту, конкуренције, стопе инфлације, кредитног рејтинга земље.

Номинална каматна стопа

Каматна стопа која представља релативни број – проценат, који одређује колико се новчаних јединица плаћа по јединици кредита и користи се за обрачун редовне камате по датом кредиту. Може бити фиксна или променљива.

Конформна каматна стопа

Конформна каматна стопа је стопа по којој се добија исти износ камате без обзира да ли се камата обрачунава једанпут на крају периода отплате или више пута у току саме отплате кредита. Годишња конформна каматна стопа се прерачунава у месечну тако што се изврши кореновање каматне стопе бројем обрачунских периода, нпр. ако је годишња каматна стопа 6%, месечна се добија тако што 6% коренујемо бројем месеци 12 и добијамо да месечна износи 0,487%.

Пропорционална каматна стопа

Пропорционална каматна стопа је стопа по којој се добија различити износ камате у зависности од тога да ли се камата обрачунава једанпут на крају периода отплате или више пута у току саме отплате кредита. Наиме, уколико се камата обрачунава више пута у току периода отплате добија се већи износ укупне камате, него да је обрачуната само једном на крају периода отплате кредита.

Уколико се пропорционална каматна стопа на годишњем нивоу своди на месечну каматну стопу, онда се она може добити једноставним дељењем годишење каматне стопе бројем обрачунских периода, нпр. ако је годишња каматна стопа 6%, месечна се добија када 6% поделимо бројем месеци 12 и добијамо да месечна износи 0,5%.

Ефективна каматна стопа

За разлику од номиналне каматне стопе, ефективна каматна стопа (ЕКС) представља стварну цену кредита и омогућава вам да лакше сагледате и упоредите услове под којима различите банке нуде исте кредите.

Ефективна каматна стопа, поред номиналне каматне стопе, укључује накнаде и провизије које клијент плаћа банци за одобравање кредита. Уколико је реч о кредитима који се одобравају уз депозит, ЕКС обухвата и приход по основу камате коју банка плаћа на тај депозит. Ефективна каматна стопа такође обухвата трошкове обраде захтева, трошкове пуштања кредита у течај, годишњу провизију на име накнаде за администрирање кредита, накнаду на неискоришћени део оквирног кредита, износ премије осигурања, ако је осигурање услов за коришћење кредита, трошкови отварања и вођења рачуна који су услов за одобравање кредита, као и друге трошкове у вези са споредним услугама које су услов за коришћење кредита а које сноси корисник (нпр. фиксна провизија на име накнаде за обраду захтева за осигурање, трошкови издавања извода из регистра непокретности, трошкови процене вредности непокретности и покретних ствари, трошкови овере заложне изјаве, трошкови уписа заложног права – хипотеке, трошкови увида у базу података о задужености корисника и др).

Интеркаларна камата

Интеркаларна камата је камата која се обрачунава и наплаћује само од момента када вам се одобри кредит до момента када почнете да га отплаћујете, тј. до наплате прве рате. У зависности од пословне политике, банка може обрачунату интеркаларну камату да припише главници дуга и наплати је преко ануитета/рата или одједном – после истека коришћења кредита. Уколико банка обрачунава интеркаларну камату, требало би пре закључења уговора проверити са службеницима банке када би било најбоље да вам се исплати кредит да би интеркаларна камата била што мања.

Затезна камата

Затезна камата је камата која се обрачунава и наплаћује уколико клијент није измирио обавезе о року у складу са одредбама закљученог уговора.

Шта је ануитет/рата и како сазнати колико износи?

Ануитет, односно рата је редовна, најчешће месечна, исплата новчаног износа састављеног од дела главнице и дела камате обрачунате по номиналној каматној стопи, коју клијент мора да плати на име постепене отплате кредита. Поред месечне, може бити и тромесечна, полугодишња, годишња, у зависности од тога како је уговорено. Ануитет, односно рата састоји се из дела главнице дуга и дела који се односи на доспелу камату. Ануитет је исти у свим периодима отплате, изузев за последњи када може бити различит. Рата се мења по периодима отплате јер се плаћа увек исти део главнице и камата обрачуната на остатак дуга. Камата се у оба начина отплате кредита обрачунава на остатак дуга.

Приликом закључивања уговора о кредиту банка треба да сачини и уручи клијенту Преглед битних елемената отплате кредита, образац у којем можете пронаћи између осталог и податак о висини ваше месечне обавезе по кредиту. Најбољи начин да сазнате основне податке о кредиту, али и да сагледате своје могућности је да, пре подношења захтева за кредит, затражите од запослених у банци образац Основни подаци о кредиту за жељену врсту кредита. Такође, можете користити и калкулаторе на веб страницама банака и Народне банке Србије.

Шта је грејс период (почек) и да ли га користити?

Почек, или тзв. грејс период је период у коме је кредит стављен на располагање кориснику, али није још започета отплата кредита. Уколико користите грејс период, потребно је да се информишете да ли се у том периоду плаћа или не плаћа камата. Треба имати на уму да уколико би вам се у том периоду обрачунавала камата на целокупан износ кредита, ви бисте у ствари плаћали већу укупну камату него што бисте платили да не користите грејс период. Проверите колика је ЕКС и износ рате за кредите који се одобравају са грејс периодом и упоредите их са ЕКС и износом рате за кредите који се одобравају без грејс периода.

Шта значи индексација кредита?

Под индексацијом се подразумева везивање обавеза по основу кредита за раст цена на мало или курс неке стране валуте. Кредит индексиран стопом раста цена на мало је кредит са клаузулом којом се отплата кредита везује за кретање цена на мало. Са повећањем стопе раста цена на мало долази до повећања камате и главнице кредита. Кредит индексиран валутном клаузулом је кредит изражен у одређеној страној валути и садржи клаузулу којом се отплата кредита везује за кретање курса те валуте. За кориснике ова врста кредита са собом носи и високе ризике – ризик промене девизног курса, односно неизвесност за корисника кредита у погледу укупне обавезе по основу узетог кредита, а тиме и његове могућности отплате кредита у уговореном року. Од ове врсте ризика можете да се заштитите једино уколико су ваши редовни месечни нето приходи, из којих отплаћујете кредит (нпр. зарада), везани за исту валуту.

Кредити са учешћем или депозитом

Банка може одобрити кредите са истом номиналном каматном стопом и истим периодом отплате, али са учешћем или депозитом што значајно може утицати на висину укупне обавезе по основу камате. Наиме, уколико вам је одобрен кредит са учешћем, износ главнице, тј. износ вашег укупног дуга биће мањи за износ учешћа, а камата ће се обрачунавати само на средства која сте добили од банке. С друге стране, уколико вам је одобрен кредит са депозитом, износ главнице једнак је средствима која добијате од банке, а камата се обрачунава на укупан износ кредита. Код кредита са депозитом такође треба обезбедити и средства за депозит који се враћа тек по отплати кредита. Треба имати на уму да се на средства положена као депозит, обрачунава камата која се, уколико је уговорена, такође након отплате кредита исплаћује клијенту.

Како да се одлучите који је кредит најповољнији

Пре него што се одлучите да ли ћете узети кредит, пажљиво размотрите важност потребе коју желите да финансирате на овај начин. Брзоплета и непромишљена одлука о задуживању може дугорочно оптеретити ваш кућни буџет. Уколико се ипак одлучите да узмете кредит, имајте у виду да у понуди банака постоје различите врсте кредита, због чега треба добро да размислите и распитате се шта вам се нуди и шта највише одговара вашим потребама. Од сваке банке можете затражити образац Основни подаци о кредиту за жељену врсту кредита и њиховим поређењем лакше одлучити шта је за вас најповољније.

Упоредите услове под којима различите банке нуде кредите

Најлакши начин да упоредите услове под којима различите банке нуде кредите и донесете одлуку која одговара вашим потребама је да упоредите висину ефективне каматне стопе. Уколико је ефективна каматна стопа на годишњем нивоу нижа, кредит је јефтинији. Имајте у виду да код кредита са различитим периодима отплате, висина ануитета (рате) не представља прави показатељ цене кредита. Кредит са дужим роком отплате може имати нижи износ месечног ануитета, али то не значи да је и укупна обавеза по том кредиту нижа. Зато и том случају треба користити ЕКС, јер код кредита исте врсте и у истој валути, а различите рочности, упоредиво показује њихову цену. Исто тако, треба да знате, да је банка дужна да вам на Ваш захтев достави понуду, односно пружи информације и одговарајућа објашњења о условима који се односе на уговор о кредиту, тако да можете да упоредите понуде различитих давалаца истих услуга, а како бисте проценили да ли ови услови одговарају вашим потребама и финансијској ситуацији. Понуда треба да садржи и евентуалну обавезу закључивања уговора о споредним услугама које су у вези са уговором о кредиту (уговора о осигурању и др.) кад је то закључивање обавезно ради добијања кредита под условима из огласа.

Запитајте се да ли можете отплаћивати кредит

Да бисте могли да одговорите на ово питање, потребно је да размислите колико износе ваши укупни приходи, а колико расходи на месечном нивоу, и да процените да ли ћете и касније бити у могућности редовно да измирујете своје обавезе, нарочито код уговора код којих може доћи до промене услова отплате кредита (нпр. варијабилна каматна стопа).

Могућност рефинансирања

Уколико дођете у ситуацију да ваша месечна примања нису довољна за плаћање ваших месечних обавеза по основу узетог једног или више кредита, једно од могућих решења је и рефинансирање тих обавеза. Кредит за рефинансирање је кредит који банка одобрава у сврху измирења ваших обавеза створених по основу једног или више добијених кредита код једне или више банака. Узимањем кредита за рефинансирање добијате могућност да једним новим кредитом измирите једну или све постојеће обавезе према банкама без обзира да ли су оне доспеле за плаћање или не. Кредитом за рефинансирање можете:

 • извршити превремену отплату кредита које сте већ искористили;
 • измирити обавезе по кредитним картицама;
 • измирити обавезе по основу одобрених и искоришћених прекорачења по текућим рачунима;
 • извршите превремену отплату преосталих рата лизинг накнаде; и
 • измирите обавезе по активираним датим јемствима, односно као јемац отплатите нечију обавезу.

Уколико размишљате о узимању кредита за рефинансирање најпре проверите исплативост самог рефинансирања. Наиме, без обзира што вам нови кредит може испунити основни циљ – смањити висину месечне рате, треба имати на уму да приликом продужења рока отплате укупни трошкови по основу камате расту.

О чему треба да водите рачуна приликом узимања кредита

Пре подношења банци захтева за добијање кредита, затражите од банке понуду која садржи све обавезне елементе (исписује се на прописаном обрасцу), а након тога треба проверити следеће:

 • Колика је ефективна каматна стопа – ЕКС, и које су све накнаде укључене у обрачун ЕКС.
 • Накнаде које су укључене у обрачун ЕКС, изузев номиналне каматне стопе, плаћате банци углавном у периоду до одобравања кредита, односно закључивања – потписивања уговора о кредиту;
 • Да ли је номинална каматна стопа фиксна или променљива;
 • Да ли банка обрачунава интеркаларну камату и у ком проценту;
 • Утврдити укупан износ камата и накнада које ћете платити банци;
 • Да ли је и у којој валути кредит индексиран;
 • Каква средства обезбеђења (хипотека, залог, меница или сл.) су потребна за добијање кредита и колики су трошкови по основу добијања неопходне документације коју банка тражи, као што су трошкови: процене вредности непокретности и покретних ствари, премије осигурања или друге накнаде у вези са средствима обезбеђења кредита, уписа у регистар код надлежног органа, прибављања извода из земљишних књига, прибављања уверења, потврда, дозвола и решења надлежних органа, Кредитног бироа и др.;
 • Да ли је кредит са учешћем или депозитом;