Ваш кредитни рејтинг

Зашто је важан кредитни рејтинг?

Не постоји особа која данас не користи кредит, кредитну картицу или неки други кредитни производ. Кредити су постали саставни део наших живота. Свакодневно нас са свих страна, путем телевизије, радија и новина, позивају да искористимо повољну прилику за куповину различите робе, као и да услуге плаћамо путем кредита.

То је свакако један од разлога због чега грађани за плаћање путовања и техничких уређаја користе кредите, а за куповину намирница и других свакодневних потрепштина, измиривање комуналних и других услуга кредитне картице и дозвољени минус. Међутим, један број грађана не измирују своје обавезе по основу коришћења тих кредитних производа на време. Неодговорним односом према обавезама ствара се лоша кредитна историја, што може утицати на банку да одбије да одобри нову позајмицу. То може, у одређеној мери, неповољно утицати на квалитет појединих сегмената живота.

Шта је то кредитни биро и која је његова улога?

Кредитни биро Удружења банака Србије је место на ком се води централизована евиденција о дуговањима грађана. На основу података које банке достављају Кредитном бироу, формира се јединствена евиденција у којој се бележе подаци о томе код које банке сте и по ком основу задужени (кредит, лимит по кредитној картици, позајмица по текућем рачуну, дато јемство и сл.), кад и у ком износу сте се задужили и да ли и колико уредно измирујете своје обавезе, тј. да ли их измирујете о року доспећа.

Подаци у Кредитном бироу се свакоднедно ажурирају електронским путем. Банка у сваком тренутку, увидом у ваш лични извештај, може проверити да ли сте редован платиша, а на основу тога и одлучити да ли ће вам одобрити кредит.

Банке су у свом пословању непрестано изложене ризику да корисник коме се одобрава кредит не буде уредан у својој отплати. Извештаји о кредитној историји потенцијалног корисника знатно олакшавају сам процес одобравања кредита. Због тога банка у поступку разматрања захтева за кредит прибавља податке од Кредитног бироа.

Да би банка добила податке о вама, потребна јој је ваша сагласност. При подношењу захтева за кредит, банкарски службеник ће вас замолити да потпишете образац којим потврђујете ту сагласност.

Ако приметите су да одређени подаци у вашем личном извештају нетачни, можете затражити њихову исправку упућивањем захтева банци или непосредно Кредитном бироу.

Измирујте благовремено своје обавезе по основу задужености! Стварањем добре кредитне историје ви заправо стварате позитивну слику о себи као одговорном кориснику кредитних производа који уредно измирује своје обавезе. То ће вам олакшати добијање новог кредита, кредитне картице и других кредитних производа.