Јемство

Приликом закључења уговора о јемству, корисници финансијских услуга, јемци, често нису довољно упознати са обавезама које су преузели на себе, што на крају резултира настанком спорног односа и подношења притужбе на рад банака због непланираних оптерећења личних финансија оног ко је преузео јемство на себе.

Шта је јемство?

Јемство као вид осигурања испуњења обавеза најчешће настаје на основу уговора о јемству, мада постоји и законско јемство. Приликом закључења уговора са својим клијентима, банка као једно од средстава обезбеђења врло често укључује и јемца (жиранта) који гарантује за потписника уговора о кредиту, тј. дужника. Финансијски производи за које банка тражи јемца најчешће су кредити и кредитне картице, с тим што банка као услов за закључење уговора и за друге финансијске услуге може захтевати јемца, зависно од пословне политике банке. Уколико из било ког разлога корисник који је закључио уговор с банком не буде измиривао своје обавезе, јемац се обавезује да ће на себе преузети измирење доспелог дуга у корист банке. Јемац с банком закључује уговор о јемству.

Јемац, дакле, не преузима дуг главног дужника као властити, већ се обавезује да ће платити туђи дуг.

Услови за јемца – жиранта

Банке у складу с прописима и својим интерним актима прописују услове под којима корисник финансијске услуге може да обезбеди јемца. Најчешће су у питању исти услови који важе и за корисника, у смислу одређене старосне доби, кредитне способности, висине примања, сталног запослења и уредне кредитне историје која се евидентира у Кредитном бироу. Попут корисника, јемац је у обавези да прибави исту документацију пре него што корисник закључи уговор са банком.

Исто тако, важно је напоменути да се јемство евидентира у Кредитном бироу, па се тиме и смањује кредитна способност јемца због потенцијалних обавеза. То значи да ће банка приликом оцене кредитне способности јемца који се банци обрати као потенцијални корисник финансијске услуге узети у обзир дато јемство приликом доношења одлуке о пружању одређене услуге.

Активирање јемства

Уколико дужник не измирује своје обавезе благовремено, у року предвиђеном у уговору или престане да измирује своје обавезе, банка, у складу са уговором, активира неко од средстава обезбеђења, нa пример меницу, административну забрану или трајни налог, зависно од тога чиме је јемац гарантовао обавезе из уговора о кредиту. Тада јемац постаје дужник и у обавези је да испуни све уговорене обавезе које је главни дужник преузео закључивањем уговора о кредиту.
У случају да постоји више јемаца, они банци одговарају солидарно, без обзира на то да ли су гарантовали заједно или се сваки од њих обавезао према банци одвојено, изузев када је уговором њихова одговорност уређена на други начин.
Банка као поверилац може да захтева испуњење преузете обавезе од једног или више јемаца у исто време, односно може истовремено захтевати испуњење преузете обавезе од корисника – главног дужника и од јемца одједном. Банка може да наплати дуг само у висини обавезе главног дужника, а у случају да јемац плати више од обавезе главног дужника, он има право да од банке захтева повраћај више плаћеног износа.

У случају да је измирење банчиног потраживања обезбеђено с више средстава обезбеђења, банка приликом реализације, односно активирања средстава обезбеђења, може вршити избор у смислу редоследа активирања средстава обезбеђења, односно може да активира и више средстава обезбеђења истовремено, имајући у виду да није утврђен редослед њиховог активирања.

Права јемца

Уколико постоји јемство код уговора о кредиту, банка је дужна да, у складу са Законом о заштити корисника финансијских услуга, осим кориснику кредита, и јемцу достави копију тог уговора с планом отплате и прегледом обавезних елемената како би јемац био упознат са обавезама за које гарантује и које ће евентуално у неком тренутку због неизмиривања обавеза главног дужника преузети.

Законом о облигационим односима прописано је да јемац који је измирио потраживање према банци, односно дуг главног дужника, има право да од корисника – главног дужника потражује износ који је банка наплатила од њега. Уколико је у питању било јемство по стамбеном кредиту, ово такође значи да јемац има право на део непокретности, сходно висини новчаних средстава које је уплатио по основу својих уговорних обавеза.

Након што истекне уговорни однос, било да је јемство у неком тренутку активирано или не, банка је у обавези да у року од месец дана након истека уговора јемца писмено обавести о томе да су све обавезе измирене, као и да врати сва средства обезбеђења којима је јемац гарантовао за корисника.

Важне напомене

Уколико имате намеру да и сами користите кредит, кредитну картицу или другу финансијску услугу, имајте у виду да јемство делимично или потпуно умањује вашу кредитну способност, зависно од износа новчаних средстава за која гарантујете.

Распитајте се да ли особа за коју гарантујете има стабилне приходе и да ли ћете бити финансијски способни да преузмете обавезе плаћања дуга.

Добро размислите пре него што се обавежете уговором о јемству, информишите се о висини износа и временском периоду обавезе.