Elektronski novac

Donošenjem Zakona o platnim uslugama napravljen je pravni okvir za osnivanje i poslovanje platnih institucija i institucija elektronskog novca, kao nove vrste pružalaca platnih usluga. Narodna banka Srbije je oktobra 2016. godine donela rešenje kojim je data prva dozvola za izdavanje elektronskog novca u Republici Srbiji, što je označilo početak rada institucija elektronskog novca unutar naše države.

Šta je elektronski novac?

Elektronski novac omogućava kupoprodaju robe i usluga preko interneta, u brzom vremenskom roku, s bilo koje lokacije. Pored plaćanja proizvoda i usluga, moguće je vršiti prenos elektronskog novca između lica koja ga poseduju. Dakle, elektronski novac predstavlja zamenu za gotov novac, s tom razlikom što se čuva u elektronskoj ili magnetnoj formi – na čipu, serveru ili platnoj kartici.

Pored institucija elektronskog novca, elektronski novac mogu izdavati i banke, javni poštanski operator, Narodna banka Srbije, Uprava za trezor ili drugi organi javne vlasti u Srbiji, u skladu sa svojim nadležnostima.

Kako se kupuje elektronski novac?

Korisnici mogu da dođu u posed elektronskog novca nakon što izvrše uplatu novčanih sredstava instituciji elektronskog novca. Ova uplata vrši se pomoću platne kartice, prenosom s računa ili neposrednom uplatom.

Izdavalac elektronskog novca dužan je da odmah posle prijema novčanih sredstava izda elektronski novac u visini primljenih novčanih sredstava.

Elektronski novac može prihvatati svako fizičko ili pravno lice koje sa izdavaocem elektronskog novca zaključi ugovor o prihvatanju tog novca.

Međusobni odnosi izdavaoca i korisnika kome se izdaje elektronski novac uređuju se ovim ugovorom, i to naročito u vezi sa izdavanjem i otkupom elektronskog novca, kao i svim naknadama koje izdavalac elektronskog novca naplaćuje korisniku prilikom izdavanja i otkupa tog novca.

Važno je naglasiti da kupovina elektronskog novca nije vid štednje. Institucije elektronskog novca nemaju dozvolu za prikupljanje depozita, tako da se na uplaćene novčane iznose na ime kupovine elektronskog novca ne obračunava kamata.

Sigurnost elektronskog novca

Sigurnost novca koji su građani uplatili instituciji elektronskog novca obezbeđena je tako što je privredno društvo koje izdaje elektronski novac dužno da u svakom trenutku na depozitnom računu raspolaže novčanim sredstvima čiji iznos odgovara izdatom elektronskom novcu. Pored toga, institucija elektronskog novca dužna je da zaštiti novčana sredstva primljena radi zamene za izdati elektronski novac.

Takođe, u slučaju finansijskih poteškoća tog privrednog društva, ova sredstva ne mogu biti predmet izvršenja ili prinudne naplate, niti ulaze u njenu stečajnu ili likvidacionu masu.

Kako se koristi elektronski novac?

Odmah nakon zaključenja ugovora, institucija elektronskog novca izdaje potvrdu o izdavanju elektronskog novca. Na samoj potvrdi o izdavanju elektronskog novca nalazi se jedinstveni broj (E-MONEY PIN), koji omogućava raspolaganje elektronskim novcem i ujedno štiti novčana sredstva korisnika od zloupotrebe. Da bi se koristio elektronski novac, treba izabrati odgovarajuću internet prodavnicu (veb-sajt ili mobilni sajt trgovca) koja vrši prodaju svojih proizvoda i usluga ovim putem. Prilikom kupovine proizvoda potrebno je kao opciju plaćanja odabrati elektronski novac i uneti podatke s potvrde (PIN i poslednje tri cifre broja potvrde), nakon čega se kupovina realizuje.

Otkup elektronskog novca

Izdavaoci elektronskog novca dužni su da, na zahtev korisnika koji poseduje elektronski novac, bez odlaganja izvrše isplatu ili prenos novčanih sredstava u visini vrednosti elektronskog novca koje korisnik poseduje. Zavisno od zahteva korisnika, vrši se celokupan ili delimičan otkup elektronskog novca.

Pri otkupu elektronskog novca, izdavalac elektronskog novca može od korisnika da naplati naknadu za tu uslugu samo ako je korisnik zahtevao otkup pre prestanka važenja ugovora, raskinuo ugovor pre isteka ili je zahtevao otkup nakon isteka godinu dana od dana prestanka važenja ugovora. Ova naknada se plaća samo ako je prethodno utvrđena ugovorom i ako je korisnik bio obavešten o njoj pre zaključenja ugovora. Visina naknade je ograničena i u skladu je sa stvarnim troškovima izdavaoca elektronskog novca.

Prava korisnika elektronskog novca

Korisnici elektronskog novca, kao i svi drugi, uživaju svu zaštitu koju Zakon o platnim uslugama obezbeđuje, bez obzira na način i sredstvo plaćanja. Sva pravila koja važe i za korišćenje gotovog novca ili kartica, važe i za elektronski novac, pa je neophodno voditi računa o njemu, prijaviti njegovu krađu, gubitak ili zloupotrebu.

Ako korisnik elektronskog novca smatra da se izdavalac elektronskog novca ne pridržava zakona, ugovora, opštih uslova poslovanja ili dobrih poslovnih običaja, on ima pravo na zaštitu svojih prava i interesa, koje može da ostvari putem prigovora izdavaocu elektronskog novca, pritužbe Narodnoj banci Srbije ili tokom postupka posredovanja.

Saveti
  1. Pre svega, u vašem je interesu da se pridržavate svih pravila korišćenja elektronskog novca u pogledu bezbednosti, jer se na taj način potencijalne zloupotrebe svode na najmanju moguću meru.
  2. PIN nemojte nositi sa sobom i nemojte ga saopštavati drugoj osobi. Ukoliko vam je izdavalac elektronskog novca izdao i platnu karticu, nemojte je uručivati drugom licu prilikom plaćanja.
  3. Ukoliko ovu karticu izgubite ili vam je ukradu, odmah o tome obavestite izdavaoca elektronskog novca, koji je u obavezi da istog trenutka blokira sredstva i na taj način spreči njihovo dalje neovlašćeno korišćenje.
  4. Izbegavajte da ostavljate podatke u vezi s korišćenjem elektronskog novca na nepouzdanim internet stranicama.
  5. Imajte na umu da elektronski novac ima svoju vrednost poput gotovog novca, te ga razborito koristite i trošite.