Електронски новац

Доношењем Закона о платним услугама направљен је правни оквир за оснивање и пословање платних институција и институција електронског новца, као нове врсте пружалаца платних услуга. Народна банка Србије је октобра 2016. године донела решење којим је дата прва дозвола за издавање електронског новца у Републици Србији, што је означило почетак рада институција електронског новца унутар наше државе.

Шта је електронски новац?

Електронски новац омогућава купопродају робе и услуга преко интернета, у брзом временском року, с било које локације. Поред плаћања производа и услуга, могуће је вршити пренос електронског новца између лица која га поседују. Дакле, електронски новац представља замену за готов новац, с том разликом што се чува у електронској или магнетној форми – на чипу, серверу или платној картици.

Поред институција електронског новца, електронски новац могу издавати и банке, јавни поштански оператор, Народна банка Србије, Управа за трезор или други органи јавне власти у Србији, у складу са својим надлежностима.

Како се купује електронски новац?

Корисници могу да дођу у посед електронског новца након што изврше уплату новчаних средстава институцији електронског новца. Ова уплата врши се помоћу платне картице, преносом с рачуна или непосредном уплатом.

Издавалац електронског новца дужан је да одмах после пријема новчаних средстава изда електронски новац у висини примљених новчаних средстава.

Електронски новац може прихватати свако физичко или правно лице које са издаваоцем електронског новца закључи уговор о прихватању тог новца.

Међусобни односи издаваоца и корисника коме се издаје електронски новац уређују се овим уговором, и то нарочито у вези са издавањем и откупом електронског новца, као и свим накнадама које издавалац електронског новца наплаћује кориснику приликом издавања и откупа тог новца.

Важно је нагласити да куповина електронског новца није вид штедње. Институције електронског новца немају дозволу за прикупљање депозита, тако да се на уплаћене новчане износе на име куповине електронског новца не обрачунава камата.

Сигурност електронског новца

Сигурност новца који су грађани уплатили институцији електронског новца обезбеђена је тако што је привредно друштво које издаје електронски новац дужно да у сваком тренутку на депозитном рачуну располаже новчаним средствима чији износ одговара издатом електронском новцу. Поред тога, институција електронског новца дужна је да заштити новчана средства примљена ради замене за издати електронски новац.

Такође, у случају финансијских потешкоћа тог привредног друштва, ова средства не могу бити предмет извршења или принудне наплате, нити улазе у њену стечајну или ликвидациону масу.

Како се користи електронски новац?

Одмах након закључења уговора, институција електронског новца издаје потврду о издавању електронског новца. На самој потврди о издавању електронског новца налази се јединствени број (E-MONEY PIN), који омогућава располагање електронским новцем и уједно штити новчана средства корисника од злоупотребе. Да би се користио електронски новац, треба изабрати одговарајућу интернет продавницу (веб-сајт или мобилни сајт трговца) која врши продају својих производа и услуга овим путем. Приликом куповине производа потребно је као опцију плаћања одабрати електронски новац и унети податке с потврде (ПИН и последње три цифре броја потврде), након чега се куповина реализује.

Откуп електронског новца

Издаваоци електронског новца дужни су да, на захтев корисника који поседује електронски новац, без одлагања изврше исплату или пренос новчаних средстава у висини вредности електронског новца које корисник поседује. Зависно од захтева корисника, врши се целокупан или делимичан откуп електронског новца.

При откупу електронског новца, издавалац електронског новца може од корисника да наплати накнаду за ту услугу само ако је корисник захтевао откуп пре престанка важења уговора, раскинуо уговор пре истека или је захтевао откуп након истека годину дана од дана престанка важења уговора. Ова накнада се плаћа само ако је претходно утврђена уговором и ако је корисник био обавештен о њој пре закључења уговора. Висина накнаде је ограничена и у складу је са стварним трошковима издаваоца електронског новца.

Права корисника електронског новца

Корисници електронског новца, као и сви други, уживају сву заштиту коју Закон о платним услугама обезбеђује, без обзира на начин и средство плаћања. Сва правила која важе и за коришћење готовог новца или картица, важе и за електронски новац, па је неопходно водити рачуна о њему, пријавити његову крађу, губитак или злоупотребу.

Ако корисник електронског новца сматра да се издавалац електронског новца не придржава закона, уговора, општих услова пословања или добрих пословних обичаја, он има право на заштиту својих права и интереса, које може да оствари путем приговора издаваоцу електронског новца, притужбе Народној банци Србије или током поступка посредовања.

Савети
  1. Пре свега, у вашем је интересу да се придржавате свих правила коришћења електронског новца у погледу безбедности, јер се на тај начин потенцијалне злоупотребе своде на најмању могућу меру.
  2. ПИН немојте носити са собом и немојте га саопштавати другој особи. Уколико вам је издавалац електронског новца издао и платну картицу, немојте је уручивати другом лицу приликом плаћања.
  3. Уколико ову картицу изгубите или вам је украду, одмах о томе обавестите издаваоца електронског новца, који је у обавези да истог тренутка блокира средства и на тај начин спречи њихово даље неовлашћено коришћење.
  4. Избегавајте да остављате податке у вези с коришћењем електронског новца на непоузданим интернет страницама.
  5. Имајте на уму да електронски новац има своју вредност попут готовог новца, те га разборито користите и трошите.