Životno osiguranje

Osiguranje života nastaje na osnovu ugovora o osiguranju. Društvo za osiguranje preuzima obavezu da korisniku osiguranja isplati ili isplaćuje ugovorenu sumu novca u slučaju da nastupi predviđeni događaj, uz uslov da na račun društva budu uplaćivani određeni iznosi novca u predviđenim rokovima (premija osiguranja). 

Zašto ljudi kupuju životno osiguranje?

 • buduća penzija je uvek manja od zarade,
 • iznenadna smrt ili teška bolest nosioca prihoda u porodici može znatno ugroziti standard života svih drugih članova, 
 • osiguranjem života mogu se rešiti važna životna pitanja, školovanje dece, stupanje u brak, kupovina stana, izgradnja porodične kuće ili obezbediti dodatna sredstva za „stare dane“.

Prednosti životnog osiguranja

 • štedite za sigurniju budućnost,
 • obezbeđujete ličnu sigurnost i sigurnost svoje porodice,
 • polisu životnog osiguranja kao hartiju od vrednosti možete koristiti za obezbeđenje vraćanja duga (vinkulacija, zaloga),
 • učestvujete u dobiti društva za osiguranje ukoliko ono dobro posluje i ako je to ugovoreno.

Šta je osigurana suma, a šta premija osiguranja?

Osigurana suma je unapred određeni iznos koji će biti isplaćen u slučaju nastupanja osiguranog slučaja (doživljenja ili smrti). Premija osiguranja je iznos koji je ugovarač osiguranja u obavezi da plati na osnovu zaključenog ugovora o osiguranju. Premija je cena za rizik.

Premiju osiguranja možete uplatiti:

 • u dinarima ili u devizama,
 • jednokratno ili u ratama.

Najzastupljeniji proizvodi životnog osiguranja u našoj zemlji

Osiguranje života za slučaj smrti obezbeđuje garantovanu isplatu unapred ugovorenog iznosa novca (osigurane sume) licu/licima koje ugovarač osiguranja odredi (korisnicima osiguranja) za slučaj smrti osiguranika.

Osiguranje života za slučaj doživljenja i smrti – mešovito osiguranje obezbeđuje garantovanu isplatu unapred ugovorenog iznosa novca (osigurane sume) osiguranom licu u slučaju doživljenja ili korisnicima osiguranja u slučaju smrti osiguranika. Osigurana suma za slučaj smrti ne mora biti ista kao osigurana suma za doživljenje.

Rentno osiguranje obezbeđuje višegodišnju isplatu unapred ugovorenih iznosa (rente). Isplata rente može početi odmah po uplati jednokratne premije osiguranja (neposredna renta) ili posle isteka ugovorenog perioda (odložena renta).

Trajanje isplate može se ugovoriti kao doživotno ili kao ograničeno na određeni broj godina. Visina rente zavisi od: starosti i pola osiguranog lica, iznosa premije osiguranja koju uplaćujete, trajanja perioda uplate premije osiguranja i trajanja perioda isplate rente.

Posebno interesantna vrsta ograničene rente je stipendijska renta ili renta za školovanje dece, koja se uplaćuje do napunjene 18. godine korisnika osiguranja, a isplaćuje najčešće od 18. do 25. godine korisnika osiguranja. 

Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja obavezuje društvo za osiguranje da osiguraniku isplati unapred ugovoreni iznos novca (osiguranu sumu) za slučaj invaliditeta ili licu/licima koje ugovarač osiguranja odredi (korisnicima osiguranja) ako nesrećni slučaj prouzrokuje smrt osiguranika.

Dopunsko zdravstveno osiguranje omogućava isplatu cele ili dela osigurane sume ako dođe do teže bolesti ili hirurške intervencije, kao i nadoknadu troškova lečenja prilikom boravka u inostranstvu.

Koja je razlika između rente i penzije?

Najznačajnije razlike između rente i penzije su sledeće:

 • početak isplate rente nije vezan za zakonski rok odlaska u penziju i vi možete vreme početka isplate rente da izaberete i da odlučite koliko ćete godina primati rentu,
 • unapred vam je poznat iznos rente koji ćete primati doživotno, budući da se taj iznos može unapred ugovoriti.
Imajte u vidu 
 • Jedno lice može imati više polisa životnog osiguranja.
 • Uz osiguranje života, moguće je ugovoriti i dopunsko zdravstveno osiguranje, kao i osiguranje od posledica nezgode.
 • Ukoliko je reč o osiguranju samo za slučaj smrti, prestankom uplata premija prestaje i osiguranje.
 • Ako ste ugovarač mešovitog osiguranja života, prestankom uplata premija posle tri ili više godina od početka osiguranja:
  • ne prestaje osiguranje, već se osigurana suma smanjuje u skladu sa ugovorom,
  • pod određenim uslovima, može vam biti vraćen samo novac koji predstavlja otkupnu vrednost, a ne i ukupnu dospelu i uplaćenu premiju.
 • U svakom slučaju, osiguravajuće društvo će vas pismeno opomenuti da nastavite sa uplatama pre nego što dođe do raskida ugovora o osiguranju.
 • Vinkulacija polise osiguranja života je, u stvari, ustupanje prava na isplatu osigurane sume poveriocu – najčešće banci.
 • Polisa osiguranja života može biti data u zalogu. Zalaganje polise životnog osiguranja ima dejstvo prema društvu za osiguranje samo ako je društvo pismeno obavešteno da je polisa založena određenom poveriocu.
Saveti
 1. Proverite da li ste već osigurani. Mnogi poslodavci uz životno osiguranje za svoje zaposlene uplaćuju i osiguranje od posledica nezgode, dopunsko zdravstveno osiguranje i sl.
 2. Uporedite uslove osiguranja kod većeg broja društava.
 3. Tražite da vam se ostavi vreme da detaljno pročitate i potpuno razumete uslove osiguranja koji su sastavni deo ugovora koji potpisujete.
 4. Informišite se o uslovima za otkup i iznosima otkupnih vrednosti polise pre nego što zaključite ugovor o osiguranju.
 5. Informišite se o rizicima koji su isključeni iz ugovora o osiguranju (samoubistvo, smrt usled učešća u ratnim operacijama).
 6. Odaberite onu vrstu osiguranja koja odgovara vašim mogućnostima i potrebama u dužem vremenskom periodu.
 7. Pre potpisivanja ugovora pitajte sve što ne razumete ili vam nije jasno.
 8. Ne potpisujte polise na stranom jeziku. One ne uživaju pravnu zaštitu u našem pravnom sistemu.