Животно осигурање

Осигурање живота настаје на основу уговора о осигурању. Друштво за осигурање преузима обавезу да кориснику осигурања исплати или исплаћује уговорену суму новца у случају да наступи предвиђени догађај, уз услов да на рачун друштва буду уплаћивани одређени износи новца у предвиђеним роковима (премија осигурања). 

Зашто људи купују животно осигурање?

 • будућа пензија је увек мања од зараде,
 • изненадна смрт или тешка болест носиоца прихода у породици може знатно угрозити стандард живота свих других чланова, 
 • осигурањем живота могу се решити важна животна питања, школовање деце, ступање у брак, куповина стана, изградња породичне куће или обезбедити додатна средства за „старе дане“.

Предности животног осигурања

 • штедите за сигурнију будућност,
 • обезбеђујете личну сигурност и сигурност своје породице,
 • полису животног осигурања као хартију од вредности можете користити за обезбеђење враћања дуга (винкулација, залога),
 • учествујете у добити друштва за осигурање уколико оно добро послује и ако је то уговорено.

Шта је осигурана сума, а шта премија осигурања?

Осигурана сума је унапред одређени износ који ће бити исплаћен у случају наступања осигураног случаја (доживљења или смрти). Премија осигурања је износ који је уговарач осигурања у обавези да плати на основу закљученог уговора о осигурању. Премија је цена за ризик.

Премију осигурања можете уплатити:

 • у динарима или у девизама,
 • једнократно или у ратама.

Најзаступљенији производи животног осигурања у нашој земљи

Осигурање живота за случај смрти обезбеђује гарантовану исплату унапред уговореног износа новца (осигуране суме) лицу/лицима које уговарач осигурања одреди (корисницима осигурања) за случај смрти осигураника.

Осигурање живота за случај доживљења и смрти – мешовито осигурање обезбеђује гарантовану исплату унапред уговореног износа новца (осигуране суме) осигураном лицу у случају доживљења или корисницима осигурања у случају смрти осигураника. Осигурана сума за случај смрти не мора бити иста као осигурана сума за доживљење.

Рентно осигурање обезбеђује вишегодишњу исплату унапред уговорених износа (ренте). Исплата ренте може почети одмах по уплати једнократне премије осигурања (непосредна рента) или после истека уговореног периода (одложена рента).

Трајање исплате може се уговорити као доживотно или као ограничено на одређени број година. Висина ренте зависи од: старости и пола осигураног лица, износа премије осигурања коју уплаћујете, трајања периода уплате премије осигурања и трајања периода исплате ренте.

Посебно интересантна врста ограничене ренте је стипендијска рента или рента за школовање деце, која се уплаћује до напуњене 18. године корисника осигурања, а исплаћује најчешће од 18. до 25. године корисника осигурања. 

Допунско осигурање од последица несрећног случаја обавезује друштво за осигурање да осигуранику исплати унапред уговорени износ новца (осигурану суму) за случај инвалидитета или лицу/лицима које уговарач осигурања одреди (корисницима осигурања) ако несрећни случај проузрокује смрт осигураника.

Допунско здравствено осигурање омогућава исплату целе или дела осигуране суме ако дође до теже болести или хируршке интервенције, као и надокнаду трошкова лечења приликом боравка у иностранству.

Која је разлика између ренте и пензије?

Најзначајније разлике између ренте и пензије су следеће:

 • почетак исплате ренте није везан за законски рок одласка у пензију и ви можете време почетка исплате ренте да изаберете и да одлучите колико ћете година примати ренту,
 • унапред вам је познат износ ренте који ћете примати доживотно, будући да се тај износ може унапред уговорити.
Имајте у виду 
 • Једно лице може имати више полиса животног осигурања.
 • Уз осигурање живота, могуће је уговорити и допунско здравствено осигурање, као и осигурање од последица незгоде.
 • Уколико је реч о осигурању само за случај смрти, престанком уплата премија престаје и осигурање.
 • Ако сте уговарач мешовитог осигурања живота, престанком уплата премија после три или више година од почетка осигурања:
  • не престаје осигурање, већ се осигурана сума смањује у складу са уговором,
  • под одређеним условима, може вам бити враћен само новац који представља откупну вредност, а не и укупну доспелу и уплаћену премију.
 • У сваком случају, осигуравајуће друштво ће вас писмено опоменути да наставите са уплатама пре него што дође до раскида уговора о осигурању.
 • Винкулација полисе осигурања живота је, у ствари, уступање права на исплату осигуране суме повериоцу – најчешће банци.
 • Полиса осигурања живота може бити дата у залогу. Залагање полисе животног осигурања има дејство према друштву за осигурање само ако је друштво писмено обавештено да је полиса заложена одређеном повериоцу.
Савети
 1. Проверите да ли сте већ осигурани. Многи послодавци уз животно осигурање за своје запослене уплаћују и осигурање од последица незгоде, допунско здравствено осигурање и сл.
 2. Упоредите услове осигурања код већег броја друштава.
 3. Тражите да вам се остави време да детаљно прочитате и потпуно разумете услове осигурања који су саставни део уговора који потписујете.
 4. Информишите се о условима за откуп и износима откупних вредности полисе пре него што закључите уговор о осигурању.
 5. Информишите се о ризицима који су искључени из уговора о осигурању (самоубиство, смрт услед учешћа у ратним операцијама).
 6. Одаберите ону врсту осигурања која одговара вашим могућностима и потребама у дужем временском периоду.
 7. Пре потписивања уговора питајте све што не разумете или вам није јасно.
 8. Не потписујте полисе на страном језику. Оне не уживају правну заштиту у нашем правном систему.