Referentna kamatna stopa

Referentna kamatna stopa je kamatna stopa prema čijim promenama se upravljaju druge kamatne stope. Tako npr. referentna kamatna stopa Narodne banka Srbije predstavlja polaznu kamatnu stopu, pošto se visina osnovnih kamatnih stopa na novčanom tržištu, odnosno raspon kamatnih stopa, utvrđuje prema visini te kamatne stope. Pored toga, referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije može biti jedna od komponenti u strukturi promenljivih kamatnih stopa za kredite u dinarima (ref. kamatna stopa + marža). Pošto je referentna kamatna stopa promenljiva kategorija, usklađivanje nominalne kamatne stope s referentnom vrši se u vremenskim intervalima koji su navedeni u ugovoru o kreditu.

BELIBOR je referentna kamatna stopa po kojoj vodeće srpske banke pozajmljuju novac – dinare jedna drugoj. Visina BELIBOR-a utiče na obračun kamate na kredite u dinarima. Ta referentna kamatna stopa se obračunava za određene vremenske periode do jedne godine. BELIBOR stope se objavljuju na veb-sajtu www.thomsonreuters.rs svakog radnog dana u 11.30, kao i na veb-sajtu Narodne banke Srbije – www.nbs.rs.

EURIBOR, ili evropska međubankarska stopa (Euro Interbank Offered Rate), predstavlja dnevnu referentnu kamatnu stopu po kojoj 57 prvoklasnih evropskih banaka jedna drugoj pozajmljuju novac na međubankarskom tržištu. Podatke o visini EURIBOR-a svakog dana u 11 sati objavljuje Rojters na veb-sajtu www.reuters.com, a mogu se naći i na veb-sajtu www.euribor-ebf.eu.

U Srbiji banke koriste EURIBOR kao referentnu kamatnu stopu, tj. kao osnovicu u strukturi nominalne kamatne stope pri obračunu kamatnih stopa na kredite koji su indeksirani evrima. Najčešće su u ponudi tromesečni i šestomesečni EURIBOR, a njihova vrednost se obračunava dnevno. Banka visinu kamatne stope usklađuje s vrednošću EURIBOR-a na dan usklađivanja.

Od 31. decembra 2021. godine, referentna kamatna stopa LIBOR, koja je vezana za funte (GBP), evre (EUR), švajcarske franke (CHF) i japanske jene (JPY) više nije u upotrebi.

Budući da je i nakon donošenja i primene Zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima jedan broj korisnika nastavio da otplaćuje svoje kredite indeksirane u švajcarskim francima kod kojih je upotrebljavana referentna kamatna stopa LIBOR, bilo je potrebno zameniti je drugom odgovarajućom referentnom stopom, kako bi se očuvala odredivost novčane obaveze, omogućila primena ugovora u najboljem interesu obeju ugovornih strana i očuvala pravna sigurnost. Preporuka Narodne banke Srbije jeste da banke na takve kredite primene zamensku referentnu kamatnu stopu SARON (Swiss Average Rate Overnight), što je u interesu korisnika kredita.

Kao dodatnu mogućnost, Narodna banka Srbije je preporučila bankama da ponude zaključenje aneksa ugovora o kreditu kojim bi se ugovorilo da se do kraja otplate kredita primenjuje kamatna stopa koja je određena na osnovu poslednje objavljene vrednosti stope CHF LIBOR, odnosno EONIA, što takođe korisnicima može biti u interesu, jer oni koji se s bankom dogovore da na ovaj način fiksiraju kamatnu stopu kod ugovora o kreditu kod kojih su ugovorene ove referentne stope – u potpunosti su zaštićeni od rizika rasta kamatne stope.

Ako nameravate da zaključite ugovor o kreditu s promenljivom kamatnom stopom, obratite pažnju na to šta utiče na promenu njene visine. Ukoliko je u pitanju referentna kamatna stopa, pogledajte kolika je njena visina u tom trenutku, kao i trend kretanja u prethodnom periodu. Iako kretanje referentnih kamatnih stopa ne može da se predvidi, korisno je u svakom slučaju pratiti ga i praviti poređenje njihovih oscilacija. Takođe, važno je i da znate kada banka vrši promenu kamatne stope i za koji period ta promena važi.