Референтна каматна стопа

Референтна каматна стопа је каматна стопа према чијим променама се управљају друге каматне стопе. Тако нпр. референтна каматна стопа Народне банка Србије представља полазну каматну стопу, пошто се висина основних каматних стопа на новчаном тржишту, односно распон каматних стопа, утврђује према висини те каматне стопе. Поред тога, референтна каматна стопа Народне банке Србије може бити једна од компоненти у структури променљивих каматних стопа за кредите у динарима (реф. каматна стопа + маржа). Пошто је референтна каматна стопа променљива категорија, усклађивање номиналне каматне стопе с референтном врши се у временским интервалима који су наведени у уговору о кредиту.

BELIBOR је референтна каматна стопа по којој водеће српске банке позајмљују новац – динаре једна другој. Висина BELIBOR-а утиче на обрачун камате на кредите у динарима. Та референтна каматна стопа се обрачунава за одређене временске периоде до једне године. BELIBOR стопе се објављују на веб-сајту www.thomsonreuters.rs сваког радног дана у 11.30, као и на веб-сајту Народне банке Србије – www.nbs.rs.

ЕURIBOR, или европска међубанкарска стопа (Euro Interbank Offered Rate), представља дневну референтну каматну стопу по којој 57 првокласних европских банака једна другој позајмљују новац на међубанкарском тржишту. Податке о висини ЕURIBOR-а сваког дана у 11 сати објављује Ројтерс на веб-сајту www.reuters.com, а могу се наћи и на веб-сајту www.euribor-ebf.eu.

У Србији банке користе ЕURIBOR као референтну каматну стопу, тј. као основицу у структури номиналне каматне стопе при обрачуну каматних стопа на кредите који су индексирани еврима. Најчешће су у понуди тромесечни и шестомесечни ЕURIBOR, а њихова вредност се обрачунава дневно. Банка висину каматне стопе усклађује с вредношћу ЕURIBOR-а на дан усклађивања.

Од 31. децембра 2021. године, референтна каматна стопа LIBOR, која је везана за фунте (GBP), евре (EUR), швајцарске франке (CHF) и јапанске јене (JPY) више није у употреби.

Будући да је и након доношења и примене Закона о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима један број корисника наставио да отплаћује своје кредите индексиране у швајцарским францима код којих је употребљавана референтна каматна стопа LIBOR, било је потребно заменити је другом одговарајућом референтном стопом, како би се очувала одредивост новчане обавезе, омогућила примена уговора у најбољем интересу обеју уговорних страна и очувала правна сигурност. Препорука Народне банке Србије јесте да банке на такве кредите примене заменску референтну каматну стопу SARON (Swiss Average Rate Overnight), што је у интересу корисника кредита.

Као додатну могућност, Народна банка Србије је препоручила банкама да понуде закључење анекса уговора о кредиту којим би се уговорило да се до краја отплате кредита примењује каматна стопа која је одређена на основу последње објављене вредности стопe CHF LIBOR, односно EONIA, што такође корисницима може бити у интересу, јер они који се с банком договоре да на овај начин фиксирају каматну стопу код уговора о кредиту код којих су уговорене ове референтне стопе – у потпуности су заштићени од ризика раста каматне стопе.

Ако намеравате да закључите уговор о кредиту с променљивом каматном стопом, обратите пажњу на то шта утиче на промену њене висине. Уколико је у питању референтна каматна стопа, погледајте колика је њена висина у том тренутку, као и тренд кретања у претходном периоду. Иако кретање референтних каматних стопа не може да се предвиди, корисно је у сваком случају пратити га и правити поређење њихових осцилација. Такође, важно је и да знате када банка врши промену каматне стопе и за који период та промена важи.