Prevremena otplata kredita

VAŽNA NAPOMENA:

Ukoliko želite da prevremeno otplatite kredit, delimično ili u celosti, potrebno je da banci podneste pismeni zahtev. Tom prilikom banka će vam dati potvrdu o visini duga, uz napomenu da visina duga važi na dan izdavanja potvrde. Ukoliko prevremenu otplatu ne izvršite istog dana, već to učinite kasnije, neophodno je da na taj dan još jednom proverite visinu duga, jer će on biti uvećan za iznos kamate za protekli period.

Prevremena otplata je regulisana članom 36. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 139/2014), koji predviđa da korisnik ima pravo da u bilo kom momentu, u potpunosti ili delimično, izvrši svoje obaveze iz ugovora o kreditu, u kom slučaju ima pravo na umanjenje ukupne cene kredita za iznos kamate i troškova za preostali period trajanja tog ugovora (prevremena otplata).

Visina naknade koju banka može da naplati pri prevremenoj otplati kredita, po ugovoru zaključenom do početka primene Zakona, zavisi od toga da li je u ugovoru navedena visina naknade ili je samo naznačeno da se naknada naplaćuje u skladu s tarifom naknada banke. Naime, banka ne može da naplati naknadu koja je veća od one utvrđene Zakonom u slučaju kada je ugovoreno da se naknada naplaćuje u skladu s tarifom naknada banke, jer je banka od početka primene Zakona u obavezi da primenjuje tarifu naknada koja je usaglašena sa odredbama ovog zakona.

Kod ugovora o kreditu koji su zaključeni posle 5. decembra 2011. banka može da ugovori naknadu za prevremenu otplatu kredita ako je za period prevremene otplate ugovorena fiksna nominalna kamatna stopa, a kod ugovora o kreditu čiji je predmet kupovina nepokretnosti – ako je ugovorena fiksna ili promenljiva nominalna kamatna stopa. Ta naknada se može ugovoriti do visine pretrpljene štete zbog prevremene otplate, a najviše do 1% iznosa prevremeno otplaćenog kredita, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz ugovora o kreditu duži od jedne godine. Ako je taj period kraći, ta naknada ne može biti veća od 0,5% iznosa prevremeno otplaćenog kredita.

Kada je u pitanju prevremena otplata kredita, građani se vrlo često obraćaju bankama i Narodnoj banci Srbije sa zahtevom da im banka vrati iznos kamate za preostali deo kredita, dakle, građani misle da im je banka prilikom prevremene otplate kredita naplatila kamatu na ceo iznos duga. Međutim, kada se izvrši prevremena otplata, banka zaračunava iznos kamate samo do tog datuma kada je prevremena otplata izvršena, tj. za dospele obaveze, ali ne i na ostatak duga. Isto tako, na primer, ako mesečna obaveza (rata) dospeva 15. u mesecu, a prevremena otplata se izvrši poslednjeg dana u mesecu, banka će, bez obzira na to što nova rata nije dospela za plaćanje, na tih petnaestak dana obračunati kamatu, sve u skladu sa ugovorom.