Превремена отплата кредита

ВАЖНА НАПОМЕНА:

Уколико желите да превремено отплатите кредит, делимично или у целости, потребно је да банци поднесте писмени захтев. Том приликом банка ће вам дати потврду о висини дуга, уз напомену да висина дуга важи на дан издавања потврде. Уколико превремену отплату не извршите истог дана, већ то учините касније, неопходно је да на тај дан још једном проверите висину дуга, јер ће он бити увећан за износ камате за протекли период.

Превремена отплата је регулисана чланом 36. Закона о заштити корисника финансијских услуга („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 139/2014), који предвиђа да корисник има право да у било ком моменту, у потпуности или делимично, изврши своје обавезе из уговора о кредиту, у ком случају има право на умањење укупне цене кредита за износ камате и трошкова за преостали период трајања тог уговора (превремена отплата).

Висина накнаде коју банка може да наплати при превременој отплати кредита, по уговору закљученом до почетка примене Закона, зависи од тога да ли је у уговору наведена висина накнаде или је само назначено да се накнада наплаћује у складу с тарифом накнада банке. Наиме, банка не може да наплати накнаду која је већа од оне утврђене Законом у случају када је уговорено да се накнада наплаћује у складу с тарифом накнада банке, јер је банка од почетка примене Закона у обавези да примењује тарифу накнада која је усаглашена са одредбама овог закона.

Код уговора о кредиту који су закључени после 5. децембра 2011. банка може да уговори накнаду за превремену отплату кредита ако је за период превремене отплате уговорена фиксна номинална каматна стопа, а код уговора о кредиту чији је предмет куповина непокретности – ако је уговорена фиксна или променљива номинална каматна стопа. Та накнада се може уговорити до висине претрпљене штете због превремене отплате, а највише до 1% износа превремено отплаћеног кредита, и то ако је период између превремене отплате и рока испуњења обавезе из уговора о кредиту дужи од једне године. Ако је тај период краћи, та накнада не може бити већа од 0,5% износа превремено отплаћеног кредита.

Када је у питању превремена отплата кредита, грађани се врло често обраћају банкама и Народној банци Србије са захтевом да им банка врати износ камате за преостали део кредита, дакле, грађани мисле да им је банка приликом превремене отплате кредита наплатила камату на цео износ дуга. Међутим, када се изврши превремена отплата, банка зарачунава износ камате само до тог датума када је превремена отплата извршена, тј. за доспеле обавезе, али не и на остатак дуга. Исто тако, на пример, ако месечна обавеза (рата) доспева 15. у месецу, а превремена отплата се изврши последњег дана у месецу, банка ће, без обзира на то што нова рата није доспела за плаћање, на тих петнаестак дана обрачунати камату, све у складу са уговором.