Najčešća pitanja upućena Centru za korisnike finansijskih usluga u vazi sa Zakonom o zaštiti korisnka finansijskih usluga

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga čija je primena počela 5. decembra ove godine predstavlja značajan iskorak u procesu unapređenja funkcije zaštite potrošača i ima za cilj unapređenje dobre poslovne prakse i fer odnosa prema korisnicima, kao i dalje jačanje poverenja u finansijski sektor. Razlozi za donošenje Zakona se ogledaju, pre svega, u neophodnosti da korisnici budu informisani, ali i radi definisanja njihovih prava i obaveza, kao i uspostavljanja efikasnijih mehanizama zaštite korisnika.

Veliki broj prigora i pitanja građana upućenih Centru za korisnike finansijskih usluga u vezi sa primenom Zakona i pravima korisnika finansijskih usluga, ukazuje na činjenicu da je Zakon izazvao veliko interesovanje građana. Ovde će biti predstavljena neka od najčešće postavljenih pitanja.

Banka mi je ponudila da potpišem aneks ugovora, šta da radim?

Neprecizno ugovaranje novčanih ugovornih obaveza, kao i promenljivih kamatnih stopa, posebno u slučaju korišćenja dugoročnih kredita u prethodnih nekoliko godina, je jedan od razloga za donošenje ovog Zakona. Njegovim odredbama regulisana je obaveza ugovaranja promenljive kamatne stope u smislu njene određenosti i odredivosti. To znači da svi elementi kamatne stope moraju imati takvu prirodu da na njihovu vrednost ne može uticati jednostrana volja nijedne od ugovornih strana. Dakle, ugovori ne mogu da sadrže upućujuću normu na poslovnu politiku u pogledu bitnih elemenata ugovora, što je u prethodnom periodu bio čest slučaj. U skladu sa Zakonom, banke su bile u obavezi, da do 5. decembra putem aneksa usklade ugovore klijenata koji su imali kredite u otplati sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga na način da neodredive promenljive kamatne stope učine odredivim ili određenim. Budući da je usklađivanje sa Zakonom u interesu korisnika, savetujemo vam da ne izbegavate potpisivanje aneksa ugovora, već da ga pažljivo pročitate i uporedite sa osnovni ugovorom. Ukoliko, ipak smatrate da je aneks ugovora sačinjen suprotno Zakonu, možete uputiti pisani prigovor finansijskoj instituciji i obaveštenje Narodnoj banci Srbije, radi daljeg postupanja.

Banka mi je povećala naknadu za održavanje tekućeg računa, a da me o tome nije obavestila, da li je to suprotno Zakonu?

U skladu sa Zakonom o bankama i Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga banka je dužna da opšte uslove poslovanja, među kojima je i tarifa naknada, kao i njihove izmene i dopune, istakne u svojim poslovnim prostorijama na vidnom mestu i to najkasnije 15 dana pre njihove primene. Tarifa naknada, kao deo opštih uslova poslovanja, sadrži detaljno navedene vrste i visinu troškova koje banka naplaćuje od fizičkih i pravnih lica, a po osnovu pružanja bankarskih usluga.
Ukoliko niste zadovoljni novim tarifama banke po pitanju održavanja tekućeg računa, možete da se raspitate neposredno u drugim poslovnim bankama ili putem njihovih veb prezentacija o njihovim tarifama i da na osnovu prikupljenih informacija odlučite šta je za vas najpovoljnije. Napominjemo da je Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, kojim je definisan ugovor o otvaranju i vođenju računa, predviđeno da banka u slučaju povećanja naknada i drugih troškova iznad ugovorenog iznosa ima obavezu da o tome obavesti korisnika najkasnije 15 dana pre početka primene izmenjenih naknada. Ukolko niste zadovoljni izmenama tarifa, možete, na svoj zahtev, odmah, odnosno nakon izmirenja obaveza po računu, bez naknade preneti sredstva u drugu banku ili podići sredstva u gotovini i ugasiti račun, a banka je dužna da korisniku to omogući.

Imam stambeni kredit od 2007. godine i rate vraćam po prodajnom (gornjem) kursu banke, iako mi je banka odobrila kredit po kupovnom (donjem) kursu. Pročitao sam u novinama da ću po novom zakonu otplaćivati kredit po srednjem kursu. Da li je to tačno i od kada to važi?

Imajući u vidu navode iz Vašeg dopisa, obaveštavamo Vas da je 26. decembra 2014. donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, kojim je propisano da su banke dužne da pri otplati obaveza korisnika finansijskih usluga koje od dana početka primene ovog zakona dospevaju po osnovu ugovora o kreditima indeksiranim u stranoj valuti i zaključenim pre početka primene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga („Službeni glasnik RS”, br. 36/11) – primenjuju onaj tip deviznog kursa koji su koristile pri odobravanju tih kredita (kupovni, srednji ili prodajni) ili da primenjuju tip deviznog kursa koji je za korisnika finansijskih sluga povoljniji od onog koji su tada koristile.

Primena ovog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga počinje 27. marta 2015. godine.

Imajući u vidu navedeno, banka će od navedenog datuma primenjivati onaj tip kursa valute po kom Vam je i odobrila kredit. S obzirom na to da Vam je kredit isplaćen po kupovnom kursu, banka je u obavezi da primeni kupovni kurs evra prilikom dalje otplate kredita.

Kada banka ima pravo da naplati prevremenu otplatu kredita?

Banka ima pravo da naplati prevremenu otplatu kredita onda i onako kako je to regulisala ugovorom o kreditu. Svi ugovori koji se zaključuju nakon početka primene ovog Zakona, tj. 5. decembra 2011. godine odredbu o prevremenoj otplati treba da regulišu u skladu sa Zakonom. To znači da banka može da ugovori naknadu za prevremenu otplatu kredita ako je ugovorena fiksna kamatna stopa, odnosno kod stambenih kredita kad je ugovorena fiksna i promenljiva kamatna stopa. Naknada se može ugovoriti najviše do 1% iznosa prevremeno otplaćenog duga ukoliko je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveza po kreditu duži od jedne godine, a ako je ovaj period kraći naknada ne može biti veća od 0,5% prevemeno otplaćenog duga. Banka može zahtevati naknadu po ovom osnovu pod uslovom da je iznos prevremene otplate u periodu od godinu dana veći od 1.000.000 dinara. Ukoliko banka ugovorom o kreditu u otplati nije predvidela prevremenu otplatu u nominalnom iznosu već u skladu sa tarifama banke, u obavezi je da te tarife uskladi sa odredbama novog Zakona. Takođe je važno znati da naknada, ni u jednom slučaju, ne može biti veća od iznosa koji bi bio plaćen za period do konačne isplate kredita.

Da li banka sme da ustupi svoje potraživanje po kreditu agenciji za potraživanje?

Banka može, u skladu sa novim Zakonom da ustupi svoje potraživanje samo drugoj banci, a korisnik kredita zadržava sva prava iz ugovora koji je zaključio sa prvom bankom, a druga banka ne može korisnika dovesti u nepovoljniji položaj u odnosu na položaj koji bi imao da potraživanje nije ustupljeno niti može od njega može zahtevati dodatne troškove.

Imam svoju firmu i kada sam pitao banku da li ugovor o kreditu koji koristim može da mi uskladi sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, rečeno mi je da ovaj zakon tretira samo fizička lica, da li je to tačno?

Prema Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga, korisnik finansijske usluge jeste fizičko lice koje koristi ili je koristilo finansijske usluge ili se davaocu finansijskih usluga obratilo radi korišćenja finansijskih usluga, i to:

  1. fizičko lice koje ove usluge koristi, koristilo je ili namerava da koristi u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti,
  2. preduzetnik, u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva, i
  3. poljoprivrednik, kao nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u smislu zakona kojim se uređuju poljoprivreda i ruralni razvoj.

Međutim, Narodna banka Srbije je shodno Zakonu o bankama, donela Odluku o postupanju banke po prigovoru pravnog lica i postupanju Narodne banke Srbije po pritužbi tog lica, što praktično znači da, ukoliko smatrate da su vaša prava i interesi u poslovanju s bankom povređeni odnosno da se banka ne pridržava dobrih poslovnih običaja imate pravo na prigovor. Prvo je potrebno da se obratite banci pismenim putem, a ona je u obavezi da vam odgovori u roku od 30 dana. Ukoliko ne budete zadovoljni ishodom postupanja banke po vašem prigovoru o tome možete pismeno obavestiti Narodnu banku Srbije – Centar za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga, koja će u skladu sa propisima razmotiriti vaš prigovor i o tome vas obavestiti.