Razlike između finansijskog i operativnog lizinga

Postupajući po prigovorima građana na rad finansijskih institucija, kao i po pitanjima vezanim za raznovrsne finansijske proizvode koji su sve složeniji, Centar za korisnike finansijskih usluga je utvrdio da građanima nije dovoljno jasan koncept lizinga, njegove prednosti i mane, a posebno razlika između finansijskog i operativnog lizinga.

Koncept lizinga

Osnovni koncept lizinga leži u pravu korisnika da koristi predmet lizinga iako nije njegov vlasnik. Davalac lizinga zadržava pravo vlasništva nad predmetom lizinga u toku trajanja ugovora. Na ovaj način, korisnik kao primalac lizinga koristiće, na primer automobil, onoliko dugo koliko traje ugovor. Istovremeno, u skladu sa ugovorom o lizingu korisnik ima obavezu da davaocu lizinga plaća ugovorenu naknadu (lizing naknada) u ugovorenim iznosima i rokovima. Jednostavnija procedura i finansijski uslovi razlozi su zbog kojih se korisnici odlučuju za ovaj finansijski proizvod, iako je predmet u vlasništvu davaoca lizinga i u slučaju oštećenja ili uništenja predmeta lizinga nema naknade za primaoca lizinga.

Finansijski i operativni lizing

Dve osnovne vrste lizinga su finansijski i operativni lizing, zavisno do toga da li se finansira kupovina ili korišćenje predmeta lizinga. Operativni lizing je kratkoročni ugovor o zakupu gde je period ugovora obično kraći nego korisni ekonomski vek predmeta zakupa. Nakon isteka ugovora o zakupu, predmet lizinga se vraća davaocu. Finansijski lizing podrazumeva da nakon isteka ugovora korisnik finansijskog lizinga postaje vlasnik predmeta, ukoliko je tako naznačeno u ugovoru.

Druga razlika između ove dve vrste lizinga je što korisnik finansijskog lizinga snosi sve troškove i rizike u vezi s predmetom lizinga, kao što su održavanje, osiguranje i registracija ukoliko je u pitanju nabavka automobila putem lizinga. Kod operativnog lizinga, održavanje i servisiranje predmeta zakupa obično plaća zakupodavac, odnosno davalac lizinga budući da je reč o zakupu.

Do stana putem finansijskog lizinga

Od 2011. godine postoji i zakonska mogućnost i pribave stana putem finansijskog lizinga. Razlika između stambenog kredita i pribave stana putem finansijskog lizinga je pre svega u vlasništvu. Kupovinom stana na kredit vi postajete vlasnik stana, a banka najčešće stavlja hipoteku na stan i koristi je kao sredstvo obezbeđenja. Ukoliko prestanete da izmirujete obaveze po kreditu, banka će aktivirati hipoteku s ciljem izmirenja obaveza. Putem finansijskog lizinga do stana mogu da dođu i oni koji eventualno ne ispunjavaju uslove za kredit, ali imaju status dugoročnog zakupca stana. Za razliku od stambenog kredita, kod pribave stana putem lizinga niste obavezni da uplatite učešće. Ukoliko redovno uplaćujete zakup kroz određeni broj godina postajete vlasnik stana, a ukoliko ne budete mogli da plaćate obaveze po osnovu ugovora o lizingu, jednostavno ćete raskinuti ugovor i napustiti stan.

Kreditna sposobnost korisnika lizinga

Predmet zakupa se ne vodi u poslovnim knjigama pravnih lica koji su korisnici operativnog lizinga već u poslovnim knjigama davaoca lizinga. Takođe, podaci o operativnom lizingu ne ulaze u centralizovanu evidenciju Kreditnog biroa o kreditnoj sposobnosti klijenata.

Podaci o finansijskom lizingu vode se u bilansima pravnih lica i oni utiču i na kreditnu sposobnost pravnih i fizičkih lica. To praktično znači da kada pribavljate predmet putem finansijskog lizinga, lizing kompanija će tražiti izvešaj o vašoj kreditnoj sposobnosti, kao što će i izveštavati Kreditni biro o urednosti izmirenja vaših obaveza.

Porez na dodatu vrednost

Korisnici finansijskog lizinga porez na dodatu vrednost (PDV) plaćaju odmah po sklapanju ugovora s lizing kompanijom, dok korisnici operativnog lizinga ovaj porez najčešće plaćaju kroz lizing rate.

Narodna banka Srbije vrši nadzor nad poslovanjem davalaca finansijskog lizinga

Narodna banka Srbije vrši nadzor nad poslovanjem davalaca finansijskog lizinga, izdaje dozvole za obavljanje poslova finansijskog lizinga, daje saglasnost na imenovanje organa upravljanja davalaca finansijskog lizinga i preduzima korektivne mere prema davaocima lizinga u slučajevima kada se nadzorom utvrde nezakonitosti i nepravilnosti u njihovom poslovanju.

S druge strane, operativni lizing nije u nadležnosti Narodne banke Srbije. Korisnici operativnog lizinga često kontaktiraju Sektor za zaštitu korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije tražeći zaštitu svojih prava. Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga reguliše samo prava fizičkih lica korisnika finansijskog lizinga, ali ne i prava korisnika operativnog lizinga. Samim tim, Narodna banka Srbije ne postupa po prigovorima korisnika operativnog lizinga na rad davalaca lizinga.

Saveti
  1. Narodna banka Srbije savetuje sve potencijalne korisnike lizinga da uporede ponude različitih davalaca lizinga pre zaključivanja ugovora s nekim od njih. Obavezno detaljno pročitajte ugovor, ali i opšte uslove davaoca, jer onog momenta kad potpišete ugovor vi ste preuzeli i sve obaveze koje su propisane tim uslovima, bez obzira na to da li ste ih pročitali. Za sve što vam nije u potpunosti jasno tražite od davaoca lizinga dodatna objašnjenja. Ukoliko u jednom momentu shvatite da niste u mogućnosti da plaćate rate, obratite se davaocu lizinga i zajedno razmotrite na koji način se može rešiti problem, jer u slučaju neizmirenja duga može doći do oduzimanja predmeta lizinga.
  2. Korisnici finansijskog lizinga više informacija o ovom finansijskom proizvodu, kao i načinu na koji mogu da ostvare svoja prava mogu pronaći na veb-stranici Narodne banke Srbije posvećenoj finansijskoj edukaciji www.tvojnovac.nbs.rs.