Девизне резерве

Девизне резерве НБС се састоје од:

 • девиза које се чувају на рачунима код других централних банака (нпр. Deutsche Bundesbank – централна банка Немачке, FED –централна банка САД...), као и код најбољих и најсигурнијих банака у свету. Ове девизе се чувају у виду депозита и на та средства стране банке плаћају камату, која увећава девизне резерве;
 • девиза које су уложене у државне обвезнице најразвијенијих земаља у свету , као што су: Немачка, Америка, Велика Британија, Канада итд. И на ове девизе се остварује приход у виду камата, које увећавају девизне резерве;
 • злата, Србија у злату држи мањи део девизних резерви. Количина злата у девизним резервама се повећава откупом златних полуга из домаће производње;
 • готовине у страној валути , која се чува у Трезору НБС, а која се може исплатити банкама зa потребе становништва, као што су девизна штедња, мењачки послови и сл.;
 • специјалних права вучења и резервне позиције код Међународног монетарног фонда (ММФ) . Специјална права вучења, која је креирао ММФ, имају улогу светског новца и служе за плаћања у међународним финансијским трансакцијама. Резервна позиција у ММФ-у односи се на средства која свака земља чланица уплаћује приликом учлањења, а могу се повући и користити у случају потребе. Такође, чланство у ММФ-у омогућава земљама да позајмљују и додатне суме новца под условима које одређује ММФ.

За шта служе девизне резерве НБС?

Девизне резерве којима управља НБС служе за:

 • измирење обавеза Републике Србије према иностраним повериоцима

  Из девизних резерви врше се плаћања главнице и камате по кредитима које Република Србија добија од иностраних кредитора, нпр. за изградњу путева, реконструкцију болница, школа и сл. Кредитни углед земље и могућност добијања јефтиних кредита зависи од њене способности да на време измирује обавезе према инокредиторима;

 • одржавање стабилности курса динара

  Стабилност курса динара одржава се трансакцијама које НБС врши на међубанкарском девизном тржишту с циљем ублажавања претеране дневне промене курса динара према евру и обезбеђивања неопходне ликвидности. Трансакције подразумевају продају или куповину евра;

 • одржавање стабилности банкарског система

  Банке имају обавезу да део својих девиза држе на рачунима код НБС, што значи да НБС гарантује да ће та издвојена средства бити исплаћена клијентима банака у случају поремећаја у пословању банака;

 • заштиту од неповољних утицаја међународних финансијских криза

  Висок ниво девизних резерви НБС обезбеђује ублажавање негативних ефеката светске финансијске кризе на привреду и грађане Србије, јер, у случају да банке немају довољно девиза, НБС може користити девизне резерве ради повећања њихове девизне ликвидности;

 • финансирање дефицита у робној размени са иностранством

Имајући у виду да привреда Србије знатно више увози него што извози, разлика у виду трговинског дефицита може се финансирати из девизних резерви. То значи да увозници могу од банака да купују девизе за потребе плаћања увезене робе и услуга.

За шта се не могу користити девизне резерве НБС?

Девизне резерве НБС се не могу користи за:

 1. инвестиције у привреду (кредитирање привреде, продаја девиза по посебном курсу),
 2. куповину станова, исплаћивање плата, пензија...
 3. подстицање производње (помагање постојећим фирмама),
 4. као залога за неке друге кредите,

...јер би тиме изгубиле своју функцију одржавања стабилности и постале новчана маса која покреће инфлацију.

Колике девизне резерве треба да буду?

Не постоји неки тачно утврђен оптимални ниво девизних резерви, али се њихова висина може мерити у односу на:

 • обим просечног месечног увоза земље који се може финансирати из тих девизних резерви

  Према последњим подацима, ниво девизних резерви НБС је скоро пет пута виши од просечног месечног увоза робе и услуга Србије, што значи да је ниво девизних резерви довољно висок;

 • обим новчане масе Србије коју чине динарска готовина у оптицају и динарски депозити по виђењу привреде и грађана код банака

  Ниво девизних резерви је, према последњим подацима, 3,6 пута виши од новчане масе, што значи да, када би се сви динари у земљи претворили у девизе, ниво девизних резерви би и даље био веома висок;

 • обим краткорочног дуга земље

Девизне резерве НБС су пет пута више од краткорочног дуга земље, што значи да у потпуности обезбеђују уредно извршавање краткорочних обавеза земље према иностраним кредиторима.