Путно здравствено осигурање

Оваj вид осигурања пружа заштиту за случај изненадне болести и повреда за време боравка у иностранству. Уколико наступи осигурани случај, потребно је да се прво обратите на контакт-телефон назначен на вашој полиси.

Висина премије осигурања коју плаћате зависи од тога у коју земљу путујете, од сврхе путовања и дужине боравка, од ваших година живота, као и од тога да ли путујете индивидуално, породично или групно.

Напомињемо да неке амбасаде траже полису путног здравственог осигурања као услов за добијање визе.

Путно здравствено осигурање може се уговорти као:

 • појединачно,
 • породично, и
 • групно.

Шта најчешће покрива полиса путног здравственог осигурања:

 • трошковe амбулантног и болничког лечења, лекова и санитетског материјала и сл.,
 • трошкове транспорта до најближе болнице,
 • трошкове медицинске евакуације итд.

Шта треба да знате:

 • уговор о путном здравственом осигурању мора да буде закључен пре одласка на путовање,
 • по полиси путног здравственог осигурања осигурани сте до повратка у земљу,
 • у обавезу друштва за осигурање нису укључени сви ризици (нпр. прегледи током трудноће, лечење од болести зависности, итд.).

АКО НАСТАНЕ ОСИГУРАНИ СЛУЧАЈ У ИНОСТРАНСТВУ:

 • позовите одмах дежурни центар назначен на полиси или, уколико то нисте у могућности да учините, покажите полису осигурања лекару или особљу болнице,
 • сачувајте оригиналну медицинску документацију и оригиналне рачуне ради надокнаде (рефундације) трошкова када се вратите у земљу.

 

Распитајте се:
 • да ли друштво за осигурање чију полису купујете има дозволу за рад Народне банке Србије,
 • који су ризици покривени полисом путног здравственог осигурања,
 • која је максимална сума до које ће трошкови бити надокнађени (максимална висина покрића),
 • да ли је предвиђено, и у којој мери, учешће осигураника у трошковима лечења,
 • које трошкове и до ког износа плаћате сами, а потом их рефундирате када се вратите у земљу,
 • у ком року по повратку с путовања морате поднети захтев за надокнаду трошкова, 
 • да ли ће вам, и под којим условима, уколико је путовање отказано или нисте добили визу бити враћена премија или део премије.