Пољопривредни кредити

Потребан вам је нов трактор или нека друга пољопривредна машина? Како обезбедити средства за финансирање набавке стоке, хране за стоку или пак система за наводњавање?

Имајући у виду велики значај и потенцијал пољопривредне производње у Србији, банке у својој понуди имају кредите намењене пољопривредницима, и то за обртна средства (сточна храна, стока у тову, финансирање трошкова одржавања...) и за набавку основних средстава (куповина земљишта, пољопривредних објеката, стакленика, система за наводњавање...).

Постоје такође и кредити за регистрована пољопривредна газдинства, за које држава субвенционише камату , а намењени су за набавку репроматеријала и других обртних средстава. Ти кредити су краткорочни, с роком доспећа 3 до 12 месеци. Каматна стопа код ове врсте кредита је знатно нижа од других кредита.

Дугорочни субвенционисани кредити, у сарадњи с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, намењени су за инвестирање у основна средства у пољопривреди – набавку пољопривредне механизације и опреме, куповину матичног сточног стада, инвестиције у објекте у пољопривреди (хладњаче, пластенике, стакленике, објекте за сточарство), системе наводњавања и друга основна средства. Отплата оваквих кредита је планирана у тромесечним, шестомесечним или годишњим ануитетима, с периодом почека од 12 до 36 месеци, у зависности од намене кредита.

Почек од 12 месеци је карактеристичан за кредите за набавку обртних средстава, а почек од 24 до 36 месеци за кредите намењене за инвестиције. То значи да у периоду док траје почек не почињете са враћањем главнице кредита, већ само плаћате камату. Банка вам путем почека омогућава да временски ускладите обавезу отплате кредита с планираним приливима од инвестиције, односно реализације обртних средстава. Тако нпр. куповина телади за тов путем кредита с почеком од 13 до 15 месеци омогућује вам да кредит отплаћујете тек након завршеног узгоја и када продајом остварите одређене приходе.

У зависности од типа производње и сезоналности самог процеса, постоји могућност да се договорите с банком о прилагођавању плана отплате вашим потребама и потребама ваше производне делатности.

Период на који се узима кредит и почетак његове отплате треба да буду усклађени с периодом у коме улагање почиње да доноси новчани прилив. У супротном, бићете принуђени да позајмљујете нова, често скупља, средства како бисте измирили доспеле обавезе. Краткорочне кредите треба узимати само за финансирање производње чији је циклус до годину дана (нпр. производња поврћа, житарица и сл.), док у случају инвестирања у нпр. вишегодишње засаде или основно стадо треба водити рачуна и да период почека одговара времену које је неопходно за остваривање првих новчаних прилива од продаје производа.

Кредит се може делимично или у целости отплатити пре уговореног рока доспећа. Превремена отплата подразумева отплату главнице кредита уз, у највећем броју случајева, плаћање накнаде за превремену отплату, где се ослобађате обавезе плаћања камате за период до уговореног рока доспећа.

Размислите о томе да региструјете своје пољопривредно газдинство и пријавите приходе које имате од производње којом се бавите, јер ћете на тај начин имати могућност да поднесете захтев и добијете кредит и тако дођете до финансијских средстава за унапређење производње.

Што се тиче средстава обезбеђења кредита, банке најчешће траже менице, хипотеку или залогу.

Банка такође може ставити залогу на нпр. пољоприведну механизацију коју купујете, дакле на покретне, а некад и на непокретне ствари. Шта то у ствари значи? Уколико из одређених разлога не будете у могућности да отплатите кредит, ви сте се стављањем одређеног предмета у залогу обавезали да ћете тај предмет чији сте власник предати банци како би она продајом тог предмета намирила потраживања која има према вама.

Пољопривредни кредити могу бити динарски и кредити индексирани валутном клаузулом. Кредит индексиран валутном клаузулом је кредит изражен у одређеној страној валути и садржи клаузулу којом се отплата кредита везује за кретање курса те валуте. Ове врста кредита са собом носи и високе ризике – ризик промене девизног курса, односно неизвесност за вас као корисника кредита у погледу укупне обавезе по основу узетог кредита, а тиме и могућности његове отплате у уговореном року. Од ове врсте ризика можете да се заштитите уколико су ваши приходи из којих отплаћујете кредит везани за исту валуту, нпр. ако се бавите производњом воћа за извоз или се откупна цена вашег производа формира у истој валути као и кредит.

Губици услед непредвиђених околности

Осигурање од разних непредвиђених околности је нарочито значајно у случајевима када производњу финансирате путем кредита. Пропаст усева због нпр. елементарних непогода представља огроман губитак за пољопривредника, при чему обавеза отплате узетог кредита и даље остаје. Због тога је важно уговорити нпр. осигурање стоке од угинућа и болести, односно усева од елементарних непогода.

Савети
  1. Распитајте се које банке нуде пољопривредне кредите и под којим условима. Списак банака можете пронаћи на сајту Народне банке Србије, www.nbs.rs, или сазнати путем бесплатног позива Инфо центра Народне банке Србије на бр. 0800 111 110.
  2. Банка је обавезна да вам, на ваш захтев, изда образац са основним подацима о кредиту, што ће вам олакшати да упоредите услове код различитих банака и определите се за оне који одговарају вашим потребама.
  3. Банка је дужна да вам, на ваш захтев, да текст уговора о кредиту, што ће вам омогућити да га на миру прочитате и разумете.
  4. Банкарског службеника питајте за додатно појашњење уколико нешто не разумете.
  5. Добро размислите о свим битним елементима уговора о кредиту пре него што га с банком закључите, јер потписивањем уговора пристајете на све услове наведене у њему.
  6. Немојте дозволити да одлуку о задуживању с девизном клаузулом донесете само због тога што је каматна стопа на то задужење у том тренутку нижа.
  7. Размислите о томе да региструјете своје пољопривредно газдинство, јер многе банке само регистрованим газдинствима одобравају кредите.