Стамбени кредити

Стамбени кредит је наменски кредит и спада у посебну категорију дугорочних кредита. Он се одобрава за куповину стана или куће, као и за изградњу, доградњу, реконструкцију и адаптацију стамбеног објекта.

Стамбени кредити могу бити са учешћем (5%, 10%, 20% итд.), уз субвенцију државе, осигурани код Националне корпорације за осигурање стамбених кредита (НКОСК), затим стамбени кредити одобрени за укњижене и неукњижене непокретности, за резиденте и нерезиденте и сл.

Услове одобравања стамбених кредита банке утврђују својом пословном политиком.

Стамбени кредити уз субвенцију државе намењени су грађанима Републике Србије који испуњавају услове за добијање субвенционисаног стамбеног кредита.

Код стамбених кредита са субвенцијом државе корисник кредита је у обавези да обезбеди одређено учешће, а један део, нпр. 20%, учешћа обезбеђује се из буџета Републике Србије. Преостали део укупне цене некретнине, односно траженог износа кредита обезбеђује пословна банка. Држава може и на друге начине, нпр. путем субвенционисања камате и сл., пружити помоћ грађанима који желе да путем стамбеног кредита купе први стан/непокретност.

Треба нагласити да кредити уз субвенцију државе морају бити осигурани код НКОСК.

Стамбени кредити се нуде и за укњижене и за неукњижене непокретности. Код кредита за неукњижене непокретности каматна стопа је углавном виша, па су самим тим и кредити скупљи. При том је потребно прибавити и документацијукојом се доказује след ванкњижног власништва на непокретности, или у случају новоградње објекат мора бити изграђен најмање 80%.

Кредитна способност

Банке су, пре закључења уговора о кредиту, дужне да процене кредитну способност корисника, као и укупан кредитни ризик коме се излажу приликом одобравања кредита. Банке су дужне да ове процене врше веома опрезно због тога што, као кредитно-депозитне институције, пласирају не само своја средства, већ и средства депонената која су им поверена на чување, али и због тога што постоје јасни регулаторни захтеви у погледу управљања кредитним ризиком. Дакле, приликом сваког подношења захтева за кредит банка је, у складу са прописима, дужна да процени кредитну способност корисника, а ако је захтев за кредит одбијен на основу увида у базу Кредитног бироа, банка је дужна да корисника без накнаде одмах писмено обавести о тим подацима. Поред тога банка је дужна да оцену кредитне способности изврши нарочито на основу анализе степена кредитне задужености дужника, који се утврђује као однос укупних месечних кредитних обавеза и редовних нето месечних прихода тог дужника.  

Шта је све потребно од документације приложити за одобрење кредита

 • Захтев за кредит (образац банке)
 • Потврду о запослењу и висини примања (образац банке)
 • Фотокопију личне карте
 • Оверен предуговор о куповини непокретности
 • Процену вредности непокретности на којој се конституише хипотека
 • Документацију за обезбеђење кредита хипотеком
 • Изјаву о административној забрани и др.
 • Код кредита за неукњижене непокретности потребно је прибавити документацију којом се доказује след ванкњижног власништва на непокретности. 

Средства обезбеђења кредита

Средства обезбеђења кредита одређује сама банка.

За обезбеђење уредног враћања кредита банка може од клијента тражити да приложи меницу коју је потписао корисник кредита и/или кредитно способни жиранти и хипотеку првог реда на некретнине у корист банке. Хипотека се уписује на непокретност коју клијент купује или на неку другу непокретност у власништву тражиоца кредита или у власништву другог лица, уз његову сагласност.

Уколико би дошло до престанка отплате одобреног кредита, непокретност на којој је уписана хипотека може бити продата ради наплате дуга.

Проверите

 • Да ли је кредит индексиран у валути и у којој ;
 • Да ли је кредит с променљивом каматном стопом и од којих променљивих елемената зависи (референтних каматних стопа LIBOR, EURIBOR и друго);
 • Да ли је реч о врсти кредита са учешћем (20%) или без учешћа и на који начин то утиче на вашу укупну обавезу;
 • Да ли постоји обавеза осигурања кредита код НКОСК или код друштва за осигурање (уз осигурање хипотекарних кредита обично иде и нижа каматна стопа, као и повољнији услови отплате);
 • Које инструменте обезбеђења је потребно приложити (меницу, хипотеку, трајни налог за наплату ануитета, административну забрану, полису осигурања некретнине винкулирану у корист банке и сл.);
 • Под којим условима се може извршити превремена отплата кредита;
Основни појмови
 • EURIBOR и LIBOR су референтне каматне стопе по којима прворазредне банке на европском међубанкарском тржишту међусобно позајмљују новац и које пословне банке широм Европе користе као основицу при обрачунавању каматних стопа на кредите које одобравају клијентима.
 • Винкулирана полиса осигурања   је полиса која представља залогу или пренос права потраживања по основу наплате штете у корист трећег лица, у овом случају банке.
 • Проценa вредности непокретности је поступак утврђивања грађевинске и тржишне вредности непокретности, а врши је овлашћени судски вештак.
 • Хипотека првог реда на непокретности је заложно право на непокретности, које овлашћује повериоца (у овом случају банку) да, ако дужник не исплати дуг о доспелости, захтева наплату потраживања обезбеђеног хипотеком из вредности непокретности, без обзира на то у чијој својини се непокретност налази.
 • Заложна изјава је изјава власника непокретности да дозвољава успостављање хипотеке на његовој непокретности. Заложна изјава мора бити оверена у суду.
 • Меница представља безусловни писмени налог издаваоца менице (трасанта) упућен другом лицу (трасату) да, у одређено време и на одређеном месту, исплати одређени износ новца лицу назначеном на меници (ремитенту) или другом лицу по његовој наредби.
Савети
 1. Прикупите довољно информација о условима под којима се нуде стамбени кредити и добро их размотрите пре него што одлучите да узмете кредит.
 2. Обратите се референту за стамбене кредите у пословној банци ради прибављања свих информација у вези са условима одобравања стамбених кредита.
 3. Упоредите ефективне каматне стопе (ЕКС), водећи при том рачуна да се ЕКС код кредита који су индексирани различитим валутама не могу упоређивати.
 4. У случају стамбених кредита с варијабилним каматним стопама, због промена EURIBOR-а или LIBOR-а долази до промена висине каматне стопе, а тиме и укупне обавезе по основу узетог кредита.
 5. Информишите се од којих променљивих елемената зависи променљивост каматне стопе.
 6. Обавестите се о дужини трајања процедуре за одобрење стамбеног кредита и, у складу с тим, предвидите крајњи рок за реализацију уговора о купопродаји.
 7. Измирујте редовно преузете обавезе по уговору о стамбеном кредиту, јер у супротном непокретност на којој је уписана хипотека може бити продата како би се наплатио доспели дуг.
 8. Настојте да користите само оне финансијске производе које и сами разумете!