Финансијски лизинг

Посао финансијског лизинга, као вид финансирања набавке опреме и других трајних добара, постао је незаобилазан у свакодневном животу. Због тога је важно да се упознате са специфичним разликама између овог посла и послова којима се на други начин финансира таква набавка.

Шта је финансијски лизинг?

Финансијски лизинг је посао у коме ви као прималац лизинга с даваоцем финансијског лизинга закључујете уговор, на основу кога давалац финансијског лизинга стиче обавезу да од испоручиоца, кога сте ви изабрали, прибави предмет лизинга, који сте такође ви изабрали (нпр. аутомобил одређених карактеристика и сл.), и да вам тај предмет дâ на коришћење.

Истовремено, ви као прималац лизинга стичете обавезу да даваоцу финансијског лизинга плаћате уговорену накнаду (лизинг накнада) у уговореним износима и роковима, као и да сносите све трошкове и ризике у вези с предметом лизинга.

Ако уговором није предвиђено ваше право да по истеку уговора откупите предмет лизинга, имате обавезу да тај предмет вратите даваоцу

Шта је потребно да знате о финансијском лизингу?

 1. Власник предмета финансијског лизинга је давалац финансијског лизинга с којим сте закључили уговор о лизингу, а ви сте само корисник предмета лизинга.
 2. Ви као прималац лизинга, поред лизинг накнаде, сносите и све друге трошкове везане за предмет лизинга: трошкове одржавања, осигурања и регистрације, и то у износу који правна лица плаћају за регистрацију тих возила, будући да је власник предмета, давалац финансијског лизинга, правно лице.
 3. Ви можете постати власник предмета лизинга само ако је таква могућност предвиђена уговором, и то после истека рока на који је уговор закључен уз исплату уговореног износа лизинг накнаде.
 4. Док траје уговор, предмет лизинга не можете продати, заложити, дати у закуп, нити можете тим предметом на било који други начин располагати.
 5. Накнада штете због уништења или оштећења предмета лизинга по основу осигурања од наведених ризика исплаћује се даваоцу финансијског лизинга, јер је он власник предмета, а не вама, иако сте ви плаћали премију осигурања.
 6. Предмет лизинга је средство обезбеђења даваоца финансијског лизинга у случају неплаћања лизинг накнаде у складу с уговором.
 7. Ако, нпр., за аутомобил који користите по основу финансијског лизинга не извршите плаћање лизинг накнаде у уговореном року, имате обавезу да даваоцу финансијског лизинга вратите предмет лизинга и платите све доспеле а неплаћене рате лизинг накнаде, затезну камату, као и накнаду предвиђену уговором.

Обратите пажњу

У избору између понуда различитих давалаца финансијског лизинга, проверите висину ефективне стопе лизинг накнаде. Та стопа, поред номиналне каматне стопе, укључује и друге трошкове и накнаде које давалац финансијског лизинга зарачунава:

трошкове уписа уговора у Регистар финансијског лизинга,
трошкове одобрења, односно обраде захтева за финансирање и сл.

Ако је ваша обавеза изражена у страној валути, тј. ако је реч о уговору с тзв. валутном клаузулом. – Обратите пажњу на то који курс ће бити примењен приликом утврђивања динарске противвредности на дан доспећа ваше обавезе плаћања. Најчешће је то продајни курс банке по избору даваоца лизинга.

Ако је реч о фиксној каматној стопи или о променљивој каматној стопи. – У случају да се примењује променљива каматна стопа, потребно је да вам буде објашњено под којим условима, у којим временским интервалима и на који начин ће променљива каматна стопа утицати на висину ваше обавезе.

Ако закључите уговор с променљивом каматном стопом, сносите ризик да вам рата лизинг накнаде буде повећана, и то за износ повећања камате и за износ додатног ПДВ-а, који се код финансијског лизинга обрачунава и на камату, што свакако представља додатни трошак у односу на друге видове финансирања (камата код банкарских кредита није опорезива).

Ако треба да платите интеркаларну камату и у ком износу. – Интеркаларна камата је она камата која се даваоцу лизинга плаћа за период од дана када он испоручиоцу плати предмет лизинга до дана испоруке предмета лизинга или плаћања прве рате лизинг накнаде. У случају да се интеркаларна камата наплаћује, потребно је обратити пажњу да ли је у уговору јасно одређен крајњи рок испоруке.

 

Имајте у виду
 • На ваш захтев, даваоци финансијског лизинга имају обавезу да вам пре подношења захтева за финансирање издају информативну понуду у којој је садржана висина лизинг накнаде и других трошкова.
 • Пре закључења уговора о лизингу, давалац лизинга је дужан да вам стави на увид коначан обрачун трошкова са свим битним подацима, као и план отплате у коме су приказане ваше обавезе по основу уговора о лизингу. Такође, када се у складу са уговором мења садржина неких елемената обрачуна, давалац лизинга је дужан да вам сачини и достави нови обрачун и план отплате.
 • Начин обрачуна ефективне стопе лизинг накнаде омогућава њену упоредивост и са ефективном каматном стопом која се обрачунава код банкарских кредита, што је битно када бирате да ли ћете до предмета који вам је потребан доћи путем финансијског лизинга или куповином тог предмета средствима кредита добијеним од банке.
 • У случају неизмирења дуга, може доћи до одузимања предмета лизинга.
Савети
 1. Уколико сте одлучили да закључите уговор о финансијском лизингу, на сајту Народне банке Србије (www.nbs.rs) можете проверити да ли се привредно друштво с којим намеравате да закључите уговор налази на списку давалаца финансијског лизинга – тј. на списку привредних друштава која су једино овлашћена за обављање послова финансијског лизинга и закључивање ове врсте уговора.
 2. Упоредите понуде различитих давалаца финансијског лизинга пре склапања уговора с неким од њих.
 3. Обавезно детаљно прочитајте уговор, али и опште услове даваоца, јер оног момента кад потпишете уговор ви сте преузели и све обавезе које су прописане тим условима, без обзира на то да ли сте их прочитали.
 4. Пре закључења уговора, распитајте се и о условима осигурања предмета лизинга.
 5. За све што вам није у потпуности јасно тражите од даваоца лизинга додатна објашњења.
 6. Уколико у једном моменту схватите да нисте у могућности да плаћате рате, обратите се даваоцу финансијског лизинга и заједно размотрите на који начин се може решити проблем.