Најчешћа питања упућена Центру за кориснике финансијских услуга у вази са Законом о заштити кориснка финансијских услуга

Закон о заштити корисника финансијских услуга чија је примена почела 5. децембра ове године представља значајан искорак у процесу унапређења функције заштите потрошача и има за циљ унапређење добре пословне праксе и фер односа према корисницима, као и даље јачање поверења у финансијски сектор. Разлози за доношење Закона се огледају, пре свега, у неопходности да корисници буду информисани, али и ради дефинисања њихових права и обавеза, као и успостављања ефикаснијих механизама заштите корисника.

Велики број пригора и питања грађана упућених Центру за кориснике финансијских услуга у вези са применом Закона и правима корисника финансијских услуга, указује на чињеницу да је Закон изазвао велико интересовање грађана. Овде ће бити представљена нека од најчешће постављених питања.

Банка ми је понудила да потпишем анекс уговора, шта да радим?

Непрецизно уговарање новчаних уговорних обавеза, као и променљивих каматних стопа, посебно у случају коришћења дугорочних кредита у претходних неколико година, је један од разлога за доношење овог Закона. Његовим одредбама регулисана је обавеза уговарања променљиве каматне стопе у смислу њене одређености и одредивости. То значи да сви елементи каматне стопе морају имати такву природу да на њихову вредност не може утицати једнострана воља ниједне од уговорних страна. Дакле, уговори не могу да садрже упућујућу норму на пословну политику у погледу битних елемената уговора, што је у претходном периоду био чест случај. У складу са Законом, банке су биле у обавези, да до 5. децембра путем анекса ускладе уговоре клијената који су имали кредите у отплати са Законом о заштити корисника финансијских услуга на начин да неодредиве променљиве каматне стопе учине одредивим или одређеним. Будући да је усклађивање са Законом у интересу корисника, саветујемо вам да не избегавате потписивање анекса уговора, већ да га пажљиво прочитате и упоредите са основни уговором. Уколико, ипак сматрате да је анекс уговора сачињен супротно Закону, можете упутити писани приговор финансијској институцији и обавештење Народној банци Србије, ради даљег поступања.

Банка ми је повећала накнаду за одржавање текућег рачуна, а да ме о томе није обавестила, да ли је то супротно Закону?

У складу са Законом о банкама и Законом о заштити корисника финансијских услуга банка је дужна да опште услове пословања, међу којима је и тарифа накнада, као и њихове измене и допуне, истакне у својим пословним просторијама на видном месту и то најкасније 15 дана пре њихове примене. Тарифа накнада, као део општих услова пословања, садржи детаљно наведене врсте и висину трошкова које банка наплаћује од физичких и правних лица, а по основу пружања банкарских услуга.
Уколико нисте задовољни новим тарифама банке по питању одржавања текућег рачуна, можете да се распитате непосредно у другим пословним банкама или путем њихових веб презентација о њиховим тарифама и да на основу прикупљених информација одлучите шта је за вас најповољније. Напомињемо да је Законом о заштити корисника финансијских услуга, којим је дефинисан уговор о отварању и вођењу рачуна, предвиђено да банка у случају повећања накнада и других трошкова изнад уговореног износа има обавезу да о томе обавести корисника најкасније 15 дана пре почетка примене измењених накнада. Уколко нисте задовољни изменама тарифа, можете, на свој захтев, одмах, односно након измирења обавеза по рачуну, без накнаде пренети средства у другу банку или подићи средства у готовини и угасити рачун, а банка је дужна да кориснику то омогући.

Имам стамбени кредит од 2007. године и рате враћам по продајном (горњем) курсу банке, иако ми је банка одобрила кредит по куповном (доњем) курсу. Прочитао сам у новинама да ћу по новом закону отплаћивати кредит по средњем курсу. Да ли је то тачно и од када то важи?

Имајући у виду наводе из Вашег дописа, обавештавамо Вас да је 26. децембра 2014. донет Закон о изменама и допунама Закона о заштити корисника финансијских услуга, којим је прописано да су банке дужне да при отплати обавеза корисника финансијских услуга које од дана почетка примене овог закона доспевају по основу уговора о кредитима индексираним у страној валути и закљученим пре почетка примене Закона о заштити корисника финансијских услуга („Службени гласник РС”, бр. 36/11) – примењују онај тип девизног курса који су користиле при одобравању тих кредита (куповни, средњи или продајни) или да примењују тип девизног курса који је за корисника финансијских слуга повољнији од оног који су тада користиле.

Примена овог Закона о изменама и допунама Закона о заштити корисника финансијских услуга почиње 27. марта 2015. године.

Имајући у виду наведено, банка ће од наведеног датума примењивати онај тип курса валуте по ком Вам је и одобрила кредит. С обзиром на то да Вам је кредит исплаћен по куповном курсу, банка је у обавези да примени куповни курс евра приликом даље отплате кредита.

Када банка има право да наплати превремену отплату кредита?

Банка има право да наплати превремену отплату кредита онда и онако како је то регулисала уговором о кредиту. Сви уговори који се закључују након почетка примене овог Закона, тј. 5. децембра 2011. године одредбу о превременој отплати треба да регулишу у складу са Законом. То значи да банка може да уговори накнаду за превремену отплату кредита ако је уговорена фиксна каматна стопа, односно код стамбених кредита кад је уговорена фиксна и променљива каматна стопа. Накнада се може уговорити највише до 1% износа превремено отплаћеног дуга уколико је период између превремене отплате и рока испуњења обавеза по кредиту дужи од једне године, а ако је овај период краћи накнада не може бити већа од 0,5% превемено отплаћеног дуга. Банка може захтевати накнаду по овом основу под условом да је износ превремене отплате у периоду од годину дана већи од 1.000.000 динара. Уколико банка уговором о кредиту у отплати није предвидела превремену отплату у номиналном износу већ у складу са тарифама банке, у обавези је да те тарифе усклади са одредбама новог Закона. Такође је важно знати да накнада, ни у једном случају, не може бити већа од износа који би био плаћен за период до коначне исплате кредита.

Да ли банка сме да уступи своје потраживање по кредиту агенцији за потраживање?

Банка може, у складу са новим Законом да уступи своје потраживање само другој банци, а корисник кредита задржава сва права из уговора који је закључио са првом банком, а друга банка не може корисника довести у неповољнији положај у односу на положај који би имао да потраживање није уступљено нити може од њега може захтевати додатне трошкове.

Имам своју фирму и када сам питао банку да ли уговор о кредиту који користим може да ми усклади са Законом о заштити корисника финансијских услуга, речено ми је да овај закон третира само физичка лица, да ли је то тачно?

Према Закону о заштити корисника финансијских услуга, корисник финансијске услуге јесте физичко лице које користи или је користило финансијске услуге или се даваоцу финансијских услуга обратило ради коришћења финансијских услуга, и то:

  1. физичко лице које ове услуге користи, користило је или намерава да користи у сврхе које нису намењене његовој пословној или другој комерцијалној делатности,
  2. предузетник, у смислу закона којим се уређују привредна друштва, и
  3. пољопривредник, као носилац или члан породичног пољопривредног газдинства у смислу закона којим се уређују пољопривреда и рурални развој.

Међутим, Народна банка Србије је сходно Закону о банкама, донела Oдлуку о поступању банке по приговору правног лица и поступању Народне банке Србије по притужби тог лица, што практично значи да, уколико сматрате да су ваша права и интереси у пословању с банком повређени односно да се банка не придржава добрих пословних обичаја имате право на приговор. Прво је потребно да се обратите банци писменим путем, а она је у обавези да вам одговори у року од 30 дана. Уколико не будете задовољни исходом поступања банке по вашем приговору о томе можете писмено обавестити Народну банку Србије – Центар за заштиту и едукацију корисника финансијских услуга, која ће у складу са прописима размотирити ваш приговор и о томе вас обавестити.