Приватна пензија

Људи данас живе дуже и здравије, па им је потребно више средстава за потрошњу у старости. Из тог разлога, требало би одговорно да приступате планирању своје будућности.

Период у коме ћете примати пензију може трајати 20, 30 и више година. Основна пензија коју сте дугогодишњим уплатама доприноса у државни пензијски фонд зарадили може бити недовољна да вам обезбеди животни стандард који желите или на који сте навикли током радног века.

Уколико желите пензију већу од оне коју вам обезбеђује државни пензијски фонд, потребно је да део својих прихода издвајате за приватну пензију.

Штедња за старост може бити једна од најзначајнијих инвестиција у вашем животу.

Приватна пензија

Уколико желите да обезбедите себи приватну пензију, потребно је да се учланите у неки од постојећих добровољних пензијских фондова (даље у тексту: фонд).

Пре него што одлучите у који фонд да се учланите, прикупите све податке о више фондова и упоредите их, а затим изаберите онај који вам нуди најбоље услове.

Немојте се ослањати само на рекламни материјал! Обавезно прочитајте и проспект! Информације о фондовима можете добити у просторијама друштава за управљање фондовима и њихових посредника.

Основни извор података о фонду је проспект, у њему се налазе све битне информације о фонду.
Потписивањем уговора о чланству ви постајете члан фонда

Када изаберете фонд у који желите да се учланите, потребно је прво да потпишете уговор о чланству. Уговор садржи податке о члану, друштву за управљање фондом, обвезнику уплате и фонду (типски уговор). Средства на вашем рачуну, која акумулирате за будућност, увећавају се уплатом доприноса и приходом од инвестирања.

Уплаћена средства инвестирају се у хартије од вредности издавалаца с високим кредитним рејтингом, а остварена добит редовно приписује на ваш рачун.

Добровољни пензијски фондови су врло слични осталим инвестицијама, с неколико специфичних правила:

 • средства можете уплаћивати и ви и ваш послодавац,
 • можете остварити пореске олакшице на доприносе које уплаћујете,
 • ваша приватна пензија не зависи од дужине радног стажа, већ од редовности уплата, дужине периода у коме вршите уплате и начина на који се та средства инвестирају,
 • уколико не можете да вршите редовне уплате, то неће бити разлог да изгубите до тада акумулирана средства.

Инвестициона јединица

Уплатом доприноса у фонд купујете инвестиционе јединице. Вредност инвестиционе јединице мења се у зависности од кретања цена хартија од вредности и друге имовине у коју су уложена средства фонда.

Уколико желите да сазнате колико сте инвестиционих јединица купили, то можете утврдити увидом у стање на вашем индивидуалном рачуну, електронским путем. Фондови су обавезни да сваког радног дана објављују вредност инвестиционе јединице. Информације о вредности инвестиционих јединица фондова можете такође пронаћи на сајту Народне банке Србије.

Износ својих средстава у фонду можете израчунати тако што ћете број инвестиционих јединица на вашем рачуну помножити с вредношћу инвестиционе јединице тог фонда у одређеном дану.

Вредност инвестиционе јединице фонда 1.000 динара
Допринос 3.000 динара
Накнада за уплату 3.000 дин. x 3% = 90 динара
За куповину инвестиционих јединица остаје 3.000 – 90 = 2.910 динара
Купујете (претпостављена вредност инвестиционе јединице на дан куповине је нпр. 1.000 дин.) 2.910/1.000 = 2,91 инвестициону јединицу
Ове трансакције се евидентирају на вашем индивидуалном рачуну. Претпоставимо да после 15 дана вредност инвестиционе јединице порасте на 1.050 динара, вредност ваших средстава у фонду износи: 2,91 иј x 1.050 динара = 3.055,5 динара

Накнаде које плаћате као чланови фонда

Један од одлучујућих фактора при избору фонда треба да буде висина накнада које плаћате за услуге друштва за управљање. Постоје две врсте накнада:

Накнада за доприносе аплаћује се приликом уплате пензијских доприноса и обрачунава се као проценат вредности извршених уплата који утврди друштво за управљање
Накнада за управљање наплаћује се из имовине фонда и може износити до 1,25% вредности имовине фонда на годишњем нивоу. Обрачунава се сваки дан и урачуната је у вредност инвестиционе јединице.

Могућности при повлачењу средстава

С повлачењем средстава са индивидуалног рачуна можете почети када испуните Законом прописану старосну границу и тада одлучујете на који начин желите средства да користите. Имате избор да:

 • добијате редовне исплате из фонда док не потрошитеуштеђена средства,
 • пренесете своја средства у друштво за осигурање и обезбедите себи доживотну додатну пензију,
 • повучете средства једнократном исплатом, или
 • комбинујете начине исплате средстава.

Изузетно, пре испуњења старосне границе средства са свог рачуна можете повући у случају трајне неспособности за рад.

Средства морате почети да повлачите најкасније с навршених 70 година живота.

У случају смрти члана фонда, средства се преносе лицу које је претходно за то одређено, а уколико такво лице није одређено, поступа се у складу са законом који регулише наслеђивање.

Имајте у виду

Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима донет је 2005. године, а 2011. године усвојене су измене тог закона. Најважније измене односе се на то да је старосна граница за почетак повлачења средстава са индивидуалног рачуна са 53 године померена на 58, а могућност повлачења средстава једнократном исплатом ограничена је на 30% укупног износа, док се остатак исплаћује на неки од осталих начина. Поменуте измене Закона односе се само на оне који постају чланови након усвајања тих измена. Измена која се односи на све чланове оставља могућност повлачења акумулираних средстава пре испуњења старосне границе једино у случају трајне неспособности за рад.

Савети
 1. Никада није прерано да почнете да штедите за старост.
 2. Уколико нисте задовољни пословањем фонда који сте одабрали, можете га променити.
 3. Будите опрезни с примерима износа пензија који вам могу бити приказани – питајте колики су приноси и накнаде коришћени у рачуници и размислите да ли вам делују реално.
 4. Проспект обавезно прочитајте пре него што потпишете уговор о чланству, јер потписивањем уговора потписујете и изјаву да „у потпуности разумете проспект фонда, као и накнаде које се наплаћују“.
 5. Уколико сте запослени, сазнајте да ли ваш послодавац има пензијски план и какви су услови чланства.