Осигурање ученика у школама

Почела је нова школска година и већ вам је на једном од првих родитељских састанака понуђено да осигурате своје дете од последица незгоде. Осигурање је на добровољној основи, дакле, сами одлучујете да ли то желите. Незгода се не може предвидети нити спречити, али се њене последице могу ублажити. То је могуће закључивањем уговора о осигурању од незгоде.

Заштита је потпуна, без обзира када се и где незгода догодила. Ученици су осигурани од почетка до краја школске године, 24 сата, чак и када нису у школи. Овим осигурањем се најчешће, у зависности од уговора закљученог са одређеном осигуравајућом кућом, остварује право на накнаду за:

  • покриће трошкова лечења,
  • дане проведене у болници,
  • случај прелома (ношења гипса и сл.),
  • случај трајне инвалидности,
  • смрт због незгоде, и
  • смрт због болести.

Осигурањем од незгоде покривени су сви изненадни и од воље осигураника независни догађаји који, делујући споља и нагло на тело осигураника, имају за последицу смрт, потпуни или делимични инвалидитет, нарушено здравље које захтева лекарску помоћ или пролазну неспособност за рад.

Ако се догоди осигурани случај, тј. повређивање због незгоде, одмах се обратите лекару за помоћ. Случај потом пријавите особи у школи која је одговорна за осигурање ученика, а она ће га пријавити осигуравајућој кући с којом је школа закључила уговор. Сачувајте све рачуне ако сте морали да платите неке трошкове у вези с медицинским збрињавањем детета и сл.

Да бисте поднели захтев за накнаду штете, потребно је да попуните пријаву о несрећном случају (најчешће се може наћи на интернет страници или у просторијама осигуравајуће куће), доставите лекарску документацију од почетка до краја лечења, матични број детета и подносиоца захтева (тј. ваш матични број) и напишете, као родитељ, изјаву о свим детаљима незгоде. Распитајте се код осигуравајуће куће да ли је потребно још нешто од документације како бисте комплетирали захтев за накнаду штете. Осигуравајућа кућа је дужна да вам исплати осигурану суму или њен део у року од 14 дана када обавеза осигуравача и висина обавезе буду утврђене.

Премија коју треба да платите одређује се у зависности од тога колика је осигурана сума, као и од броја ученика. Скрећемо вам пажњу да су основни ризици код осигурања од незгоде смрт и трајни инвалидитет, док су сви остали ризици допунски и додатно се плаћају.

На пример: Осигурани случај – прелом руке. Ако је уговорена осигурана сума 600.000 динара, а према општим условима осигурања, предвиђена накнада за прелом руке без последица инвалидитета износи 1%, осигуравајућа кућа ће за тај случај исплатити 6.000 динара.

Пре него што се одлучите да ли да уплатите колективно осигурање за дете у школи, распитајте се код представника разреда у Савету родитеља о условима под којима је школа закључила уговор о осигурању. Тражите додатна појашњења о свему што не разумете, као и примере осигураних случајева са одштетним захтевима, па након тога одлучите да ли желите да осигурате своје дете путем школе, тј. колективним осигурањем. Ако се пак одлучите да закључите уговор о индивидуалном осигурању, најпре се обавестите о условима осигурања код различитих осигуравајућих кућа. Списак осигуравајућих друштава која послују на територији Републике Србије и поседују дозволу за рад Народне банке Србије можете наћи на интернет страници www.nbs.rs.