Производи осигурања

Која осигурања постоје?

Према Закону о осигурању, постоје две групе осигурања: животна и неживотна.

Животна осигурања обухватају осигурања код којих је живот, односно здравље осигурано, а накнада – новчана сума коју друштво за осигурање исплаћује може бити једнократна или у више рата (рента).

Неживотна осигурања обухватају већи број различитих врста осигурања: осигурање од последица незгоде, добровољно здравствено осигурање, осигурање моторних возила, шинских возила, ваздухоплова и пловних објеката, осигурање робе у превозу, осигурање имовине, осигурање од аутоодговорности, осигурање од опште одговорности за штету, осигурање кредита, осигурање јемства, осигурање правне заштите, осигурање помоћи на путовању и друге врсте неживотних осигурања.

Животна осигурања

Предности животног осигурања су што његовим уговарањем не само да обезбеђујете своју сигурност и сигурност своје породице већ и штедите и при том добијате полису животног осигурања – хартију од вредности, која вам може служити као гаранција за кредит.

Премију осигурања можете уплатити:

 • у динарима или у девизама,
 • једнократно или у ратама.

Најзаступљенији производи животног осигурања у нашој земљи су:

 • Осигурање живота за случај смрти – обезбеђује гарантовану исплату унапред уговореног износа новца (осигуране суме) лицу/лицима које осигурано лице одреди (корисницима осигурања) у случају његове смрти.
 • Осигурање живота за случај смрти и доживљења, мешовито осигурање – обезбеђује гарантовану исплату унапред уговореног износа новца (осигуране суме) осигураном лицу у случају доживљења или лицу/лицима које он одреди (корисницима осигурања) у случају његове смрти.
  Поред исплате загарантованих новчаних средстава (осигуране суме), ове врсте осигурања пружају вам, ако је уговорено, и могућност увећања уговореног износа (учешће у добити осигуравача) уколико друштво за осигурање добро послује.
  Осигурана сума за случај смрти не мора бити иста као осигурана сума за доживљење.
 • Рентно осигурање обезбеђује гарантовану исплату унапред уговореног износа новца (осигуране суме) у облику једнаких новчаних износа (ренте).
  Исплата ренте може почети одмах по уплати једнократне премије осигурања (непосредна рента) или после истека уговореног периода (одложена рента). Трајање периода исплате може се уговорити као доживотно или као ограничено на одређени број година. Висина ренте зависи од: старости осигураног лица, износа премије осигурања која се уплаћује, трајања периода уплате премије осигурања и трајања периода исплате ренте.
 • Допунско осигурање од последица несрећног случаја обавезује друштво за осигурање да за случај инвалидитета исплати унапред уговорени износ новца (осигурану суму) осигураном лицу или лицу/лицима које он одреди (корисницима осигурања) ако несрећни случај проузрокује његову смрт.
 • Допунско здравствено осигурање обезбеђује осигураном лицу исплату целе или дела осигуране суме ако дође до теже болести или хируршке интервенције, као и надокнаду трошкова лечења на путу у иностранству.

Неживотна осигурања

Узимајући у обзир шта је оштећено, као и чињеницу ко је проузроковао штету, може се говорити о четири групе неживотних осигурања.

I. Осигурање од случаја да радећи нешто направите штету другоме

Најчешћи производи у овој групи осигурања су:

 • осигурање од одговорности због употребе моторних возила, ваздухоплова и пловила (за случај да причините некоме штету својим превозним средством или радећи свој посао),
 • зелена карта (за случај да у иностранству својим превозним средством причините штету на имовини),
 • осигурање од одговорности из делатности   (хирург, стоматолог, превозник, адвокат, грађевинско предузеће и сл.).
II. Осигурање од случаја да се оштети ваша имовина

Најчешћи производи у овој групи осигурања су:

 • осигурање моторних возила,  пловних објеката (каско-осигурање) и др.,
 • осигурање робе у превозу (домаћи и међународни транспорт), осигурање робе за време ускладиштења,
 • осигурање имовине од пожара и других опасности;
 • остала осигурања имовине (провална крађа и разбојништво, осигурање стакла од лома, ствари у домаћинству, објеката у изградњи и монтажи, усева и плодова, осигурање животиња, залиха у фабрици или складишту, рачунара у радњи, кући или стану итд.),
 • осигурање потрошачких, односно стамбених кредита, осигурање извозних кредита или новчаних потраживања и сл.,
 • осигурање помоћи на путу, 
 • осигурање финансијских губитака (осигурање од последица прекида рада због пожара, откупа фалсификата  итд.).
III. Осигурање од случаја да радећи нешто повредите некога

Најчешћи производи у овој групи осигурања су:  

 • осигурање од одговорности власника моторних возила, ваздухоплова и пловних објеката по основу штете причињене трећим лицима,
 • зелена карта (за случај да у иностранству својим превозним средством причините штету лицима),
 • осигурање од одговорности из делатности (хирург, стоматолог, превозник, адвокат, грађевинско предузеће и сл.),
 • остала осигурања од одговорности.
IV. Осигурање од случаја да будете повређени или се разболите

Најчешћи производи у овој групи осигурања су:

 • осигурање лица од последица незгоде – за време обављања редовног посла или изван њега, у моторним возилима или при обављању посебних делатности;
 • добровољно здравствено осигурање – обезбеђује вам већи обим права и виши стандард услуга од оног које покрива обавезно здравствено осигурање, осигурање за време пута и боравка у иностранству итд.

Имајте у виду

 • У складу са законом, ОБАВЕЗНО се осигуравају: ­
 • путници у јавном саобраћају од последица несрећног случаја, ­
 • власници, односно корисници моторних и прикључних возила од одговорности за штету причињену трећим лицима, ­
 • власници, односно корисници ваздухоплова од одговорности за штету причињену трећим лицима, ­
 • депозити грађана код банака до одређеног износа. На добровољној бази се уговарају СВА ОСТАЛА ОСИГУРАЊА, која нису у категорији обавезних осигурања.
Савети
 1. Говор о осигурању можете закључити непосредно с друштвом за осигурање или преко овлашћеног заступника или посредника у осигурању.
 2. Проверите да ли друштво за осигурање, односно заступник или посредник поседује дозволу, тј. овлашћење
 3. Народне банке Србије за обављање тих послова.
 4. Тражите да вам заступник у осигурању, продавац осигурања, објасни све што вас занима у вези с уговором који имате намеру да потпишете и условима о осигурању.
 5. Посебно обратите пажњу на текст исписан ситним словима на полиси.
 6. Потпишите уговор о осигурању само уколико га разумете.
 7. Не уплаћујте новац на име осигурања док не прочитате опште и посебне услове и не потпишете полису.
 8. Тражите да вам се остави време да детаљно прочитате и потпуно разумете опште услове осигурања. Они су саставни део уговора који потписујете.
 9. Уколико осигурање купујете преко заступника или посредника, уплату немојте извршити у готовини, већ тражите уплатницу којом ћете уплату извршити преко банке или поште.
 10. Не потписујте полисе на страном језику. Оне не уживају правну заштиту у нашем правном систему.