Кредити за почетнике (старт-ап)

Уколико желите да покренете сопствени посао, а немате довољно средстава за ту намену, имате могућност да конкуришете за старт-ап кредит – зајам који се додељује ради започињања сопственог посла. Поред пословних банака, ову врсту кредита одобрава и Фонд за развој, државна институција која нуди неколико кредитних пакета прилагођених различитим пословним ситуацијама.

КРЕДИТИ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Фонд за развој почетком сваке године објављује услове за одобравање кредита. Ta средства представљају финансијску подршку лицима која желе да покрену сопствени посао или постојећим предузетницима, пољопривредницима, микро и малим привредним друштвима која су регистрована у Агенцији за привредне регистре најраније у години која претходи години подношења захтева. 

Кредитом се финансира сређивање пословног простора или објекта, куповина опреме – нове или половне, не старије од пет година, с тим што испоручилац опреме не може бити физичко лице осим ако је предузетник; као и трајна обртна средства (до 20 одсто укупне вредности кредита). Не може се користити у сврху финансирања трговине, игара на срећу, набавке оружја, нафте, челика и сличних производа.

Кредити за предузетнике одобравају се у износу од 280.000 до 2,1 милион динара, а за предузећа до 4,2 милиона. Поред тога, Фонд за развој одобрава и бесповратна средства од 120.000 до 1,8 милиона динара. Рок отплате је до пет година, у оквиру кога је грејс-период до једне године. Важно је нагласити да код ових кредита постоји примена валутне клаузуле, дакле, постоји ризик од будуће промене курса. Каматна стопа на ову врсту кредита креће се од 1,5% годишње, уз гаранцију банке до 3% годишње уз остала средства обезбеђења. Отплата се врши на месечном/тромесечном нивоу.

У грејс-периоду интеркаларна камата се обрачунава тромесечно уназад и приписује главном дугу. Интеркаларна камата је камата која се обрачунава и наплаћује само од момента када вам се одобри кредит до момента када почнете да га отплаћујете, тј. до наплате прве рате. У зависности од пословне политике, банка може обрачунату интеркаларну камату да припише главници дуга и наплати је преко ануитета/рата или одједном – после истека коришћења кредита. Уколико банка обрачунава интеркаларну камату, требало би пре закључења уговора проверити са службеницима банке када би било најбоље да вам се исплати кредит да би интеркаларна камата била што мања.

Средства обезбеђења државних старт-ап кредита су гаранција пословне банке или хипотека првог реда на непокретностима, залога на покретним стварима у власништву, односно залога на будућој ствари/опреми/возилима који су предмет кредитирања или, зависно од врсте кредита, уговорно јемство или приступање дугу правног лица за корисника кредита, са одговарајућим инструментима обезбеђења јемца. Физичко лице може бити јемац до максималног износа од 300.000,00 динара, док се део кредита изнад тог износа мора обезбедити другим инструментима обезбеђења.

Однос тржишне вредности наведених инструмената обезбеђења у односу на износ кредита увећан за припадајући камату и друге трошкове треба да буде 1 : 1.

Захтев за одобрење кредита подноси се у централи Фонда или у територијалним испоставама Развојнe агенцијe Србије.

Потребно је приложити и документацију о фирми, доказе да подносилац захтева испуњава услове, бизнис план, као и документацију о објекту / пословном простору који се адаптира (укључујући и грађевинску дозволу) или опреми која се купује.

Одобрена средства се, на основу Уговора о асигнацији, уплаћују директно на рачун испоручиоца опреме, односно извођачу грађевинских радова.

КРЕДИТИ ПОСЛОВНИХ БАНАКА

Већина пословних банака кроз свој кредитни програм нуди предузетницима и правним лицима кредите за инвестирање и куповину основних или обртних средстава. Међутим, мањи број пословних банака одобрава кредите предузетницима и правним лицима који послују мање од годину дана.

Банке нуде старт-ап кредите који су краткорочног карактера, у висини до 10.000 евра, с роком отплате до пет година. Оне банке које нуде кредите за започињање сопственог посла истовремено захтевају средства обезбеђења у виду хипотеке првог реда на непокретностима, уговорног јемства правног лица које испуњава критеријуме банке, успостављањe залоге на покретним вредностима или полагање депозита који се креће од 20% до 100% одобрених средстава на име кредита. Поједине банке нуде и грејс-период током првих шест месеци отплате кредита.

Каматне стопе на кредите за започињање сопственог посла су знатно више од осталих кредита који се одобравају правним лицима и предузетницима и крећу се до 30%.

Савети
  1. Уколико имате намеру да започнете сопствени посао, потребно је да имате у виду висок ниво личне одговорности који та одлука носи са собом, као и чињеницу да постоји ризик од губитка уложеног капитала.
  2. Невезано за врсту делатности коју обављате, потребно је да пре свега тестирате пословну идеју, а затим је и детаљно проверите кроз израду бизнис плана, уз помоћ кога ћете лакше прибавити инвестиције и сагледати све аспекте и ризике пословања.
  3. Пре него што се одлучите да ли ћете узети кредит, пажљиво размотрите инвестицију коју финансирате на овај начин и одаберите банку са условима који највише одговарају вашим потребама и могућностима.
  4. Редовним плаћањем обавеза по кредиту градите уредну кредитну историју, што касније може олакшати узимање новог бизнис кредита, уз повољније услове.
  5. Утврдите каква су средства обезбеђења (хипотека, залог, меница или сл.) потребна за добијање кредита и колики су трошкови по основу добијања неопходне документације коју банка тражи, као што су трошкови: процене вредности непокретности и покретних ствари, премије осигурања или друге накнаде у вези са средствима обезбеђења кредита, уписа у регистар код надлежног органа, прибављања извода из земљишних књига, прибављања уверења, потврда, дозвола и решења надлежних органа, Кредитног бироа и др.
  6. Не заборавите – у случају неиспуњавања кредитних обавеза према држави или пословној банци, предузетник сопственом имовином гарантује за обавезе које је преузео на себе.