Кредити за обртна средства

Кредити за обртна средстава одобравају се за различите сврхе, зависно од пословања самог предузећа, намене за коју се користе и рока отплате, који се креће од три месеца до тридесет година.

Намена: Kредити за обртна средства користе се за ликвидност малих предузећа, за финансирање сировина, обавеза према добављачима, допуну залиха, финансирање извоза и измирење различитих врста потраживања, за набавку материјала, горива, готових производа и робе. Овом врстом кредита могу се рефинансирати обавезе и кредити код других банака.

Рок отплате: Рок отплате код ових кредита креће се од три месеца до три године, с тим што се дужи рок отплате најчешће везује за набавку трајних обртних средстава (сталних залиха). Поједине банке нуде и револвинг кредите за обртна средства, који омогућавају коришћење и враћање новчаних средстава у оквиру одобреног лимита у дужем временском периоду. Већина банака нуди могућност грејс-периода (од три месеца до годину дана, зависно од рока отплате) како би предузетници могли да ускладе рок доспећа кредита и динамику отплате с динамиком очекиваних резултата који ће настати као последица коришћења одобрених финансијских средстава.

Износ кредита: Максимални износи које банка одобрава на име ових кредита разликују се од банке до банке и зависе од врсте делатности и висине годишњих прихода предузећа. Поједине банке прописују и минимални износ који се одобрава у сврху набавке обртних средстава. Постојећа понуда банака укључује и кредите на бази 100% депозита, где износ кредита зависи од новчаних средстава које предузетник полаже на име депозита. Депозит се најчешће полаже у истој валути и орочава се на период отплате кредита. Каматна стопа код ових кредита знатно је нижа у односу на кредите где депозит није средство обезбеђења.

Услови: Понуда банака обухвата кредите за обртна средства у домаћој валути, као и оне индексиране у еврима. Већина банака нуди предузетницима могућност избора, сходно делатности предузећа и намене кредита у смислу окренутости ка домаћем или страном тржишту. Каматна стопа на ове кредите може бити фиксна или променљива и креће се од 7% до 20% и зависи од износа кредита, његове намене, као и рока отплате. Банке, сходно својој пословној политици, прописују услове за одобравање ове врсте кредита предузетницима. Неки од услова које банке захтевају од малог предузећа јесу уредна кредитна и пословна историја, пословање у трајању од најмање годину дана, одређени износ годишњег пословног прихода, да предузеће није било у блокади или да је провело ограничени број дана у блокади (зависно од банке), као и да предузеће има исказану нето добит у завршним рачунима. Ови услови разликују се од банке до банке, па је неопходно да се сваки предузетник пре потписивања уговора о кредиту упозна с понудама различитих банака како би се на основу добијених информација могао определити за ону банку која нуди услове који одговарају његовим потребама.

Средства обезбеђења: Банке захтевају различита средства обезбеђења у виду бланко менице, гаранције пословне банке, уговорног јемства или приступања дугу правног лица за корисника кредита, хипотеке на укњиженој непокретности или непокретности у ванкњижном власништву (најчешће код кредита за трајна обртна средства).

Неопходна документација и трошкови предузетника: Приликом обраде захтева за одобрење кредита, банке од предузетника захтевају статусну и финансијску документацију предузећа, као што су извод из Агенције за привредне регистре, потписе свих овлашћених лица, финансијске извештаје, стање биланса, потврде банака о промету по рачуну и другу документацију. Такође, зависно од банке, на терет предузетника стављају се трошкови и накнаде за обраду кредита (до 2%), регистрације менице, увида у извештај Кредитног бироа, издавања уверења о стању пореске обавезе које издаје Пореска управа, а у случају да је средство обезбеђења непокретност, постоје и трошкови овере заложне изјаве, процене непокретности, издавање листа непокретности и таксе за упис хипотеке. Банка може с предузетником уговорити и плаћање додатних накнада и трошкова у вези с кредитом, уколико су они предвиђени општим условима пословања и тарифником накнада банке.

Савети
  1. Пре него што се одлучите да ли да поднесете захтев за кредит, потребно је да дефинишите тачан финансијски циљ и намену финансијских средстава и одаберите банку која нуди услове који највише одговарају вашим потребама и могућностима.
  2. Имајте на уму да код динарских кредита нема валутног ризика, а да код кредита индексираних у страној валути постоји валутни ризик – све време трајања уговорног односа с банком висина обавезе према банци биће у директној зависности од промена вредности стране валуте.
  3. Обратите пажњу на други ризик коме можете бити изложени у току уговорног односа с банком – променљива каматна стопа, чија висина зависи од промене одређених променљивих фактора, као што су референтне каматне стопе (EURIBOR, BELIBOR), стопа инфлације и сл. Висина каматне стопе може се мењати у складу са уговореном динамиком, а самим тим и укупан износ камате коју је потребно платити. С друге стране, кредит са фиксном каматном стопом је кредит који се отплаћује по каматној стопи која је одређена у моменту потписивања уговора и која остаје иста у току целог периода отплате кредита.
  4. Водите рачуна о томе да градите уредну кредитну историју, што се обезбеђује редовним измиривањем обавеза, а у складу са уговореном динамиком, како касније не бисте имали проблема код новог задуживања уз повољније услове.
  5. Утврдите каква су средства обезбеђења (хипотека, залог, меница и сл.) потребна за одобравање кредита и колики су трошкови за прибављање неопходне документације коју банка тражи, као што су трошкови: процене вредности непокретности и покретних ствари, премијe осигурања или друге накнаде у вези са средствима обезбеђења кредита, уписа у регистар код надлежног органа, прибављање извода из земљишних књига, прибављање различитих уверења и потврда, дозвола и решења надлежних органа, Кредитног бироа и др.
  6. Не заборавите да у случају неиспуњавања кредитних обавеза према држави или пословној банци предузетник сопственом имовином гарантује за обавезе које је преузео.