Пет ствари које треба да знате о превременој отплати кредита

  1. Уколико имате могућности да извршите превремену отплату кредита, потребно је, прво, да банци поднесете писани захтев да желите да превремено отплатите кредит.
  2. Затим, да с банком, сагласно закљученом уговору, усагласите износ вашег укупног дуга по том кредиту, односно утврдите ли је то само део кредита који није доспео за плаћање или су урачунате и одређене камате и накнаде и које.
  3. Треба да проверите с банком на који начин ће вам бити враћен уговорени и положени наменски депозит, односно прецизирате да ли ће се извршити умањење вашег укупног дуга за износ положеног депозита или ће вам тај депозит банка исплатити или пренети на рачун.
  4. Да од банке добијете обавештење – потврду о износу вашег дуга, који сте претходно усагласили с банком, и о року у коме то потраживање банке треба да измирите, а уколико је кредит индексиран и о курсу валуте (куповни, средњи или продајни курс, као и курс НБС или банке) који се користи за израчунавање износа динарске противвредности кредита који се превремено отплаћује, с тим да то буде курс који важи на дан отплате.
  5. Питајте банку у ком року ће вам, по извршеној превременој отплати кредита, вратити сва средства обезбеђења наплате која сте ви и ваши жиранти – јемци предали банци приликом одобравања тог кредита (заложна изјава, менице, административна забрана, полисе осигурања и др.)