Кредит у пет корака

  1. Уколико намеравате да узмете кредит, обиђите више банака и распитајте се под којим условима одобравају кредите. Да бисте извршили поређење услова под којима различите банке нуде кредите, потребно је да од банака истовремено тражите понуду за исту врсту кредита, на исти износ и са истим роком отплате, јер само тако можете да извршите поређење. Банка је дужна да Вам на захтев изда понуду у писменој форми, на прописаном обрасцу са обавезним елементима кредита.
  2. Ради лакшег разумевања одређених података наведених у обрасцу понуде, скрећемо вам пажњу на значење номиналне и ефективне каматне стопе. Номинална каматна стопа је у процентима изражена цена која се плаћа за коришћење кредита, а ефективна каматна стопа, поред номиналне каматне стопе, укључује накнаде и провизије које клијент плаћа банци за одобравање кредита. Уколико је реч о кредитима који се одобравају уз депозит, ЕКС обухвата и приход по основу камате коју банка плаћа на тај депозит. Каматна стопа, као један од најважнијих елемената уговора о стамбеном кредиту, може бити променљива или фиксна.
  3. За израчунавање укупног износа кредита или висине рате можете се послужити и кредитним калкулаторима, који су информативног карактера.
  4. Након пажљивог разматрања услова под којима банке одобравају кредите, одаберите ону банку која нуди услове који највише одговарају вашим потребама. Пре него што закључите уговор, детаљно се упознајте са уговорним обавезама и тражите нацрт уговора од банке. Нацрт уговора треба да садржи све елементе као и уговор и банка је у обавези да вам га уручи на ваш захтев бесплатно. Питајте све што вам није јасно, а односи се на уговорни однос и услове одобравања кредита.
  5. Уколико банка, након закључења уговора о кредиту, жели да измени неки од битних елемената уговора обавезна је да претходно прибави вашу писмену сагласности. Ако ви, као корисник кредита, нисте сагласни са овом изменом, банка не може из тог разлога једнострано изменити услове уговора, нити уговор једнострано раскинути, односно отказати. Водите рачуна о својим правима и обавезама и настојте да се благовремено информишете о евентуалним изменама услова.