Стамбени кредит у 10 корака

  1. Ако сте решили да купите стан/кућу путем кредита, најпре добро размислите колики део својих месечних примања можете да издвајате за плаћање рата. Ово је изузетно важно, јер од висине износа који можете да одвојите од зараде на дужи период зависи и износ кредита који би било разумно узети. Само промишљена одлука о томе колико можете да оптеретите свој буџет може вас сачувати од евентуалних проблема у отплати кредита, до којих може доћи у случају повећања променљиве каматне стопе или неповољног кретања курса валуте у којој је индексиран стамбени кредит.
  2. За израчунавање укупног износа кредита или висине рате можете се послужити и кредитним калкулаторима, који су информативног карактера. Праву информацију о тачној цени кредита, као и о висини месечних обавеза, потражите код банке за коју се определите.
  3. Оквирни износ кредита требало би да вам послужи да стекнете јасну представу о томе које су ваше реалне могућности, тј. до ког износа можете да платите некретнину а да при том не преоптеретите свој породнични буџет.
  4. Сада када знате износ кредита и рате, обиђите банке које у својој понуди имају стамбене кредите и распитајте се о условима под којима их одобравају. Да бисте извршили поређење услова под којима различите банке нуде кредите, потребно је да од банака истовремено тражите понуду за исту врсту кредита, на исти износ и са истим роком отплате, јер само тако можете да извршите поређење. Банка је дужна да вам на захтев изда понуду у писменој форми, на прописаном обрасцу са обавезним елементима кредита. Распитајте се о дужини трајања и поступку одобрења кредита.
  5. Номинална каматна стопа (НКС), као један од најважнијих елемената уговора о стамбеном кредиту, може бити променљива или фиксна, због чега је потребно да се определите за онај модел који одговара вашим склоностима ка преузимању ризика.
  6. Будући да проналажење одговарајуће некретнине и прикупљање потребне документације подразумева додатне трошкове који нису занемарљиви, потребно је да на време обезбедите средства за плаћање овере документације, курсне разлике, премије осигурања Националне корпорације за осигурање стамбених кредита (НКОСК) и др.
  7. Након пажљивог разматрања услова под којима банке нуде стамбене кредите, одаберите ону банку која нуди услове који највише одговарају вашим потребама и тражите нацрт уговора како бисте се детаљније упознали са свим уговорним обавезама. Нацрт уговора треба да садржи све елементе као и уговор и банка је у обавези да вам га уручи на ваш захтев.
  8. Пре потписивања уговора, питајте све што вам није јасно а односи се на уговорни однос и услове под којима се одобрава кредит. Не потписујте уговор ако сматате да услови из уговора нису прихватљиви и ако претходно нисте разумели које све обавезе преузимате на себе.
  9. При потписивању уговора банка је у обавези да вам, уз уговор, уручи Преглед битних елемената кредита и План отплате кредита.
  10. Након закључења уговора, водите рачуна о својим обавезама и настојте, уколико сте у прилици, да и додатно умањујете своје дуговање путем превремене отплате дела главнице, јер ћете на тај начин умањити не само висину рате већ и укупан износ камате који плаћате на кредит. Поред тога, редовним сервисирањем обавеза градите добру кредитну историју која је веома важна када одлучите да се поново задужите код исте или друге банаке.