Заштитите своју породицу - штедите кроз животно осигурање!

Мислите на своју породицу и обезбедите је за случај непредвиђених околности!

Поједина друштва за осигурање у својој понуди имају породични пакет осигурања.

Породично осигурање спада у групу ризико осигурања и свим члановима домаћинства обезбеђује обештећење у случају последица “несрећног случаја” – потпуни или делимични инвалидитет, пролазну неспособност за рад, нарушење здравља које захтева лекарску помоћ и смрт услед незгоде.

У случају смрти или инвалидитета, ово осигурање нема за циљ накнаду штете, већ исплату унапред уговорене суме новца (осигуране суме) независно од претрпљене штете.

Код накнаде за трошкове лечења и изгубљене зараде као последице несрећног случаја, осигурање незгоде добија одштетни карактер, јер се наканда исплаћује у висини проузроковане штете.

Информишите се која осигуравајућа друштва нуде ову врсту осигурања и упоредите их.

Животно осигурање

Основна специфичност животних осигурања јесте комбинација осигурања и штедње. Вршећи функцију економске заштите и функцију прикупљања средстава у циљу штедње, осигурањем живота обезбеђујете чланове своје породице за случај ваше смрти, али и исплатом уговорене новчане суме за случај доживљења, уштеђени новац можете користити за друге потребе породице (школовање деце, уживање додатних новчаних средстава у старости и сл.).

Уговори о осигурању живота су вишегодишњи, наплата премије се може вршити месечно, квартално, полугодишње или годишње, у зависности од уговора. Са друге стране, осигуравач вам може осигурану суму исплатити једнократно или у виду периодичних рентних исплата, зависно како уговорите. Путем осигурања живота можете штедети у динарима или девизама. Лепеза производа животних осигурања је широка а најчешћи производи су:

  • осигурање за случај доживљења
  • осигурање за случај смрти
  • осигурање за случај смрти и доживљења, тзв. мешовито осигурање
  • рентно осигурање
  • пензијско осигурање

Ако желите да обезбедите своју породицу да, у случају ваше смрти, нпр. не наследи отплату стамбеног кредита можете закључити осигурање живота за случај смрти. У том случају осигуравач, уместо ваших солидарних дужника или гараната отплате кредита, исплаћује банци ваш преостали дуг, или његов део, зависно од уговора.

Имајте у виду да осигурање за случај смрти можете закључити независно да ли сте корисник кредита или не, јер овим осгурањем обезбеђујете своје ближње, онда када им је најпотребније.

Са друге стране, могу вам бити интересантни и други производи осигурања живота, као што је нпр. мешовито осигурање живота које вама, односно онима које определите, обезбеђује исплату осигуране суме, било да доживите или не доживите одређену старост. Ово осигурање представља комбинацију осигурања за случај смрти и за случај доживљења.

Уговарањем добровољног пензијског осигурања можете себи обезбедити додатну – добровољну пензију.

У сваком случају, не пропустите прилику да се распитате код осигуравача да ли нуди и колика је премија за осигурање допунских ризика уз животно осигурање - јер тим осигурањем можете обезбеђити додатну заштиту и исплату уговорене суме новца (осигуране суме или одштете) и то за: потпуни или делимични инвалидитет, пролазну неспособност за рад, нарушење здравља које захтева лекарску помоћ и носи трошкове лечења и/или изгубљену зараду, као и за и смрт услед незгоде.

Савети

Проверите да ли сте већ осигурани. Многи послодаваци уз животно осигурање за своје запослене уплаћују и осигурање од последица незгоде, допунско здравствено осигурање и сл.

Информишите се која осигуравајућа друштва нуде животна осигурања и под којим условима, а затим их упоредите како бисте начинили за вас најбољу одлуку.

Пре него што потпишете полису осигурања разјасните себи све одредбе уговора и услова осигурања.

Информишите се о условима за откуп и износима откупних вредности полисе пре него што закључите уговор о осигурању.

Информишите се о ризицима који су искључени из уговора о осигурању (самоубиство, смрт услед учешћа у ратним операцијама).

Не потписујте полисе на страном језику. Оне не уживају правну заштиту у нашем правном систему.